"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
ศูนย์ข้อมูลจังหวัดเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย

 อำเภอในจังหวัดเชียงราย
 ข้อมูลอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเชียงของอำเภอเทิงอำเภอพานอำเภอป่าแดด
อำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายอำเภอแม่สรวยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอพญาเม็งราย
อำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ลาวอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอดอยหลวง
อำเภอแม่จัน
คำขวัญ : พระธาตุกู่แก้วคู่บ้าน แม่น้ำจันคู่เมือง ลิ้นจี่หวานลือเลื่อง รุ่งเรืองวัฒนธรรม
ข้อมูลติดต่อ : ที่อยู่. ที่ว่าการอำเภอแม่จัน เลขที่ 2 หมู่ 2 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 0-5377-1566
แฟกซ์. 0-5377-1566
ประวัติความเป็นมา :
ประวัติความเป็นมา อำเภอแม่จันเดิมเป็นหมู่บ้านหรือตำบลหนึ่งในเขตควบคุมของเมืองเชียงแสนหลวง ตามพงศาวดารโยนก กล่าวว่าเมืองเชียงแสนมีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณที่ราบลุ่มเชียงแสนทั้งหมดซึ่งอาณาเขตที่กว้างขวาง ต่อมาเมืองเชียงแสนหลวงได้เกิดน้ำท่วมบ่อยๆ ปีหนึ่ง น้ำจะท่วมเป็นเวลาหลายเดือน ชาวบ้านแถบนี้ที่มีอาชีพเพาะปลูกและทำนาไม่สามารถที่จะทำนาได้ จึงพากันอพยพมาทางใต้ ประมาณ 25 กม. มาอยู่ที่ " บ้านขิ" (ซึ่งปัจจุบันคือบ้านแม่คี หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน) ซึ่งมีบริเวณเป็นที่ราบกลุ่มกว้างมีแม่น้ำไหลผ่าน ทำเลดี เหมาะแก่การเพาะปลูก และทำนา และยังมีชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนก่อนแล้วเกือบ 400 หลังคาเรือน ประกอบกับเป็นเส้นทางค้าขายยังรัฐฉาน และยูนาน และต่อมาชาวบ้านเมืองเชียงแสนหลวง ก็อพยพตามมาอยู่รวมกันที่บ้านขิมากเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ.2424 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้เจ้าอินต๊ะ ซึ่งครองเมืองลำพูน ลำปาง และเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ประมาณ 1,500 ครัวเรือน ไปตั้งถิ่นฐานที่เมืองเชียงแสนหลวง และพระราชทานบรรดาศักดิ์ เจ้าอินต๊ะเป็นพระยาเดชดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองเชียงแสนหลวง

 พื้นที่ / ลักษณะภูมิอากาศ
 เนื้อที่ / พื้นที่ 551 ตร.กม.
 สภาพภูมิอากาศ แบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน
   
 อาชีพ
 อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
 อาชีพรอง จักสาน ทอผ้า รับจ้าง
   
 การศึกษา
 โรงเรียนประถม 50 โรง
 โรงเรียนมัธยม 3 โรง
 วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย 0 แห่ง
   
 ศาสนา
 วัด 70 แห่ง
 โบสถ์ 2 แห่ง
 มัสยิด / สุเหร่า 0 แห่ง
   
 ประชากร
 จำนวนประชากรชาย 65,582 คน
 จำนวนประชากรหญิง 67,120 คน
 รวม 132,684 คน
 ความหนาแน่น 222 คน/ตร.กม.
   
 การเกษตรและอุตสาหกรรม
 ผลผลิตทางการเกษตร ข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก เลี้ยงสัตว์
 แหล่งน้ำสำคัญ แม่น้ำจัน
 โรงงานอุตสาหกรรม แม่น้ำกก แม่น้ำคำ
 
แบ่งการปกครองเป็น 11 ตำบล , 136 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล :
  ตำบลแม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
        หมู่ที่ 1 ร้องผักหนาม,  หมู่ที่ 2 แม่จัน,  หมู่ที่ 3 แม่จันตลาด ,  หมู่ที่ 4 เด่นป่าสัก,  หมู่ที่ 5 ปงตอง ,  หมู่ที่ 7 เหมืองฮ่อ,  หมู่ที่ 8 ศาลา
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลแม่จัน   ( โทร. 0-5377-1369-70, 0-5377-1546, 0-5377-2154, โทรสาร 0-5377-2565 )
             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน   ( 053-660782 )

  ตำบลจันจว้า รหัสไปรษณีย์ 57270
       บ้านใหม่, บ้านทรายมูล, บ้านแม่คำน้ำลัด, บ้านห้วยน้ำราก, บ้านดง, บ้านต้นยาง, บ้านหนองร่อง, บ้านห้วยน้ำราก, บ้านสันนาหนองบัว, บ้านหัวฝาย, บ้านป่าถ่อน, บ้านสันทางหลวง, บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น, บ้านป่ากุ๊ก, บ้านม่วงหมู่สี, บ้านหนองครก, บ้านหนองปึ๋ง, บ้านกิ่วพร้าว, บ้านป่าบงหลวง, บ้านป่าสักหลวง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลจันจว้า   ( โทร.0-5377-5123 )

  ตำบลแม่คำ รหัสไปรษณีย์ 57240
        หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำสบเปิน, หมู่ที่ 2 บ้านแม่คำตลาด, หมู่ที่ 3 บ้านสันนา, หมู่ที่ 4 บ้านร่องก๊อ, หมู่ที่ 5 บ้านป่าซางน้อย, หมู่ที่ 6 บ้านป่าเปา, หมู่ที่ 7 บ้านแม่คำหนองแหย่ง, หมู่ที่ 8 บ้านแม่คำบ้านใหม่, หมู่ที่ 9 บ้านสันธาตุ, หมู่ที่ 10 บ้านแม่คำหลังวัด, หมู่ที่ 11 บ้านม่วงคำ, หมู่ที่ 12 บ้านทุ่ง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลแม่คำ   ( 0-5377-9198 , 0-5377-9388 )

  ตำบลป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 57110
        หมู่ที่ 1 บ้านร่องดี, หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง, หมู่ที่ 3 บ้านป่าซาง, หมู่ที่ 4 บ้านแม่สลองใน, หมู่ที่ 5 บ้านปางปูเลย, หมู่ที่ 6 บ้านป่าห้า, หมู่ที่ 7 บ้านแม่คี, หมู่ที่ 8 บ้านศรียางมูล, หมู่ที่ 9 บ้านแม่คี, หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา, หมู่ที่ 11 บ้านหนองอ้อ, หมู่ที่ 12 บ้านสันคือ, หมู่ที่ 13 บ้านป่าคู, หมู่ที่ 14 บ้านแม่สลอง, หมู่ที่ 15 บ้านป่าเมี้ยง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลป่าซาง   ( โทร.053-602660-2 fax.053-602660 )

  ตำบลสันทราย รหัสไปรษณีย์ 57110
        หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย, หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์, หมู่ที่ 4 บ้านเด่น, หมู่ที่ 7 บ้านดง, หมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลสันทราย   ( โทรศัพท์ 053-153554 โทรสาร 053-153553  )

  ตำบลท่าข้าวเปลือก รหัสไปรษณีย์ 57110
        หมู่ที่ 1 บ้านแม่ลัว,  หมู่ที่ 2 บ้านท่าข้าวเปลือก,  หมู่ที่ 3 บ้านแม่หะ,  หมู่ที่ 4 บ้านแม่แพง,  หมู่ที่ 5 บ้านแม่แพง,  หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลาก,  หมู่ที่ 7 บ้านท่าข้าวเปลือก,  หมู่ที่ 8 บ้านทับกุมารทอง,  หมู่ที่ 9 บ้านป่าไร่,  หมู่ที่ 10 บ้านผ่านศึก,  หมู่ที่ 11 บ้านผาเรือ,  หมู่ที่ 12 บ้านผาแตก,  หมู่ที่ 13 บ้านศรียางชุม,  หมู่ที่ 14 บ้านเนินทอง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก   ( โทรศัพท์ 0-5360-2591 โทรสาร 0-5360-2673  )

  ตำบลป่าตึง รหัสไปรษณีย์ 57110
        หมู่ที่ 1 บ้านป่าบง,  หมู่ที่ 2 บ้านป่าบง,  หมู่ที่ 3 บ้านท่าต้นแฟน,  หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำ ,  หมู่ที่ 5 บ้านแม่เฟือง,  หมู่ที่ 6 บ้านผาตั้ง,  หมู่ที่ 7 บ้านป่าตึง ,  หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึง (ป่ากุ่ม),  หมู่ที่ 9 บ้านป่าเมี้ยง ,  หมู่ที่ 10 บ้านสันโค้ง ,  หมู่ที่ 11 บ้านโป่งน้ำร้อน ,  หมู่ที่ 12 บ้านห้วยยาโน ,  หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งต่าง ,  หมู่ที่ 14 บ้านห้วยมะหินฝน,  หมู่ที่ 15 บ้านห้วยก้างปลา,  หมู่ที่ 16 บ้านห้วยต่าง(จะพือ),  หมู่ที่ 17 บ้านปางสา,  หมู่ที่ 18 บ้านใหม่เจริญ,  หมู่ที่ 19 บ้านสันติสุข,  หมู่ที่ 20 บ้านเล่าฝู่
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง    ( โทรศัพท์ : 0-5318-0022 โทรสาร : 0-5318-0021 )

  ตำบลแม่ไร่ รหัสไปรษณีย์ 57240
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลแม่ไร่   ( Tel:: 0-5366-7505  )

  ตำบลศรีค้ำ รหัสไปรษณีย์ 57110
       หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง, หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง, หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำหลักเจ็ด, หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง, หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย, หมู่ที่ 6 บ้านสันนายาว, หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา, หมู่ที่ 8 บ้านแม่สลองนอก, หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข, หมูที่ 10 บ้านแสนใจ, หมู่ที่ 11 บ้านแสนใจเก่า, หมู่ที่ 12 บ้านห้วยส้านเก่า-ใหม่
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ   ( โทรศัพท์ . 053-665073 โทรสาร 053-665073 ต่อ 13,15 )

  ตำบลจันจว้าใต้ รหัสไปรษณีย์ 57270
        

  ตำบลจอมสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 57110
       หมู่ที่ 1 บ้านบ่อก้าง, หมู่ที่ 2 บ้านป่าส้าน, หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวงใต้, หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก, หมู่ที่ 5 บ้านแม่สรวย, หมู่ที่ 6 บ้านหัวรินคำ, หมู่ที่ 7 บ้านสันโค้งงาม, หมู่ที่ 8 บ้านสันหลวงกลาง, หมู่ที่ 9 บ้านดอยดินแดง, หมู่ที่ 10 บ้านใหม่
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์   ( โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๖-๔๘๕๔ ,๐-๕๓๖๖-๔๘๕๖ โทรสาร ๐-๕๓๗๗-๕๐๕๔  )

 
 ที่กินที่ดื่ม  »
 พนอ คอฟฟี่ เฮาส์
 บริษัททัวร์และรถเช่า   »
ไม่มีข้อมูล

 ที่พัก  »
 คาทิลิยา เมาน์เท่น รีสอร์ท แอนด์ สปา , เชียงราย (Katiliya Mountain Resort & Spa, Chiang Rai)
ที่อยู่ : คาทิลิยา เมาน์เท่นรีสอร์ท แอนด์ สปา, เชียงราย เลขที่ 388/1 หมู่ 4 บ้านแม่สลองใน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ. เชียงราย
โทรศัพท์ : + 66 (0) 5360 3000
แฟกซ์  : + 66 (0) 5360 3001
อีเมล์ : info@katiliya.com
เว็บไซต์www.katiliya.com
 สวนกรณ์วัฒน์ รีสอร์ท (Kornwat Garden Resort)
ที่อยู่ : 280 หมู่ที่ 14 หมู่บ้านห้วยมะหินฝน ซอย 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
เบอร์โทร : มือถือ 089-553-8899,  093-397-1177 , 081-366-6655
Email : kornit_twz@hotmail.com, wat_chaiyoplan12@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/pages/สวนกรณ์วัฒน์/267732440029223

รีสอร์ทท่ามกลางขุนเขา ทีพักสะดวกสบายบรรยากาศอบอุ่นเหมือนได้พักผ่อนอยู่ในบ้านของคุณ ใกล้ชิดธรรมชาติในเมืองเหนือของประเทศไทย
 ไกรกวิน โฮม
ที่อยู่ : ห้วยน้ำราก หมู่ 9 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57270
เบอร์โทร : 0836590236 0894333028
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100008111162688&fref=ts
อีเมล์ : bankbieenv@gmail.com

ราคา เบาๆ 350-400 บาท เครื่องปรับอากาส น้ำอุ่น ฟรี wifi ทีวี
 บ้านดิน รีสอร์ท เชียงราย
ที่อยู่ : 355 หมู่ 10 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
เบอร์โทร : 053-665-343,081-287-5314 , 089-757-5932
Website : http://www.bandinresort-cr.com/
Facebook : https://web.facebook.com/bandin.rummit
อีเมล์ : bandinresort@hotmail.com

อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน บริการประทับใจ
 Dala hideaway
ที่อยู่ : 156 หมู่ ป่าซาง อำเภอ แม่จัน
เบอร์โทร : 0984904935
Website : http://dalahideaway.com
Facebook : https://www.facebook.com/DalaHideAway/
ลิงค์อื่นๆ : https://goo.gl/maps/tD6zDAozPLT2
อีเมล์ : sales@dalahideaway.com

180 องศา แห่งธรรมชาติ วิวทีสวยที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทยเพียง 1.5กม. จากทางเข้าไร่ชา ฉุยฟง หรือ แค่ 6กม. จากถนนพหลโยธิน
 โรงแรม ริมจัน รีสอร์ท
ที่อยู่ : 17 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทร : 053771882-3
Website : www.rimchanresort.com
Facebook : www.facebook.com/rimchanresorthotel/
อีเมล์ : rimchanresort@rimchanresort.com

\"ณ ริมจัน รีสอร์ท ท่าน คือ อาคันตุกะ ของเรา\"
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com