ใบประกอบวิชาชีพครู

(1/8) > >>

noothaha:
อยากถามเพื่อน หรือ คนที่รู้ว่าที่เชียงราย
มีที่ไหนที่เรียนเอาใบประกอบวิชาชีพครู
หลักสูตร 1 ปี บ้างคะ
แล้วตอนนี้ยังเปิดสมัครอยู่หรือเปล่าคะ

zombie01:
ไม่แน่ใจว่าที่ ม.รามฯ จะมีอยู่หรือเปล่านะครับ เห็น น้อง ๆ ทีทำงานไปเรียนกัน

۰•ฮักแม่จัน©®:
รู้สึกว่าจะมีสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ที่อยู่แถวห้าแยกพ่อขุน นะครับ  เพราะคนแถวบ้านก็ไปเรียนมาครับ ค่าธรรมเนียมสูงหน่อยนะครับ

a-morn:
เพิ่มเติมเอียดครับ

         พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา เป็นวิชาชีพควบคุมการกำหนดอื่นให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุมแล้ว
         ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุมโดยมิได้รับใบอนุญาต เว้นแต่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต เว้นแต่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต หากประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือแสดงด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสถานศึกษาที่รับผู้มิได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา จะต้องได้รับโทษตามที่กำหนดไว้
        ผู้ที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในกฎกระทรวงทั้งของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา
        ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 44 อาทิ อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นตามที่คุรุสภารับรอง และผ่านการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด เป็นต้น
         ส่วนผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 43 อาทิ เป็นผู้เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาเป็นครั้งคราว ในฐานะวิทยากรพิเศษทางการศึกษา ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้ทำหน้าที่สอนในศูนย์การเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น
          นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ได้แก่ พระภิกษุที่ทำหน้าที่สอนหรือบริหารสถานศึกษา ผู้สอนศาสนาที่ทำหน้าที่สอนในสถานศึกษา ผู้สอนตามโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนที่ทำหน้าที่สอนหรือบริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ผู้ทำหน้าที่สอนหรือบริหารโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มี 4 ประเภท คือ
                    -ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
                    -ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
                    -ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
                    -ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)

การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
                   1. ผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2546 ซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภา ตาม พ.ร.บ. 2488 หรือต่อมาลาออก หรือเกษียณอายุราชการ หรือพ้นจากหน้าที่ครู จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุกคน
                  2. ผู้ประกอบวิชาชีพครูตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2546 ต้องมีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ
                  3. ผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูต้องมีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดให้เป็นวุฒิที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่กฎหมายนี้ใช้บังคับ คือ ขอได้ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2549

กรณีอื่นๆ ตามมติครุสภา
1)      ผู้ที่มีวุฒิปริญญาอื่น (ไม่ใช่วุฒิปริญญาทางการศึกษา) และมีวุฒิ ป. บัณฑิตทางวิชาชีพครู ก็นำ 2 วุฒิ มาขอได้ (วุฒิ ปวค. ใช้ขอไม่ได้)
2)     ผู้เรียนปริญญาตรีทางการศึกษา ( หลักสูตร 4 ปี) อยู่ก่อน 12 มิถุนายน 2546 เมื่อจบแล้วก็นำวุฒินั้นๆ มาขอได้ เช่น เข้าปีการศึกษา 2546 จบประมาณต้นปี 2550
3)    ผู้เรียนปริญญาตรีอื่นแต่คุรุสภารับรองว่าเป็นวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา และเรียนอยู่ก่อน 12 มิถุนายน 2546 เมื่อจบแล้วก็นำวุฒินั้นๆ มาขอได้เช่นกัน เช่น วุฒิ ปทส.ของสถานศึกษาสังกัด สอศ. เป็นต้น
4) ผู้ที่มีปริญญาทางการศึกษาและผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด กล่าวคือเป็นผู้จบปริญญาทางการศึกษาหลักสูตร 5 ปี
5) ผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 4 ปีอยู่ในวันที่ 11 มิถุนายน 2546 ไม่ว่าจะจบการศึกษาเมื่อใดให้ยื่นขอจดทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครูได้
6) ผู้ที่เรียนหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา (ต่อเนื่อง 2 ปี) โดยเข้าเรียนในปีการศึกษา 2547 และปีการศึกษา 2548 ไม่ว่าจะจบการศึกษาเมื่อใด ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาทางการศึกษา สามารถขอเทียบโอน สอบ และฝึกอบรมได้ตามแต่กรณีที่คุรุสภากำหนด

- มีรายวิชาการศึกษาใกล้เคียงกับปริญญาทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4

- ได้รับคะแนนรายวิชาไม่น้อยกว่า 2.00

- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

http://www.ksp.or.th/ksp2009/th/home/index.php
http://www.ksp.or.th/ksp2009/th/news/detail.php?NewsID=2345&Key=news5
http://www.ksp.or.th/ksp2009/th/news/detail.php?NewsID=2260&Key=news5
http://www.ksp.or.th/ksp2009/th/news/detail.php?NewsID=2345&Key=news5
http://www.kroobannok.com/39835

a-morn:
ใบประกอบวิชาชีพครู

ทำไม..???  จึงต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ตามกฎหมาย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
http://www.ksp.or.th/upload/302/files/21-3444.doc
ได้กำหนดให้”วิชาชีพครู” เป็นวิชาชีพควบคุม
ต้องมี"ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู" จึงจะเป็น"ครู"ได้
เช่นเดียวกับ หมอ หรือ วิศวกร ฯลฯ

ความหมายก็คือ.......................
ใครที่ทำหน้าที่"ครู"สอนหนังสือ ในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาใด ๆ
ทั้งของรัฐและเอกชน  ต้องเป็นผู้ได้รับ"ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู"แล้วเท่านั้น
ไม่ว่าจะเป็น “ข้าราชการครู”  “ครูอัตราจ้าง”
“พนักงานราชการ” รวมทั้ง “ครูชาวต่างประเทศ” ด้วย

ดังนั้น การประกาศสอบบรรจุ”ครูผู้ช่วย”หลังจาก พรบ.ฉบับดังกล่าวประกาศใช้
ผู้ที่ประสงค์จะประกอบ"วิชาชีพครู" ต้องขอมี"ใบอนุญาตผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพครู”ก่อน
ถ้าไม่มี ก็สมัครสอบบรรจุครู(ทุกส่วนราชการ)ไม่ได้

โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ออกให้ครั้งละ 5 ปี
เสียค่าธรรมเนียม 500.- บาท ครบ 5 ปี ก็มาขอต่อใบอนุญาตกันใหม่
โดยจะมีการประเมิน(หรือสอบ)ก่อนต่อใบอนุญาตด้วย
ซึ่งอาจจะมี “ข้าราชการครู”  “ครูอัตราจ้าง” หรือ“พนักงานราชการ”
บางคนที่ไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในตอนนั้น
นั่นก็หมายถึงการจบอาชีพครูไปด้วยในเวลาเดียวกัน................
ซึ่งอาจถูกสั่ง"ให้ออกจากราชการ" เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ฯ ได้
กรณีเป็น”ครูอัตราจ้าง” หรือ “พนักงานราชการ” ที่ทำหน้าที่สอนก็อาจต้องเลิกจ้างโดยปริยาย

”การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
สำหรับคนที่เป็นครูอยู่แล้วก่อน พรบ.ฉบับดังกล่าวบังคับใช้
ต้องยื่นขอทุกราย แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียม
เพราะเป็นครูอยู่ก่อนวันที่ พรบ.ประกาศใช้
โดยต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายในระยะเวลา 3 ปี

หลัง พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ประกาศใช้
(ตามบทเฉพาะกาลของ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546)

ส่วนใครที่จบปริญญาตรีหลังจากวันที่ 11 มิถุนายน 2549
ต้องผ่านการประเมิน (หรือสอบ)มาตรฐานวิชาชีพครูก่อน
จึงจะขอใบประกอบวิชาชีพครูได้

มติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2547 วันที่ 20 ก.ค. 2547
ให้ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
ซึ่งเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในวันที่ 12 มิ.ย. 2546
บุคคลเหล่านี้จะจบการศึกษาในปีการศึกษาใดก็ตาม
สามารถใช้วุฒิทางการศึกษาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

อ่านหลักเกณฑ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพได้ที่นี่
http://www.ksp.or.th/upload/303/files/781-5206.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ผู้ที่ประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
แต่ไม่มีปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ ไม่ได้เรียน วิชาชีพครู ตามหลักสูตร ป.บัณฑิต
สามารถลงทะเบียนสอบ"มาตรฐานวิชาชีพครู"ได้
หากสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  จะได้รับการรับรองให้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ โดยไม่ต้องไปเรียน ป.บัณฑิต
โดยสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต

ดาวน์โหลด ประกาศคุรุสภา ได้ที่นี่
 http://www.ksp.or.th/upload/303/files/805-6838.pdf

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1. ผู้ที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาอยู่แล้วก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2546
จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน(แต่ต้องยื่นแบบคำขอด้วย)
2. ผู้ที่ต้นสังกัดแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือรองผู้บริหารสถานศึกษา
หลังวันที่ 11 มิถุนายน 2546 ให้ต้นสังกัดขอยกเว้นคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิปริญญา
ทางบริหารการศึกษาเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป
3. ผู้ประสงค์จะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ คือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
แต่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดให้เป็นคุณวุฒิ
ที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูให้ยื่นคำขอภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2549
ครุสภาจะออกหนังสือรับรองสิทธิให้
และเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาตามที่คุรุสภารับรอง
ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
จึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 


สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาต"ผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา"
หลังวันที่  14  มิถุนายน  2549  ต้องมีคุณวุฒิทางการบริหารเท่านั้น  จึงจะยื่นขอได้   
ส่วนใครที่ไม่มีปริญญาทางการบริหาร ก็ให้รอการเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ คุรุสภากำลังร่างแบบทดสอบอยู่ก่อน               

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++         

ดูระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้ตามนี้

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
http://www.ksp.or.th/upload/302/files/21-3444.doc

หลักเกณฑ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ฯ
http://www.ksp.or.th/upload/303/files/781-5206.pdf
 
สำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=33

ตารางแสดงรายละเอียดบุคคลที่มีสิทธิได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=32

แบบบัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=31 
 
คู่มือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา: การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการออกใบอนุญาต ฯ
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=19 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=13

 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=26

ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ PAY AT POST
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=14

แบบสรุปข้อมูล ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=18 
 
แบบหนังสือรับรองสิทธิ
http://www.ksp.or.th/modules/form01/update_counter.php?System_MenuID=304&FormID=15
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต ฯ
http://www.ksp.or.th/mainpage/inner.php?System_MenuGroupID=0&System_MenuID=462&gotoaction=search

ตรวจสอบหนังสือรับรองของคุรุสภาที่ไม่ถึงมือผู้รับ
http://www.ksp.or.th/upload/301/files/426-8372.xls

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
http://www.ksp.or.th/upload/301/files/427-2483.xls

หนังสือชี้แจงแนวปฏิบัติการยื่นขอมีใบประกอบวิชาชีพครู หลัง 14 มิถุนายน 2549
http://www.ksp.or.th/upload/301/files/500-7131.pdf
 
กระทู้สอบถามเรื่องใบประกอบวิชาชีพครู ฯ

ใครอยากถาม...........ให้ถามได้ที่นี่...........ชัดเจนที่สุด
http://www.ksp.or.th/mainpage/inner.php?System_MenuGroupID=0&System_MenuID=291

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หมายเลขโทรศัพท์ และที่ตั้งของสำนักงาน คุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02280-4331 , 0 2280-4334-9 e-mail : webkuru@ksp.or.th

ถ้ายังไม่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ ให้ติดต่อที่สำนักทะเบียนใบอนุญาต
โทร.0 2280 6367, 0 2280 69227
หรือติดต่อตรง ผ.อ. สำนักทะเบียนใบอนุญาต 0 2282 1854 และ 081 648 1912

เว็บไซค์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (กรุงเทพฯ )
 http://www.ksp.or.th/mainpage/index.php

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป