"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
ชื่อผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้รับ :
ข้อความ :

* พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 150 ตัวอักษร

คำตอบ : 0 + 0 =
 
 รวมตำแหน่งงานว่างทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย และรับฝากประวัติสำหรับคนหางาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง "อัพเดททุกวัน"
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
ส่งตำแหน่งงานให้เพื่อน
ดู 503  ครั้ง
++ สถานะ : ปิดรับสมัคร ++

ด้วยโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ   จำนวน  1  อัตรา

1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

1.1   คุณสมบัติทั่วไป

1    มีสัญชาติไทย

2    มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

3    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4    ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่สบประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6    ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช


2.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2.2 สมารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป

2.3  เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้

2.4  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็นครู


3.  การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่  13 – 19 กรกฏาคม  พ.ศ.2560   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ  โทรศัพท์  053 – 771787 


4.  เอกสารหลักฐานในการสมัคร  มีดังนี้

4.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวด ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน  1  รูป

4.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน Transcripts ที่ ระบุสาขาวิชา หรือวิชาเอกที่สมัครสอบ จำนวน  1  ฉบับ

4.3  สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มที่ระบุ  จำนวน  1  ฉบับ

4.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.5  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

4.6  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ถ้ามี  จำนวน 1 ฉบับ

4.7  ใบรับรองแพทย์


5. วิธีการสอบคัดเลือก

5.1  ภาค ก 

การสอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจวิชาชีพครู และวิชาเอก   จำนวน 50 คะแนน

5.2  ภาค ข

การสอบสัมภาษณ์  ประเมินความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถ ประสบการณ์ เจตคติและบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน  50 คะแนน 


6.  เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  โดยประกาศผลการคัดเลือกเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค กรณีได้คะแนนรวมภาค ก และ ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้สอบคะแนน ภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า


7. วัน เวลา และสถานที่สอบ

วันที่  20  เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560 

-  09.00 – 12.00 น.      สอบข้อเขียน    ห้อง 231 อาคาร 2

-  13..00 น. เป็นต้นไป   สอบสัมภาษณ์  ห้องประชุมเล็กห้องธุรการ


8. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ และผู้ผ่านการคัดเลือกได้สำรอง ภายในวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2560  ประกาศผลโดยตามเรียงลำดับที่จากผู้สอบที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย  ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

รับสมัครถึงวันที่ :  19 กรกฎาคม 2017
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : สายสุนีย์
ชื่อสถานประกอบการ : โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ที่อยู่ติดต่อ : 65 หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรติดต่อ : 053-771787
ประกาศเมื่อ :  17 กรกฎาคม 2017 เวลา 15:49:08
ผู้ประกาศตำแหน่งงาน : เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 
::: ตำแหน่งงาน 10 รายการ อัพเดทล่าสุด :::     | ดูตำแหน่งงานทั้งหมด»
ร้านกาแฟ wynn coffee วินน์คอฟฟี่ รับสมัครพนักงานสาขาหน้าโรงพยาบาลเชียงราย
 23 พฤษภาคม 2018  16:19:43
 337 Views
โรงแรม ธันยาอินน์ เชียงราย รับสมัครพนักงาน
 23 พฤษภาคม 2018  16:19:25
 307 Views
โชว์รูม ฮอนด้า เอ็ม.อาร์.เอ็ม.คาร์ส์ เชียงราย 4 สาขา รับสมัครที่ปรึกษาการขาย จำนวนมาก
 23 พฤษภาคม 2018  16:19:17
 143 Views
อีซูซุเชียงราย สี่แยกศรีทรายมูล รับสมัครงาน
 23 พฤษภาคม 2018  16:19:00
 291 Views
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
 23 พฤษภาคม 2018  16:18:43
 345 Views
ร้านอาหารกาสะลองไร่พีบี รับสมัครผู้จัดการร้านอาหาร
 23 พฤษภาคม 2018  16:18:22
 97 Views
บริษัท สีเหลืองโซวิ่ง จำกัด ( ตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออก )
 23 พฤษภาคม 2018  16:18:10
 118 Views
งานชั่วคราวของโรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงรายรีสอร์ท ในวัน ที่ 24 , 25 , 27 พฤษภาคม 2561
 23 พฤษภาคม 2018  16:14:52
 239 Views
บจก.มิตซูพันล้าน(สี่แยกแม่กรณ์) รับสมัคร ลูกค้าสัมพันธ์ และธุรการการตลาด
 23 พฤษภาคม 2018  16:14:32
 116 Views
โรงแรม Grand Vista Chiangrai รับสมัครพนักงานใหม่ หลายอัตรา
 23 พฤษภาคม 2018  16:14:06
 284 Views
 
 Untitled Document
 
 
 
 
 
  ดูตำแหน่งงานปี 2561 (รายเดือน)
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคม กันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคม พฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
Tips การสมัครงาน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับงาน
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com