"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 493  ครั้ง
++ สถานะ : ปิดรับสมัคร ++

ด้วยโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ   จำนวน  1  อัตรา

1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

1.1   คุณสมบัติทั่วไป

1    มีสัญชาติไทย

2    มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

3    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4    ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่สบประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6    ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช


2.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2.2 สมารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป

2.3  เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้

2.4  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็นครู


3.  การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่  13 – 19 กรกฏาคม  พ.ศ.2560   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ  โทรศัพท์  053 – 771787 


4.  เอกสารหลักฐานในการสมัคร  มีดังนี้

4.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวด ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน  1  รูป

4.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน Transcripts ที่ ระบุสาขาวิชา หรือวิชาเอกที่สมัครสอบ จำนวน  1  ฉบับ

4.3  สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มที่ระบุ  จำนวน  1  ฉบับ

4.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.5  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

4.6  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ถ้ามี  จำนวน 1 ฉบับ

4.7  ใบรับรองแพทย์


5. วิธีการสอบคัดเลือก

5.1  ภาค ก 

การสอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจวิชาชีพครู และวิชาเอก   จำนวน 50 คะแนน

5.2  ภาค ข

การสอบสัมภาษณ์  ประเมินความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถ ประสบการณ์ เจตคติและบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน  50 คะแนน 


6.  เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  โดยประกาศผลการคัดเลือกเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค กรณีได้คะแนนรวมภาค ก และ ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้สอบคะแนน ภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า


7. วัน เวลา และสถานที่สอบ

วันที่  20  เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560 

-  09.00 – 12.00 น.      สอบข้อเขียน    ห้อง 231 อาคาร 2

-  13..00 น. เป็นต้นไป   สอบสัมภาษณ์  ห้องประชุมเล็กห้องธุรการ


8. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ และผู้ผ่านการคัดเลือกได้สำรอง ภายในวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2560  ประกาศผลโดยตามเรียงลำดับที่จากผู้สอบที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย  ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

รับสมัครถึงวันที่ :  19 กรกฎาคม 2017
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : สายสุนีย์
ชื่อสถานประกอบการ : โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ที่อยู่ติดต่อ : 65 หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรติดต่อ : 053-771787
ประกาศเมื่อ :  17 กรกฎาคม 2017 เวลา 15:49:08
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
บริษัท สิงห์พายัพ จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
 24 มีนาคม 2018  14:45:27
 10 Views
โรงแรมสิริมันตา เชียงราย รับสมัครพนักงานชาย
 24 มีนาคม 2018  14:23:30
 18 Views
บริษัท ชาช่า ไทย จำกัด (รับพนักงานพนักงานควบคุม Bolier )
 24 มีนาคม 2018  14:23:04
 8 Views
หจก.อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง สาขาเชียงราย รับสมัคร พนักงานสินเชื่อ 1ตำแหน่ง
 24 มีนาคม 2018  14:22:38
 13 Views
บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
 24 มีนาคม 2018  14:09:09
 33 Views
สื่อสารชั้น1 เซ็นทรัลเชียงราย รับสมัครพนักงานขาย samsung by meawang
 24 มีนาคม 2018  13:33:35
 27 Views
ร้าน ชีวิตธรรมดา Coffee House & Bistro เปิดรับสมัครพนักงานดังต่อไปนี้.
 24 มีนาคม 2018  10:57:02
 306 Views
บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด รับสมัครงาน 14อัตรา
 24 มีนาคม 2018  10:56:18
 112 Views
Organic Produce For Life Co.,LTD. รับสมัครพนักงานบัญชี/ธุรการ/พนักงานฝ่ายขาย 3 ตำแหน่ง
 24 มีนาคม 2018  10:54:54
 116 Views
ร้านศิรินญา วู้ด รับสมัครช่างเฟอร์นิเจอร์งานไม้ งานบิวอิน จำนวนมาก
 24 มีนาคม 2018  10:54:17
 34 Views
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com