"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
ศูนย์ข้อมูลจังหวัดเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย

 อำเภอในจังหวัดเชียงราย
 ข้อมูลอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเชียงของอำเภอเทิงอำเภอพานอำเภอป่าแดด
อำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายอำเภอแม่สรวยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอพญาเม็งราย
อำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ลาวอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอดอยหลวง
อำเภอเวียงชัย
คำขวัญ : หนองหลวงแหล่งปลา ดอนศิลาผาใหญ่ พระเจ้ากือนาลือไกล เวียงชัยข้าวดี
ข้อมูลติดต่อ : ที่อยู่. ถนน กรป.กลาง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
โทร. 0-5366-2839, 0-5376-9224
แฟกซ์. 0-5376-9224
ประวัติความเป็นมา :
พงศาวดารหลายฉบับกล่าวว่า เมื่อราว พ.ศ.1900 พระเจ้าไชยนารายณ์โอรสองค์ที่ 2 ของพ่อขุนเม็งราย ได้ทรงสร้างเมืองขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่ตำบลเมืองชุม เรียกชื่อว่าเมือง " เวียงชัยนารายณ์ " ต่อมาเมืองได้ร้างไปเนื่องจากภัยสงครามจนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งปรากฎเรื่องราวในประวัติศาสตร์อีกว่าเมืองร้างแห่งนั้นเรียกว่า " ปงเวียงชัย " อยู่ห่างจากเมืองเชียงรายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กม. ได้มีผู้คนเริ่มทยอยเข้าไปทำมาหากินตั้งบ้านเรือนอยู่ จนกลายเป็นหมู่บ้านเรียกว่า " บ้านเวียงชัย" ต่อมาได้มีผู้อพยพเข้าอยู่ในพื้นที่นั้นมากขึ้นและตั้งเป็นตำบลเรียกว่า " ตำบลเวียงชัย" ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2508 อำเภอเมืองเชียงราย ได้ดำเนินการขอแยกตำบลเวียงชัย ตำบลทุ่งก่อ และตำบลผางาม ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2517 ให้แบ่งท้องที่อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 3 ตำบล นี้ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเรียกว่า " กิ่งอำเภอเวียงชัย" ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2517 และได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2522 จากนั้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2538 กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศแยกตำบลทุ่งก่อ ตำบลดงมหาวัน ตำบลป่าซาง ออกจากอำเภอเวียงชัยจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปัจจุบันอำเภอเวียงชัยแบ่งเขตการปกครองเป็น 5 ตำบล 69 หมู่บ้าน

 พื้นที่ / ลักษณะภูมิอากาศ
 เนื้อที่ / พื้นที่ 318.65 ตร.กม.
 สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม-มกราคม
 
 อาชีพ
 อาชีพหลัก เกษตรกรรม ทำสวน ทำไร่และการเลี้ยงสัตว์
 อาชีพรอง งานศิลปหัตถกรรม กระดาษสา การแกะสลัก
 
 การศึกษา
 โรงเรียนประถม 20 โรง
 โรงเรียนมัธยม 3 โรง
 วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย 0 แห่ง
   
 ศาสนา
 วัด 60 แห่ง
 โบสถ์ 1 แห่ง
 มัสยิด / สุเหร่า 1 แห่ง
   
 ประชากร
 จำนวนประชากรชาย 19,371 คน
 จำนวนประชากรหญิง 19,579 คน
 รวม 38,950 คน
 ความหนาแน่น 122.24 คน/ตร.กม.
   
 การเกษตรและอุตสาหกรรม
 ผลผลิตทางการเกษตร ทำนา ข้าวโพด
 แหล่งน้ำสำคัญ แม่น้ำกก, แม่น้ำลาว, แม่น้ำแม่สะกื๋น, แม่น้ำแม่ต๊าก
 โรงงานอุตสาหกรรม โรงสีแปรรูปข้าว
 
แบ่งการปกครองเป็น 5 ตำบล , 69 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล :
  ตำบลเวียงชัย รหัสไปรษณีย์ 57210
       หมู่  1 บ้านกลางเวียง, หมู่  8 บ้านเวียงชัย, หมู่  9 บ้านไชยนารายณ์, หมู่  10 บ้านชัยภูมิ, หมู่  13 บ้านชัยนิเวศน์, หมู่  19บ้านเวียงชัยทอง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลเวียงชัย   ( โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-5376-9086/0-5378-1989 )

  ตำบลผางาม รหัสไปรษณีย์ 57210
        บ้านร่องห้า, บ้านทุ่งยั้ง, บ้านหัวฝาย, บ้านสันง้อนไถ, บ้านป่าบง, บ้านร่องคือ, บ้านดงมะตื๋น, บ้านหนองบัว, บ้านผางาม, บ้านเนินสยาม, บ้านร่องเจริญ, บ้านป่าบงใต้, บ้านทุ่งยั้งใหม่, บ้านป่าบงเหนือ, บ้านดงมะตื๋นใหม่
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม   ( 053-736016 , 053-736056 )

  ตำบลเวียงเหนือ รหัสไปรษณีย์ 57210
        หมู่ที่ 1 บ้านท่าบันได, หมู่ที่ 2 บ้านเวียงเดิม, หมู่ที่ 3 บ้านสันสลิด, หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์เจริญ, หมู่ที่ 5 บ้านค่ายเจริญ, หมู่ที่ 6 บ้านเวียงเหนือ, หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ชัย, หมู่ที่ 8 บ้านไตรแก้ว, หมู่ที่ 9 บ้านเวียงปางคำ, หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางน้อย, หมู่ที่ 11 บ้านพนาลัย, หมู่ที่ 12 บ้านสันต้นแหน
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลเวียงเหนือ   ( 053-769192 )

  ตำบลดอนศิลา รหัสไปรษณีย์ 57210
        บ้านสมานมิตร, บ้านหลิ่งกุญชร, บ้านช่องลม, บ้านจอเจริญ, บ้านชัยพฤกษ์, บ้านดอยงาม, บ้านสันม่วงคำ, บ้านดอน, บ้านดอนใต้, บ้านทุ่งโค้ง, บ้านใหม่มงคล, บ้านจงเจริญ, บ้านดอนกลาง, บ้านใหม่สันติสุข, บ้านสันเจริญ, บ้านดอนเหนือ, บ้านใหม่ศรีวิลัย
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลดอนศิลา   ( โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 )

  ตำบลเมืองชุม รหัสไปรษณีย์ 57210
       บ้านดอนแก้ว, บ้านเวียงแก้ว, บ้านเวียงทอง, บ้านใหม่เจริญ, บ้านยกเจริญ, บ้านวังช้าง, บ้านดอนมูล, บ้านใหม่เมืองชุม
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองชุม   ( 0-5376-8461 , 0-5366-2883 )

 
 ที่กินที่ดื่ม  »
ไม่มีข้อมูล
 บริษัททัวร์และรถเช่า   »
ไม่มีข้อมูล

 ที่พัก  »
 สันติโค รีสอร์ท เชียงราย
ที่อยู่ : 135 ม. 5 ต.เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย 57210

Website : http://santicoresortcr.com/ 
Fanpage : https://www.facebook.com/SanticoResortCR

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ : 053-603200-218 Fax 053-603219

E-mail : santico-resort@hotmail.com

หรือ 094-7348430 คุณรัฐพล (การตลาด)

 รีสอร์ทสไตล์คันทรี ผสมผสานกลิ่นอายเกาหลีได้แบบลงตัว ท่ามกลางธรรมชาติ ทำให้ท่านได้สัมผัสความ สดชื่น เป็นธรรมชาติ ของเชียงราย ที่สามารถสัมผัสได้ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก ห่างจากตัวเมืองเพียง 10 นาที เหมาะกับผู้ชอบเดินทางเพื่อเสาะหาความสบาย เป็นส่วนตัว และเหมาะกับนักเล่นกอล์ฟที่ต้องการพักผ่อน


 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com