"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
ศูนย์ข้อมูลจังหวัดเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย

 อำเภอในจังหวัดเชียงราย
 ข้อมูลอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเชียงของอำเภอเทิงอำเภอพานอำเภอป่าแดด
อำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายอำเภอแม่สรวยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอพญาเม็งราย
อำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ลาวอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอดอยหลวง
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
คำขวัญ : เวียงเก่าเชียงรุ้ง เขาสูงพระบาท ธรรมชาติน้ำตก มรดกล้านนา ประชารื่นรมณ์ ชื่นชมคุณธรรม
ข้อมูลติดต่อ : ที่อยู่. ถ.กรป.กลาง กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย 57210
โทร. 0-5395-3451
แฟกซ์. 0-5395-3451
ประวัติความเป็นมา :
 เมืองโบราณ "เวียงเชียงรุ้ง" ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งในลุ่มแม่น้ำลาว เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนา เคยเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมไปหลายยุค หลายสมัย ตั้งอยู่ บนทางหลวงสายเชียงราย - บ้านเหล่า อยู่ในอาณาเขตของบ้านห้วยเคียนใต้ ม.10 ต.ทุ่งก่อ มีทางแยกเข้าซ้ายมือผ่านหมู่บ้านและทุ่งนาเข้าประมาณ 1,500 เมตร ลักษณะเป็นเนินสูง ตั้งอยู่กลางทุ่งนา เนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ตรงกลางเมืองเหมือนหลังเต่า มีลักษณะที่ชี้ให้ทราบว่าเป็นเมืองโบราณ ปรากฏอย่าง ชัดเจน เช่น ป้อม คู ประตูหอรบ มีคูเมือง 3 ชั้น 1. คูเมืองชั้นในติดกำแพงเมือง (กำแพงดิน) มีคูรอบเป็นวงแหวน ยาวรอบเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร คูเมืองชั้นในเรียกว่า "ร่องทราย" กว้าง 14 เมตร ลึก 3 เมตร 2. คูเมืองชั้นกลาง เป็นคูใหญ่กว้าง 30 เมตร ลึก 5 - 7 เมตร ยาวรอบ ตัวเมือง 5 กิโลเมตร ชาวบ้านเรียกว่า "ฮ่องลึก" หรือ ร่องลึก 3. คูเมืองชั้นนอกสุด ห่างจากฮ่องลึก ประมาณ 60 เมตร เรียกว่า"ร่องจิก" ยาว 200 เมตร กว้าง 8 เมตร ลึก 2 เมตร จากการเล่าขานของคนดั้งเดิมบอกว่า ชุมชนแห่งแรกที่ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง คือ บ้านดงชัย ม.2 ต.ทุ่งก่อ ในปัจจุบัน ในสมัยก่อนเรียกว่าบ้าน "ดงหนองเขียว" เมื่อประมาณ 300 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นครอบครัวที่อพยพมาจากจังหวัดเชียงใหม่ ต่อจากนั้น ก็มีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้นโดยลำดับ มาจากหลายเมือง อาทิ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และจากภาคอีสาน มาตั้งหมู่บ้านอยู่ จากเดิมที่มีเพียงตำบลทุ่งก่อเพียงตำบลเดียวเมื่อมีการเพิ่มจำนวนประชากร ความเจริญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงได้มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล คือ ต.ทุ่งก่อ ต.ป่าซาง และ ต.ดวงมหาวัน ในปี 2522 และ 2525 ตามลำดับ ซึ่ง ต.ทุ่งก่อ แต่เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จ.เชียงราย และได้ขึ้นการปกครองของอำเภอเวียงชัยในปี พ.ศ.2516 และในวันที่ 1 เมษายน 2538 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้ง กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง ประกอบด้วย ต.ทุ่งก่อ ต.ป่าซาง ต.ดงมหาวัน

พื้นที่ / ลักษณะภูมิอากาศ
เนื้อที่ / พื้นที่ 206.31 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
 
การปกครอง
หมู่บ้าน 43 หมู่บ้าน ตำบล 3 ตำบล
เทศบาล 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง
       
อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน
อาชีพรอง รับจ้างทั่วไป
 
การศึกษา
โรงเรียนประถม 30 โรง
โรงเรียนมัธยม 2 โรง
วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย 0 แห่ง
 
ศาสนา
วัด 35 แห่ง
โบสถ์ 1 แห่ง
มัสยิด / สุเหร่า 0 แห่ง
 
ประชากร
จำนวนประชากรชาย 11,240 คน
จำนวนประชากรหญิง 11,065 คน
รวม 22,305 คน
ความหนาแน่น 108.114 คน/ตร.กม.
 
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ผลผลิตทางการเกษตร ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง
แหล่งน้ำสำคัญ แม่น้ำกก แม่น้ำเผื่อ
โรงงานอุตสาหกรรม หจก.บูรพากาเม้นท์ (โรงงานเย็บผ้า)
 
แบ่งการปกครองเป็น 3 ตำบล , 43 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล :
  ตำบลทุ่งก่อ รหัสไปรษณีย์ 57210
        หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง, หมู่ที่ 2 บ้านดงชัย, หมู่ที่ 3 บ้านป่าห้า, หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งก่อ, หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเคียน, หมู่ที่ 6 บ้านเหล่า, หมู่ที่ 7 บ้านน้ำตกพัฒนา, หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าสัก,  หมู่ที่ 9 บ้านร่องบัวทอง, หมู่ที่ 10 บ้านห้วยเคียนใต้, หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์, หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง , หมู่ที่ 13 บ้านโป่งชัย, หมู่ที่ 14 บ้านเด่นสันทราย, หมู่ที่ 15 บ้านโป่งพัฒนา 
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ   ( 053-953418  )

  ตำบลดงมหาวัน  รหัสไปรษณีย์ 57210
        หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน, หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย, หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา, หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม, หมูที่ 6 บ้านป่าตึง, หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล, หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน, หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักงาม, หมู่ที่ 10 บ้านปงบน, หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย, หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน    ( โทร./โทรสาร 0-5317-2130 มือถือ 089-956-1473 )

  ตำบลป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 57210
       หมู่1 บ้านห้วยขี้เหล็ก , หมู่2 บ้านห้วยขี้เหล็กใต้ , หมู่3 บ้านป่าซาง , หมู่4 บ้านป่าซางเหนือ , หมู่5 บ้านห้วยหมากเอียก , หมู่6 บ้านเหล่า ,หมู่6 บ้านป่าสา , หมู่8 บ้านห้วยหมากเอียกเหนือ , หมู่9 บ้านนาเจริญ , หมู่10 บ้านประชารวมใจ , หมู่11 บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง , หมู่13 บ้านโป่งชัย
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง   ( 0-5317-3661 )

 
 ที่กินที่ดื่ม  »
ไม่มีข้อมูล
 บริษัททัวร์และรถเช่า   »
ไม่มีข้อมูล

 ที่พัก  »
ไม่มีข้อมูล
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com