"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
ศูนย์ข้อมูลจังหวัดเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย

 อำเภอในจังหวัดเชียงราย
 ข้อมูลอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเชียงของอำเภอเทิงอำเภอพานอำเภอป่าแดด
อำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายอำเภอแม่สรวยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอพญาเม็งราย
อำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ลาวอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอดอยหลวง
อำเภอเชียงแสน
คำขวัญ : ถิ่นอมตะ พระเชียงแสน แดนสามเหลี่ยม เยี่ยมน้ำโขง จรรโลงศิลปะ
ข้อมูลติดต่อ : ที่อยู่. 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัด เชียงราย 57150
โทร. 0-5377-7110 , 0-5377-7115
แฟกซ์. 0-5377-7110 , 0-5377-7115
ประวัติความเป็นมา :
ประวัติศาสตร์ อำเภอเชียงแสน ตามสภาพของเมืองเก่า ประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงแสนปรากฏอยู่ในเอกสารตำนานหลายฉบับ ซึ่งเรื่องราวส่วนใหญ่จะมีความคล้ายกัน โดยปรากฏเรื่องราวของชุมชนโบราณในเขตที่ราบลุ่มจังหวัดเชียงราย ในระยะก่อนสร้างเมืองเชียงแสน ซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มต้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 17 จากการที่พระเจ้าสิงหน วัติกุมารได้อพยพลง มาจากนครไทยเทศ ซึ่งอยู่ในทางตอนเหนือล่องมาตามแม่น้ำโขงและมาตั้งบ้านเมืองขึ้น ชื่อว่า นาคพันธ์สิงหนวัตินคร ในแผ่นดินของพระเจ้าสิงหนวัติกุมารนั้นได้มีการรวบรวมดินแดนให้เป็นปึกแผ่นได้รวมเอาชาวมิลักขุและปราบปรามพวกกลอมหรือขอมให้อยู่ใต้อำนาจ หลังจากนั้นก็ได้มีกษัตริย์ หลายพระองค์ครองเมืองโยนกนาคพันธุ์ สืบมาจนกระทั้งถึงรัชการพระเจ้ามหาชัยชนะก็เกิดอาเพศ จนบ้านเมืองล่มสลายกลายเป็นหนองน้ำต่อมาได้ปรากฏเรื่องรวมอีกช่วงหนึ่ง เป็นส่วนที่กล่าวถึงปู่เจ้าลาวจกหรือลวจังกราชว่าได้ลงมาจากยอดภูเขา และได้สถาปนาเป็นปฐมกษัตริย์ในราชวงศ์ลวจังกราช ขึ้นปกครองแว่นแคว้นไชยวรนครเชียงราวหรือแคว้นโยนกซึ่งก็คือบ้านเมืองในบริเวณที่ราบลุ่มจังหวัดเชียงรายทุกวันนี้ ต่อมาได้สร้างเมืองหิรัญนครเงินยางและมีการขยายชุมชนออกไปโดยรอบ ได้มีการสร้างเมืองเชียงราย เมืองเชียงของและขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง กษัตริย์ในราชวงค์ลวจังกราชได้สืบราชสมบัติติดต่อกันมาหลายพระองค์ จนกระทั้งถึงรัชกาลของพระเจ้ามังรายจึงได้รวบรวมบ้านเมืองในแคว้นโยนกจนเกิดเป็นปึกแผ่นทรงสร้างเมืองเชียงรายและเสด็จ ไปประทับอยู่ที่เมืองเชียงราย ต่อมาทรงยกทัพไปตีแค้วนหริภุญไชยได้ และสถาปนาอาณาจักรล้านนาขึ้นพร้อม ๆ กับการสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็นราชธานีใน พ.ศ. 1839 สำหรับเรื่องราวของเมืองเชียงแสนนั้น มีหลักฐานปรากฏอยู่ในเอกสารอย่างชัดเจนว่า พระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพระเจ้ามังราย ทรงสร้างเมืองขึ้นบริเวณซากเมืองรอยเก่าริมฝั่งแม่น้ำโขงเมื่อ พ.ศ. 1871 และขนานามว่าเมืองหิรัญนครชัยบุรีศรีช้างแสน ซึ่งก็เชื่อกันว่าเมืองรอยเก่านั้นก็คือเมืองหิรัญนครเงินยางนั้นเอง หลังจากที่พระเจ้าแสนภูได้ขึ้นมาครองราชย์ในเมืองเชียงใหม่แล้วต่อมาทรงย้ายมาอยู่ที่เมืองเชียงแสนตลอดพระชนม์ชีพ และกษัตริย์ล้านนาองค์ต่อมาคือพระเจ้าคำฟู ก็ประทับที่เมืองเชียงแสน สาเหตุที่พระเจ้าแสนภูสร้างเมืองและประทับอยู่เมืองเชียงแสนนั้นเพราะเป็นเหตุผลด้าน ยุทธศาสตร์ในการป้องกันข้าศึกที่มาทางด้านเหนือและเพื่อควบคุมหัวเมืองต่าง ๆ ของล้านนาตอนบนไว้ให้อยู่ภายใต้พระราชอำนาจ ด้วยเหตุนี้ในสมัยล้านนาตอนต้นศูนย์กลางของอาณาจักรและพระศาสนา จึงอยู่ที่เมืองเชียงแสน ดังนั้นจึงปรากฏมีร่องรอยโบราณสถานในสมัยล้านนา ตอนต้นอยู่ในเขตเมืองเชียงแสนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามตอนปลาย พุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยของพระเจ้าผายูกษัตริย์ราชวงค์มังรายลำดับที่ 7 ได้กลับไปประทับที่เมืองเชียงใหม่ แต่เมืองเชียงแสนก็ยังมีความสำคัญ ในเขตล้านนาตอนเหนือตลอดมา ในช่วงเวลาที่ล้านนาตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า ในพ.ศ.2244 พม่าได้แบ่งแยกการปกครองล้านนาออกเป็น 2 ส่วน เพื่อป้องกันกบฏส่วนแรกได้แยกเมืองเชียงแสนออกจากอำนาจของเมืองเชียงใหม่ให้เมืองเชียงแสนได้ขึ้นตรงต่อกรุงอังวะ ถือเป็นประเทศราชมณพลหนึ่งและอยู่ภายใต้อำนาจของข้าราชการพม่าโดยตรง โดยให้เมืองต่าง ๆ เหล่านี้ คือ เมืองกาย เมืองไร เมืองเลน เมืองแหลว เมืองพยาก เมืองเชียงราย และเมืองหลวงภูคา เมืองแพร่ เมืองน่าน เมืองนครลำปาง เมืองฝาง เมืองสาด เมืองเชียงของ และเมืองเทิง ขึ้นอยู่กับเมืองเชียงแสน ส่วนเมือที่เหลือขึ้นอยู่กับเมืองเชียงแม่ในช่วงเวลานี้ฐานนะของเมืองเชียงแสน ได้มีความสำคัญขึ้นอีกครั้งและได้เป็นฐานที่มั่นสำคัญของพม่าในการควบคุมบ้านเมืองและดินแดนล้านนา พม่าควบคุมเมืองเชียงแสนไว้จน พ.ศ.2347 พระยากาวิละเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่กับกรมหลวงเทพหริรักษ์กับพระยายมราชได้ยกทับเข้าตีเมืองเชียงแสนได้สำเร็จ และได้กวาดต้อนผู้คนจำนวน22,000 ครอบครัวจัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้ย้ายถิ่นฐานในเมืองต่าง ๆ ของล้านนา เช่นเชียงใหม่ นครลำปาง นาน และเวียงจันทร์ อีกกลุ่มหนึ่งส่งไปยังเมือง กรุงเทพซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าฯให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ ตำบลเสาให้ จ.สระบุรี และที่ ต.คูบัว จ.ราชบุรี ต่อนั้นเมืองเชียงแสนจึงกลายเป็นเมืองร้าง จนกระทั้งรัชการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯให้เจ้าอินทวิไชย บุตรเจ้า บุญมา เจ้าผู้ปกครองเมืองลำพูน นำราษฎรชาวงเมืองลำพูน และราษฎรชาวเมืองเชียงใหม่จำนวน ประมาณ 1,500 ครอบครัว ขึ้นไปตั้งถิ่นฐาน และฟื้นฟูเมืองเชียงแสนและได้พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาราชเดช ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองเชียงแสน เมืองเชียงแสนจึงได้ฟื้นฟูนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประมาณ พ..ศ. 2442 ได้มีการย้ายศูนย์การปกครอง ไปอยู่ที่ ต.กาสา ซึ่งปัจจุบันคืออำเภอแม่จัน ตั้งเป็นอำเภอขึ้นต่อจังหวัดเชียงราย ส่วนเมืองเชียงแสนยุบลงเป็นกิ่งอำเภอเชียงแสนหลวง และต่อมาได้เป็นอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อพ.ศ. 2500 มาจนทุกวันนี้

พื้นที่ / ลักษณะภูมิอากาศ
เนื้อที่ / พื้นที่ 422 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศ มีอากาศหนาวแบบมรสุมเมืองร้อน
 
การปกครอง
หมู่บ้าน 70 หมู่บ้าน  ตำบล 6 ตำบล
เทศบาล 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง
       
อาชีพ
อาชีพหลัก การเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวนผัก ไร่ข้าวโพด ไร่ยาสูบ
อาชีพรอง ทำสวนผลไม้ รับจ้างนอกฤดูกาล ค้าขายชายแดน
 
การศึกษา
โรงเรียนประถม 45 โรง
โรงเรียนมัธยม 3 โรง
วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย 1 แห่ง
 
ศาสนา
วัด 65 แห่ง
โบสถ์ 1 แห่ง
มัสยิด / สุเหร่า 0 แห่ง
 
ประชากร
จำนวนประชากรชาย 23,391 คน
จำนวนประชากรหญิง 23,750 คน
รวม 47,141 คน
ความหนาแน่น 111.07 คน/ตร.กม.
 
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ผลผลิตทางการเกษตร ข้าวโพด , ยาสูบ , ข้าว
แหล่งน้ำสำคัญ แม่น้ำโขง , แม่น้ำกก , แม่น้ำคำ , แม่น้ำรวก
โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานกระเทียมดอง ต.แม่เงิน
 
แบ่งการปกครองเป็น 6 ตำบล , 70 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล :
  ตำบลเวียง รหัสไปรษณีย์ 57140
        หมู่ 1 บ้านสบรวก, หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ, หมู่ 3 บ้านเวียงใต้, หมู่ 4 บ้านวังลาว, หมู่ 5 บ้านสบคำ, หมู่ 6 บ้านจอมกิตติ, หมู่ 7 บ้านเชียงแสนน้อย, หมู่ 8 บ้านห้วยเกี๋ยง, หมู่ 9 บ้านป่าสักหางเวียง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลเวียง   ( แฟกซ์ 053--650803 โทร. 053--650803 )

  ตำบลป่าสัก รหัสไปรษณีย์ 57150
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก   ( โทรศัพท์ 053-955050 โทรสาร 053-955541  )

  ตำบลบ้านแซว รหัสไปรษณีย์ 57150
         บ้านแซว, บ้านทุ่ง, บ้านท่าขันทอง, บ้านห้วยเดื่อ, บ้านป่าตึง, บ้านเกาะผาคำ, บ้านสบกก, บ้านสวนดอก, บ้านห้วยกว๊าน, บ้านสันทรายกองงาม, บ้านแม่แอบ, บ้านห้วยข่อยหล่อย, บ้านห้วยน้ำเย็น, บ้านแซวกลาง, บ้านหัวกว๊าน
       หน่วยงานปกครอง :      
             ทศบาลตำบลบ้านแซว   ( โทรศัพท์ 053-181241 , 053-181251 )

  ตำบลศรีดอนมูล รหัสไปรษณีย์ 57150
       หมู่ที่ 1 บ้านแม่มะ, หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นธง, หมู่ที่ 3 บ้านด้าย, หมู่ที่ 4 บ้านสันสลี, หมู่ที่ 5 บ้านเวียงแก้ว, หมู่ที่ 6 บ้านงิ้วเฒ่า, หมู่ที่ 7 บ้านดอยสะโง้, หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาสะเด็ด, หมู่ที่ 9 บ้านศรีดอนมูล, หมู่ที่ 10 บ้านศรีบุญยืน, หมู่ที่ 11 บ้านป่าก๋อย, หมู่ที่ 12 บ้านศรีดอนมูล, หมู่ที่ 13 บ้านศรีดอนมูลใต้
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล    ( โทรศัพท์ 0-5395-5532 fax. 0-5395-5809  )

  ตำบลแม่เงิน รหัสไปรษณีย์ 57150
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลแม่เงิน   ( 053-182271 )

  ตำบลโยนก รหัสไปรษณีย์ 57150
        หมู่ 1 บ้านดอยจัน, หมู่ 2 บ้านร่องบง, หมู่ 3 บ้านกู่เต้า, หมู่ 4 บ้านสันธาตุ, หมู่ 5 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม, หมู่ 6 บ้านสันต้นเปา, หมู่ 7 บ้านโค้งงาม, หมู่ 8 บ้านดอยงาม

 
 ที่กินที่ดื่ม  »
 ฟาร์มแสนสุขในมือถือ มีชีวิตขึ้นจริงที่นี่ HAY DAY COFFEE & FARM อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 บริษัททัวร์และรถเช่า   »
ไม่มีข้อมูล

 ที่พัก  »
 A Hotel 1 - 2 - 3 Chiang Saen Budget Hotel
ที่อยู่ : 714 หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
เบอร์โทร : 053 - 651117 , 081 - 357 45 19 คุณนิว
Website : www.siamtriangle.com
Facebook : A Hotel 2
อีเมล์ : siripaka111@gmail.com

วิวธรรมชาติ ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่สวยงาม ทัวร์ศิลป เยี่ยมชมวัดวาอาราม....
 โรงแรมฮันนี่โฮเทล เชียงแสน
ที่อยู่ : 13 หมู่ 8 บ้านห้วยเกี๋ยงซอย 1 ต.เวียง  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย
โทร : 053-777399 หรือ 061-7455954
 
โรงแรมฮันนี่โฮเทล เชียงแสน ตั้งอยู่ หมู่บ้านห้วยเกี๋ยง ซอย 1 ติดกับโรงแรมน้ำผึ้งเพลส1 อำเภอเมืองเชียงแสน เมืองแห่งอารยธรรมใกล้ลุ่มแม่น้ำโขง เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ หรือท่องเที่ยวชมโบราณสถานต่างๆ เดินทางสะดวกและรวดเร็ว พนักงานบริการ 24 ชั่วโมง บริการฟรี WIFI , ช่องเคเบิล , กาแฟ และ อาหารเช้า

 บ้านแซวการ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท (BANSAEO GARDEN and RESORT)
ที่อยู่ 267 หมู่ 14 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จ. เชียงราย 57150
โทร.   053-160731-5
Fax.   053-160736
มือถือ/Line  มือถือ 061 6867733
อีเมล์  bansaeoresort@gmail.com

ดูรูปและรายละเอียดเพิ่มเติม : 
http://www.chiangraifocus.com/ที่พักเชียงราย/266/บ้านแซวการ์เด้น-แอนด์-รีสอร์ท-(BANSAEO-GARDEN-and-RESORT)-รีสอร์ทใหม่ติด-ริมแม่น้ำโขง-จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกในแม่น้ำโขงที่สวยที่สุด-แห่งเมืองเชียงแสน

บ้านแซวการ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท (BANSAEO GARDEN and RESORT) รีสอร์ทใหม่ติด ริมแม่น้ำโขง จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกในแม่น้ำโขงที่สวยที่สุด แห่งเมืองเชียงแสน

 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com