"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
ศูนย์ข้อมูลจังหวัดเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย

 ข้อมูลวัฒนธรรม
 
พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประเพณีไหว้สาพญาเม็งราย งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช
สืบชะตา พิธีกรรมแหงมงคลชีวิต ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง


สืบชะตา พิธีกรรมแหงมงคลชีวิต


หลายคนคงเคยไดยินคําวา “พิธีสืบชะตา” มาแลวบางวาเปนพิธีกรรมสวนหนึ่งที่อยูคูกับวิถีชีวิตคนเมืองหรือคนลานนามาอยางยาวนาน บางคนคงเพียงแคไดยินแตไมเคยเห็นหรือรูจักวาเปนพิธีกรรมอยางไร และบางคนอาจะเคยเห็นพิธีกรรมการที่มีไมค้ำทำเป็นรูป 3มุม และมีอุปกรณตางๆ เยอะแยะมากมาย ผูคนเอาดายสายสิญจนเวียนรอบศีรษะตัวเองโดยมีพระสงฆนั่งสวดมนตไปดวยนั้น วาเปนพิธีกรรมเกี่ยวกับอะไร ที่กลาวมาแลวขางตนเราเรียกวา “พิธีสืบชะตา” อันเปนประเพณีวัฒนธรรมที่อยูคูกับวิถีชีวิตกับชาวล้านนามาอย่างยาวนาน


พิธีสืบชะตานั้นเป็นพิธีมงคล คําวา “ สืบ”ความหมายคือต่อใหยาวขึ้น “ชะตา” หรือชาตาชีวิตของแตละคน ดังนั้นพิธีนี้จึงเสมือนเปนพิธีกรรมในการตออายุใหยืนยาวขึ้นหรือที่เราเรียกเปนภาษาภาคกลางวา “พิธีอายุวัฒนมงคล” นั่นเอง แตสิ่งที่แตกต่างไปจากพิธีกรรมของภาคอื่น จะเห็นได้จากุปกรณตางๆ ที่ใชประกอบในพิธี ซึ่งสิ่งที่จะขาดไมไดก็คือเครื่องสืบชะตาผูเขียนจะไดอธิบายวาในสวนของเครื่องสืบชะตานั้น ประกอบไปดวยอะไรบ้าง และแตละสิ่งแตละอยางในคติความเชื่อของชาวลานนานั้น บงบอกและแฝงไวดวยคติความเชื่ออยางไรบาง


แตกอนที่จะอธิบายถึงตรงนั้นผูเขียนขอเลาใหฟงกอนวา พิธีกรรมในการสืบชะตานั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งการสืบชะตาแบบเดียวหรือคนเดียว การสืบชะตาแบบครอบครัว ซึ่งสวนมากชาวลานนามักจะกระทํากันในพิธีทําบุญบานใหม่ หรือที่ชาวล้านนาเรียกวา ทําบญขึ้นเฮือนใหม่(เฮือน หมายถึง เรือนหรือบานเรือน) โดยมีความเชื่อว่าจะสงผลใหเจ้าของบานพรอมทั้งลูกหลานจะไดอยูเย็นเปนสุขและมีอายุมั่นขวัญยืนในการเขามาอาศัยอยในบานหลังใหม และพิธีสืบชะตาอีกแบบคือทําแบบกลมใหญุๆ หรือคนหมูมากที่เรียกวาสืบชะตาหลวง(หลวง ภาษาคำเมืองหมายถึง ใหญ)สวนใหญมักจะเห็นกันในชวงเทศกาลสงกรานตหรือประเพณีขึ้นปใหม่ไทย ซึ่งชาวลานนาจะเรียกประเพณีนี้วา “ปาเวณีปใหมเมือง” ซึ่งชาวบ้านในแต่ล่ะชุมชนหรือแตละคุ้มวัด จะจัดใหมีพิธีสืบชะตาหลวงและพิธีการสงเคราะหของคนทั้งชุมชน เพื่อความเปนสิริมงคลและความรมเย็นเปนสุขของคนในชุมชน ซึ่งบางแหงจะทํากันที่วัด บางแหงจะทํากลางหมูบานอาศัยทางแยกที่เปนศูนยกลางของหมูบาน ที่เรียกวา “กลางใจบ้าน ” เปนสถานที่ในการประกอบพิธี ซึ่งขึ้นอยูที่ความสะดวกและประเพณีที่เคยถือปฏิบัติสืบตอกันมา ซึ่งในปจจุบันนี้สวนใหญมักจะกระทํากันที่วัด เนื่องจากเกิดความสะดวกและมีความพรอมมากกวานั่นเองและเครื่องสืบชะตาก็จะมีความแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับจํานวนคน ความพรอม และปจจัยของผูเปนเจาภาพดวยนอกจากนี้การประกอบพิธีสืบชะตายังมีองคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีกหลายอยาง โดยเฉพาะเรื่องของฤกษผานาที เนื่องจากการประกอบพิธีสืบชะตาเปนพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับความเป็นมงคลของชีวีต ดังนั้นการเลือกเอาวันที่ประกอบพิธีมักจะเปนวันที่มีฤกษที่ดีดวยสวนพิธีสืบชะตาหลวงที่ชาวลานนาทํากันในช่วงสงกรานตนั้น มักทำกํันในวันที่ ๑๕ เมษายนเพราะชาวลานนาถือวาวันดังกลาวเปนวันขึ้นปีใหม หรือเรียกกันโดยทั่วไปวา “วันพญาวัน”(พญา ภาษาคําเมืองหมายถึง ผูเปนใหญ) ซึ่งถือวาเปนวันที่เป็นใหญของวันทั้งหมด เปนยอดวันที่ดีที่สุดหลังจากที่ไดฤกษในการประกอบพิธีมงคลแลว สิ่งที่เจาภาพจะลืมไมไดนั่นคือการนิมนตพระสงฆเพื่อมาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีสืบชะตา ซึ่งทั้ง ๒ พิธีนี้จะกระทําควบคูกันไปโดยพระสงฆจะเจริญพระพุทธมนตเพื่อเสกน้ำมนต และสวดบทสืบชะตาตอเนื่องกันไป ซึ่งผูเขียนจะไดนํามากล่าวตอไป จํานวนพระสงฆที่นิมนตมานั้นมักจะถือจํานวนที่เปนมงคลเชน ๙ รูป ๗ รูป หรือ ๕ รูป ขึ้นอยูกับความพรอมและกําลังปจจัยของผูเปนเจาภาพเช่นกัน แต่โดยสวนใหญ่แลวในการสืบชะตาในพิธีทําบุญขึ้นบานใหมก็มักจะนิมนตพระ ๙ รูป เนื่องจากคนสวนใหญ่จะถือเคล็ดเลข ๙ คือความกาวหนา นั่นเองในสวนของเครื่องสืบชะตานั้นประกอบไปดวยอะไรบ้าง ซึ่งผูเขียนจะไดอธิบายถึงความหมายของแตละอยางไปดวย ตามคติความเชื่อของชาวลานนาวาบรรพบุรุษไดแฝงไวซึ่งปรัชญาและคติความเชื่ออะไรไวบาง องคประกอบของเครื่องสืบชะตาหลักๆ นั้นประกอบไปดวย

ไมก้ำ หรือไมค้ำ ซึ่งมีลักษณะเหมือนไมงามลูกเสือ จํานวน ๓ เลม ซึ่งขนาดของไมค้ำนี้จะเล็กหรือใหญขึ้นอยูกับวาพิธีนั้นเป็นการสืบชะตาทั่วไปหรือสืบชะตาหลวง ถาเปนพิธีสืบชะตาหลวงไมค้ำก็จะมีขนาดใหญขึ้นตามลําดับ ในคติความเชื่อของชาวลานนาแตอดีตเชื่อกันวา ไมค้ำ เปนสิ่งที่จะคอยชวยค้ำจุนใหเกิดความมั่นคงในชีวิต ซึ่งนอกจากจะนํามาใชประกอบในพิธีสืบชะตาแลว เรามักจะเห็นชาวบานในล้านนานําไมค้ำไปถวายวัดเพื่อใชค้ำตนโพธิ์ในชวงสงกรานตซึ่งบางแหงจะมีพิธีจัดขบวนแหอยางยิ่งใหญและถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคน การใชไมมาค้ำทํามุมกัน ๓ มุมนั้น จํานวนเลข ๓ นี้มาจากไหน จํานวน ๓ นี้หมายถึงพระรัตนตรัย ๓ ประการ อันประกอบไปดวยคุณพระพุทธคุณพระธรรม และคุณพระสงฆนั่นเอง ดังนั้นไมค้ำดังกลาวจึงมีนัยวา ขอใหคุณพระรัตนตรัยนั้นชวยค้ำจุนชีวิตใหมีความมั่นคงสืบไป


ไมงาม ๑๐๘ เปนกิ่งไมแขนงลักษณะเหมือนกับไมค้ำ แตมีขนาดเล็กกวาซึ่งมีความยาวประมาณ ๕๐-๗๐ เซนติเมตร มัดรวมกัน ๑๐๘ เลม วางไว้ตรงโคนไมค้ำมุมใดมุมหนึ่งที่มาของจํานวนไมงาม ๑๐๘ เลมนี้มาจากคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งตามคติความเชื่อของชาวพุทธถือวาคุณของพระพุทธนั้นมีอยู ๕๖ ประการ คุณพระธรรมมี๓๘ ประการ และคุณพระสงฆมี ๑๔ ประการ รวมแลวได ๑๐๘ ประการ หรือที่เรียกวามงคลรอยแปด ในปจจุบันไมงามจํานวนดังกลาวมักหาไดยากขึ้น บางแหงจะใช“แหยง” ซึ่งเปนพืชในตระกูลกกชนิดหนึ่ง ลําตนกลม มีสีเขียว สวนปลายยอดมีกิ่งแขนง ซึ่งชาวบานจะติดมาแทนไมที่หายากขึ้น

เกิ๋นเงิน-เกิ๋นคําเกิ๋น” เปนภาษาเหนือหมายถึงเกริน หรือบันได ซึ่งในที่นี้ผูเขียนจะขอใชคําวาบันไดซึ่งงายต่อความเขาใจของทุกทาน ประโยชนของบันไดใชสําหรับปีนป่ายหรือขึ้นที่สูง ดังนั้นความหมายและคติความเชื่อที่คนโบราณทานแฝงไวนั้น หมายถึงการกาวขึ้นสูที่สูง มีความสูงสง มีความกาวหน้าในชีวิต ถาเป็นขาราชการจะแทนความหมายของการเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนงหรือยศศักดิ์ใหสูงขึ้น โดยจะทำเปํนรูปบันไดเล็กๆ พันดวยกระดาษสีเงินและสีทอง ซึ่งหมายถึงบันไดเงินบันไดทอง สีเงินและสีทองแฝงความหมายใหมีเงินมีทองใชใหเกิดความมั่งคั่งดวยเชนกัน บางแหงถาสถานที่ไม่เอื้ออํานวยหรือเปนพิธีสืบชะตาแบบเล็กๆ ไมไดใหญโตมาก ก็จะมีการยอขนาดลงเหลือเพียงอันเดียวหรือทําเปนรูปบันไดเล็กๆพอเปนเครื่องหมายเทานั้นองคประกอบตอมาของเครื่องสืบชะตาไดแตกระบอกทราย กระบอกน้ำ ตุงชัย และเทียนซึ่งเปนองคประกอบที่๔-๗ จะเห็นไดวาผู้เขียนยกเอาองคประกอบทั้ง ๔ อยางนี้ขึ้นมากลาวพรอมกันซึ่งผูเขียนจะไดอธิบายความหมายขององคประกอบทั้ง ๔ อยางตอไป แตกอนจะถึงตรงนั้นผูเขียนขออธิบายความหมายเพิ่มเติมถึงพิธีกรรมการสืบชะตาวานอกจากเป็นพิธีกรรมการตออายุแลว ยังแฝงไวซึ่งความแข็งแรงของรางกายและไรซึ่งโรคภัยไขเจ็บเปนสิ่งคูกันที่จะใหคนเรามีอายุยืนยาวได ตามคติโบราณชาวลานนาและชาวพุทธเชื่อกันวา รางกายของมนุษยที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวตนไดนั้น ประกอบไปดวยธาตุหลัก ๔ ธาตุคือดิน น้ำ ลม และไฟ ดังนั้นการที่จะใหชีวิตใหดํารงอยูไดตองประกอบไปดวยธาตุเหลานี้ ในพิธีการสืบชะตาคนโบราณไดนําเอาหลักการของธาตุทั้ง ๔ มาเปนองคประกอบหนึ่งในการจัดเตรีมเครื่องสืบชะตา และธาตุทั้ง ๔ นี้จะเกี่ยวของกับองคประกอบที่ผูเขียนกลาวไวขางตนอย่างไร ผูเขียนขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้

กระบอกทรายและกระบอกน้ำ เปนลำไม้ไผที่มีขนาดความยาวสูงเทาๆ กับไมค้ำสวนหัวและทายจะกรอกทรายลงไปและหุ้มปลายทั้ง ๒ ดานใหแนนไม่ใหทรายรั่วออกมาบางแหงจะใชลําของตนออที่มีขนาดเล็กมัดรวมกัน ๑๐๘ อัน กรอกทรายลงไปใหครบวางไวมุมหนึ่งของไมค้ำ ซึ่งกระบอกทรายนี้เป็นเสมือนสิ่งที่แทนธาตุดินในรางกายของคนเรา และกระบอกน้ำก็จะลักษณะเชนเดียวกันนี้ ซึ่งใชแทนความหมายของธาตุน้ำนั้นเอง

ตุงชัย ทานรูจักและเคยเห็นตุงกันมาแล้วบาง แตตุงชัยนี้ลักษณะจะแตกตางจากตุงผืนผ้ายาวๆ ตุงชัยจะเปนตุงที่มีรูปรางลักษณะเปนตุงสามเหลี่ยมทําดวยผาหรือกระดาษสวนมากในพิธีสืบชะตามักจะใชกระดาษวาวหลากหลายสี มาติดเปนรูปสามเหลี่ยมและฉลุลวดลายใหเกิดความสวยงาม ถาเป็นเครื่องสืบชะตาขนาดเล็กชาวบานจะนำตุงมาปกลงบนกานกลวยแลวมัดรวมกับไมค้ำ แตถาเป็นพิธีสืบชะตาหลวงมักนิยมนํามาปกลงบนตนคาหรือตนกลวย วางไวตามมุมของเครื่องสืบชะตา และบริเวณสวนยอดของไมค้ำ ซึ่งความหมายของตุงชัยนี้จะโบกไสวไปมาก็ตอเมื่อมีลมพัดผาน จึงเปนเครื่องหมายแสดงถึงพลังลม หรืออีกนัยหนึ่งใช้แทนธาตุลม


เทียน หรือเทียนชัย ทําด้วยขี้ผึ้งแท ไสเทียนมีจํานวน ๑๐๘ เสน ซึ่งแฝงไวดวยมงคล ๑๐๘ ดังที่ผูเขียนได้อธิบายไวในฉบับที่แลว นํามาปกไวสวนบนของไมค้ำหรือมุมใดมุมหนึ่งของไมค้ำ ที่สะดวกพอที่จะเอื้อมจุดเทียนถึง เทียนเลมนี้จะจุดขณะที่พระสงฆเริ่มเจริญพระพุทธมนต แสงเทียนที่ลุกโชติชวงนั้นเปรียบไดกับแสงแห่งปญญา และนําความสวางไสวตลอดจนความรุงโรจนมาสูเจาชะตาที่ประกอบพิธีนั้นๆ นอกจากนี้แล้วเปลวเทียนยังทําใหเกิดความรอนซึ่งแสดงถึงธาตุไฟที่ประกอบเปนธาตุของคนเรา เป็นธาตุที่ ๔ ดวย จะเห็นไดวาสิ่งที่ผูเขียนไดอธิบายมาถึงตรงนี้ เปนสิ่งที่คนในสมัยโบราณมีคติความเชื่อ ที่แฝงไวซึ่งควายหมายที่ลึกซึ้งเปนอยางยิ่ง ดังนั้นพิธีสืบชะตาจึงเปนพิธีกรรมที่ทําใหคนเรามีขวัญและกําลังใจที่ดีในการดํารงชีวิต เปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่ดีและถูกถายทอดมาจากรุนสูรุนจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ เครื่องประกอบพิธีสืบชะตายังมีรายละเอียดและองคประกอบอื่นๆ ที่ผูเขียนจะขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้

องคประกอบที่ ๘ ของเครื่องสืบชะตา ชาวลานนาเรียกกันวา “ฮาวเงิน-ฮาวคํา” (ซึ่งหมายถึงราวหรือที่จับ เชนราวสะพานหรือราวบันได) หรือบางแหงชาวบานจะเรียกกันวา“ลวดเงิน-ลวดคํา” ซึ่งจะใชเชือกหรือลวดความยาวเทากับไมค้ำ พันดวยกระดาษสีเงินและทองมัดติดกับกานไมไผ และนํามาผูกรวมไวกับไมค้ำ ซึ่งความหมายของราวนี้จะใหแทนความหมายวาชวยประคับประครอง ไม่ใหลมหรือเพื่อใหเกิดความมั่นคงขึ้น นอกจากนี้ในองคประกอบของเครื่องสืบชะตายังมีองค์ประกอบหรืออุปกรณตางๆ อีกจํานวนมาก หากสังเกตใหดีแล้วจะเห็นไดวา พิธีกรรมการสืบชะตานี้จะเกี่ยวของกับวิถีชีวิตและความเปนอยูประจําวันของผูคนดวย ซึ่งเครื่องสืบชะตานั้นจะประกอบไปดวยสิ่งที่เปนปจจัยสี่รวมอยูดวยดังที่ผูเขียนจะไดยกตัวอยางและอธิบายดังนี้

“ขันขาว” ภาษาเหนือหมายถึง สํารับอาหาร โดยในเครื่องสืบชะตานั้นจะต้องมีสํารับอาหารจํานวนหนึ่งสํารับวางไวที่มุมไมค้ำ ในปจจุบันลักษณะของสํารับอาหารก็เปลี่ยนมาเปนปิ่นโตเนื่องจากสะดวกในการจัดเตรียมและประหยัดพื้นที่ในการจัดวางดวย นอกจากสํารับอาหารแลว ยังมีหมาก เมี่ยง บุหรี่ ซึ่งเปนสิ่งทิี่ขาดไม่ได สามสิ่งนี้เปนสิ่งที่อยูคูกับวิถีชีวิตของชาวลานนามาอยางยาวนาน โดยจะนํามาประดิดประดอยใหเกิดความสวยงาม บางแหงจะถักบุหรี่เปนรูปผืนตุง บางแหงจะตัดเปนคำๆ รวมไปถึงหมาก เมี่ยง ใบพลู และนํามาผูกติดกับกานไม้ไผ ใหมีขนาดความยาวเทากับไมค้ำ และผูกติดไมค้ำไวดวยเชนกัน

“หมอน้ํา” หรือตุมดินเผาใบเล็กๆ ใสน้ำไวขางในพอเปนพิธี ซึ่งเป็นหนึ่งในปจจัยสี่เชนกัน เมื่อเราทานขาวเสร็จเราก็ตองดื่มน้ำตามทุุกครั้ง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของผูคนอยูแลวดังนั้นในความหมายที่แฝงไวของคนโบราณ เพื่อใหมีกินไมอดอยาก

“เครื่องนอน” อันประกอบไปดวย เสื่อ หมอน ผาหม ซึ่งเปนหนึ่งในปัจจัยสี่ของคนเรา แทนความหมายของการมีนุงหมและไดมีที่อาศัยหลับนอน

นอกจากนี้ยังมี ขาวเปลือก ขาวสาร ใสกระบุงหรือภาชนะไว ตนกลวย ตนออย มะพราว กลวย หรือบางแห่งอาจจะมีฟกทอง ฟกเขียวเพิ่มเติมก็มี ซึ่งหากเรามองใหลึกลงถึงนัยที่คนโบราณนําเอาข้าวของเหลานี้เขามาเปนสวนประกอบของเครื่องสืบชะตา ซึ่งจะหมายถึงใหเกิดความอุดมสมบูรณ ความมั่งคั่งและความพรั่งพรอมใหมีกินมีใชไปตลอดนั่นเอง เมื่อตั้งเครื่องสืบชะตาเสร็จเรียบรอยแลว จะตองนําดายสายสิญจนมาพันรอบเครื่องสืบชะตาปลอยชายขางหนึ่งไวตรงกลาง สําหรับผูเขาพิธีใชเวียนรอบศีรษะ และโยงไปยังตําแหนงที่พระสงฆนั่งเจริญพระพุทธมนต หากเปนการสืบชะตาแบบใหญๆ หรือที่เรียกวาสืบชะตาหลวงนั้น ชาวลานนาจะใชวิธีขึงดายสายสิญจนเหนือศีรษะใหเต็มสถานที่ประกอบพิธีเพื่อใหเกิดความทั่วถึงผูเขารวมพิธีทุกคน โดยทําเป็นรูปตารางสี่เหลี่ยมและปลอยชายลงมาพอที่จะเวียนรอบศีรษะของคนที่นั่งอยูดานลางได สวนบริเวณตรงกลางที่ตั้งเครื่องสืบชะตาไวจะใหผู้ที่เปนประธานในพิธีหรือผูที่มีอาวุโสสูงสุดนั่งอยูขางใน ที่อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไมไดขณะที่ประกอบพิธีคือฆองชัย ซึ่งจะลั่นฆองชัยในขณะที่พรสงฆสวดถึงบทอัญเชิญเทวดา การลั่นฆองชัยนี้เพื่อเปนการบอกกลาวเทวดาทั้ง ๑๖ ชั้นฟา ๑๕ ชั้นดินและ ๑๗ ชั้นบาดาล เพื่อใหรับรูนับทราบถึงงานอันเป็นการมงคลครั้งนี้ และจะลั่นฆองชัยไปจนกระทั่งพระสงฆสวดจบบทดังกลาวขอบคุณข้อมูลจาก คุณพนมกร นันติ ( สืบชะตา พิธีกรรมแหงมงคลชีวิต )

ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
  :: ข่าวทั้งหมด »
 
Untitled Document
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
บริการรับจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
บริษัท เชียงราย โมเดิร์น ดรัก จำกัด
ใกล้ไนท์บาซ่าร์ จำหน่ายและให้คำปรึกษา เรื่องยา, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ร้านสบายดี
รับทำเสื้อกิจกรรม เสื้อยืด เสื้อคณะ เสื้อห้อง รับสกรีน รับปัก เข็มกลัด ส่งทั่วไทยจ้า 0817163050
หนึ่งผ้าม่าน
จำหน่ายผ้าม่านหลากหลายรูปแบบ ม่านปรับแสง พรม วอลเปเปอร์ ฉากกั้นห้อง ฯลฯ ทั้งราคาปลีกและส่ง
คิกขุญ่ากิ๊ฟช้อป
ศูนย์รวมกิ๊ฟช้อปที่ใหญ่ที่สุดในเชียงราย ของที่ระลึก ของขวัญ ของฝาก
บริการอัดภาพดิจิตอลราคาถูก
เควีซี คอมพิวเตอร์
มองหาสินค้าไอที และบริการที่ยอดเยี่ยม ต้องเควีซีคอมพิวเตอร์
 
 
แผนที่เชียงราย »
บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด
ร้าน WeddingDesign
ร้านเนรมิตศิลป์ (ถนนคนเดินเชียงราย)
โครงการบ้านลลิตตา 3
บ้านฮ่องอ้อ ซอย8
The Premium 's indy House
ขนส่ง PTP รถรับจ้าง รถส่งสินค้า 294/52 ถนนรามคำแหง สะพานสูง Krung Thep Maha Nakhon 10240 Thailand
โครงการไลค์ คอนโด เชียงราย
มูลนิธิเอ็มพลัส เชียงราย
ที่ดินสวยหัวมุม บนเนินสูงใหญ่ ต.ห้วยสัก
บิ๊กซีเชียงราย
เวียงเชียงรุ้งเมืองประวัติศาสตร์
ที่ดิน 2 ไร่พร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง
Baan Mars Pramjit Suantung Coffee
หจก.ราชพงศ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
โครงการเวียงนารา
บริษัท ช.รัศมีซัพพลาย จำกัด(สาขาเชียงราย)
เทศบาลตำบลนางแล
ซอยเกษตรสมบูรณ์
โรงหล่อจิวเวลรี่ (แม่สาย)
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com