"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานการเงิน)
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 774  ครั้ง
รับสมัครถึง ไม่ระบุ

    ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานการเงิน

……………………………..

             ด้วย  วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยการประเมินสมรรถนะ  ความเหมาะสมกับงานของสถานศึกษา  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

             ๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครและค่าจ้าง

                     ๑.๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน  ๑  อัตรา ค่าจ้างรายเดือน  ,๖๗๐  บาท

             ๒.  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

                     ๒.๑  มีความประพฤติเรียบร้อย

                     ๒.๒  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2557  หมวดที่  2  ทั่วไป  มาตรา  30

                     ๒.๓  มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร

                     ๒.๔  มีความรู้ความสามารถทางงานการบัญชีและการเงิน

                     ๒.๕  มีความรู้ความสามารถในการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในด้านต่างได้ 

             ๓.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

                     ๓.๑  มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร

                     ๓.๒  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ  ไร้ความสามารถ จิตไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

                     ๓.๓  ไม่เป็นผู้ถูกต้องโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                     ๓.๔  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากงานราชการ  วิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

             ๔.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                     ๔.๑  สำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษา  ระดับอนุปริญญา ปวส. สาขา การบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                     ๔.๒  มีความรู้และทักษะด้านการใช้โปรแกรมทางการบัญชีและการเงิน

                     ๔.๓  สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาราชการ  หรือตามที่สถานศึกษากำหนด

             ๕.  การรับสมัคร

                     ๕.๑  วันเวลา  และสถานที่รับสมัคร

                   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  ในเวลาราชการ  เวลา  ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐  น.  ที่งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  โทร. ๐๕๓ - ๗๗๔๕๘๙

                     ๕.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                            ๑.  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  ๒.๕ ซ.ม. x ๓ ซ.ม.  โดยถ่ายไว้ไม่เกิน  ๑  ปี  จำนวน  1  ใบ

                            ๒.  สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา ได้แก่ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ร.บ. ถ่ายสำเนาประกาศนียบัตร  จำนวน  ๑  ฉบับ

                            ๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวนอย่างละ      ๑  ฉบับ

                            ๔.  สำเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ  จำนวน  ๑  ฉบับ

                            ๕.  สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ ถ้ามี  จำนวน  ๑  ฉบับ

                            ๖.  ใบรับรองแพทย์  จำนวน  ๑  ฉบับ

                     ๕.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร

                     ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน  ๓๐  บาท สามสิบบาทถ้วน  โดยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น

             ๖.  การประกาศรายชื่อ

                     ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  กำหนด  วัน  เวลา  สถานที่  ในการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว

                     ๖.๑  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วันที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

                     ๖.๒  ประเมินสมรรถนะคัดเลือก  วันที่  ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ  วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

                     ๖.๓  ประกาศผลการคัดเลือก วันที่  ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๒

                     6.4  รายงานตัว วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

                     6.5  เริ่มปฏิบัติงาน วันที่  ๑  เมษายน ๒๕๖๒

             ๗.  การจัดจ้างและการทำสัญญาจ้าง

                   สถานศึกษาจะจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ และได้รับการคัดเลือกตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องทำสัญญาจ้าง  สัญญาค้ำประกันและเริ่มปฏิบัติงานตามวันเวลาที่สถานศึกษากำหนด  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทำสัญญาดังนี้

                     ๗.๑  ผู้ค้ำประกันจำนวน  ๑  คน  โดยผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่ง  และได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ  หรือเทียบเท่าขึ้นไป

                     ๗.๒  บัตรประจำตัวข้าราชการ  และทะเบียนบ้าน  ผู้ค้ำประกัน พร้อมสำเนาอย่างละ      ๑  ฉบับ

เอกสารเพิ่มเติม http://cric.ac.th/cric/manage/uploadfile/5G9uZgP6XQb20190320083857.pdf 

ติดต่อสอบถามได้ที่ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย โทร. ๐๕๓ - ๗๗๔๕๘๙

รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : บุคลากร
ชื่อสถานประกอบการ : วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ที่อยู่ติดต่อ : 324 ม.13 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทรติดต่อ : ๐๕๓ - ๗๗๔๕๘๙
ประกาศเมื่อ :  20 มีนาคม 2019 เวลา 09:00:11
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
• รับสมัคร พนักงานประจำ - นักศึกษาฝึกงาน ประจำเว็บเชียงรายโฟกัส พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
บ.อี้จั้นฟูดส์ จำกัด รับช่างก่อสร้างทำถนนคอนกรีต 3 คน ค่าแรงวันละ 500 บาทหรือตามตกลง
 26 เมษายน 2019  15:17:02
 46 Views
โครงการบ้านธนารักษ์กองทัพบก รับสมัครโฟร์แมน 1 ตำแหน่ง
 26 เมษายน 2019  15:16:40
 34 Views
พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี จ.กระบี่) เปิดรับสมัคร ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างปูน/ช่างปูกระเบื้อง หลายอัตรา
 26 เมษายน 2019  14:11:50
 19 Views
หจก.สิทธินนท์ คอนซูเมอร์ กรุ๊ป รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง
 26 เมษายน 2019  14:11:01
 92 Views
โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักเด็กนักเรียนชาย จำนวน 2 ตำแหน่ง
 26 เมษายน 2019  14:10:35
 100 Views
โชว์รูมรถยนต์ฮุนได (บ.สันตาลเหลือง ติด YMCA) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง
 26 เมษายน 2019  14:09:36
 91 Views
หจก.ย่งเฮงเชียงราย ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ซูซูกิ และ ริวก้า รับสมัครช่างบริการ ทุกสาขา
 26 เมษายน 2019  14:09:09
 47 Views
ร้าน ดล ณ ยา ถนน.กองช้าง ผู้ช่วยเภสัชกร PART-TIMEอัพเดตใหม่
 26 เมษายน 2019  14:08:42
 93 Views
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
 26 เมษายน 2019  14:07:40
 158 Views
บริษัท สีเหลืองโซวิ่ง จำกัด ( ตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออก )
 26 เมษายน 2019  14:02:23
 68 Views
 
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ใน Webboard
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com