"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
ศูนย์ข้อมูลจังหวัดเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย

 อำเภอในจังหวัดเชียงราย
 ข้อมูลอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเชียงของอำเภอเทิงอำเภอพานอำเภอป่าแดด
อำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายอำเภอแม่สรวยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอพญาเม็งราย
อำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ลาวอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอดอยหลวง
อำเภอแม่ลาว
คำขวัญ : แม่น้ำลาวคู่บ้าน ห้วยส้านพลับพลาคู่เมือง พระธาตุจอมหมอกแก้วลือเลื่อง
ข้อมูลติดต่อ : ที่อยู่. ถ.พหลโยธิน - โป่งมอญ ม.1 ต.ป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัด เชียงราย
โทร. 0-5377-8002
แฟกซ์. 0-5377-8002
ประวัติความเป็นมา :
อ.แม่ลาวได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2539 โดยแยกพื้นที่บางส่วนของ อ.เมืองเชียงราย จัดตั้งเป็นกิ่ง อ.แม่ลาว เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2536 ประกอบด้วยพื้นที่ 5 ตำบล ต.บัวสลี ต.ป่าก่อดำ ต.จอมหมอกแก้ว ต.ดงมะดะ และ ต.โป่งแพร่

พื้นที่ / ลักษณะภูมิอากาศ
เนื้อที่ / พื้นที่ 220 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ร้อน หนาว ฝน
 
การปกครอง
หมู่บ้าน 62 หมู่บ้าน ตำบล 5 ตำบล
เทศบาล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง
         
อาชีพ
อาชีพหลัก เกษตรกร รับจ้าง ค้าขาย ช่าง บริการ ข้าราชการ
อาชีพรอง อุตสาหกรรมในครัวเรือน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 
การศึกษา
โรงเรียนประถม 26 โรง
โรงเรียนมัธยม 1 โรง
วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย 0 แห่ง
   
ศาสนา
วัด 45 แห่ง
โบสถ์ 0 แห่ง
มัสยิด / สุเหร่า 0 แห่ง
   
ประชากร
จำนวนประชากรชาย 12,518 คน
จำนวนประชากรหญิง 12,705 คน
รวม 25,223 คน
ความหนาแน่น 114 คน/ตร.กม.
   
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ผลผลิตทางการเกษตร ข้าว ข้าวโพด ใบชา ลำใย ลิ้นจี่ สัตว์เลี้ยง
แหล่งน้ำสำคัญ แม่น้ำลาว แม่น้ำแม่มอญ อ่างเก็บน้ำห้วยล้าน
โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไทยพัฒนาพืชผล จำกัด, หจก.สุวิรุฬห์ชาไทย
 
แบ่งการปกครองเป็น 5 ตำบล , 62 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล :
  ตำบลดงมะดะ รหัสไปรษณีย์ 57250
        หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึง, หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย, หมู่ที่ 3 บ้านร่องศาลา, หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว, หมู่ที่ 5 บ้านป่ารวก, หมู่ที่ 6 บ้านสันต้นแหน, หมู่ที่ 7 บ้านดงมะดะ, หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้านผาบ่อง, หมู่ที่ 9 บ้านแพะ, หมู่ที่ 10 บ้านหัวทุ่ง, หมู่ที่ 11 บ้านป่าลัน, หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง, หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว, หมู่ที่ 14 บ้านท่าสันกลาง, หมู่ที่ 15 บ้านดงมะดะ, หมู่ที่ 16 บ้านป่าก่อพัฒนา, หมู่ที่ 17 บ้านปงกลาง, หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จัดสรร, หมู่ที่ 19 บ้านแม่ลาวหลังวัด
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลดงมะดะ   ( โทร. 053-184131 แฟกซ์ 053-184132 )

  ตำบลจอมหมอกแก้ว รหัสไปรษณีย์ 57250
        หมู่  1  บ้านสบห้วย, หมู่  2  บ้านสันต้อม, หมู่  4  บ้านสันกันแฮ้ว, หมู่  5  บ้านป่าอ้อย, หมู่  6  บ้านทุ่งโห้ง, หมู่  7  บ้านป่าแดง, หมู่  8  บ้านท่ามะโอ, หมู่  9  บ้านดงมะเฟือง, หมู่  10  บ้านหนองผักเฮือด, หมู่  11  บ้านสันป่าสัก
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว   ( โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 )

  ตำบลบัวสลี รหัสไปรษณีย์ 57250
        หมู่ที่ 1 บ้านแม่มอญ, หมู่ที่ 2 บ้านต้นง้าว, หมู่ที่ 3 บ้านหัวโล๊ะ, หมู่ที่ 4 บ้านสันปูเลย, หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๊าก, หมู่ที่ 6 บ้านต้นยาง, หมู่ที่ 7 บ้านศรีวังมูล, หมู่ที่ 8 บ้านหนองคึก, หมู่ที่ 9 บ้านปงป่าตอง, หมู่ที่ 10 บ้านป่าบง, หมู่ที่ 11 บ้านร่องปลายนา, หมู่ที่ 12 บ้านบัวสลี
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี    ( โทร. 053-673657 แฟกซ์ 053-673885 )

  ตำบลป่าก่อดำ รหัสไปรษณีย์ 57250
        หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ, หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว, หมู่ที่ 3 บ้านต้นม่วง, หมู่ที่ 4 บ้านท่าขี้เหล็ก,  หมู่ที่ 5 บ้านแม่ผง, หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม, หมู่ที่ 1 บ้านสันหนองบัว, หมู่ที่ 12 บ้านป่าก่อดำใหม่
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ    ( โทร 0-5377-8011,0-5377-8224-5 โทรสาร 0-5377-8011  )

  ตำบลโป่งแพร่ รหัสไปรษณีย์ 57000
        หมู่ที่1 บ้านป่าซางเหนือ, หมู่ที่2 บ้านป่าซางใต้, หมู่ที่3 บ้านโป่งแพร่, หมู่ที่ 4 บ้านดอยน้อย, หมู่ที่5 บ้านห้วยส้านพลับพลา, หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้านพลับพลา, หมู่ที่ 7 บ้านดอยชมภู, หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลึก, หมู่ที่9 บ้านห้วยส้านอาข่า
       หน่วยงานปกครอง :      
             สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่   ( โทรศัพท์ 053-778249 โทรสาร 053-778249 )

 
 ที่กินที่ดื่ม  »
ไม่มีข้อมูล
 บริษัททัวร์และรถเช่า   »
ไม่มีข้อมูล

 ที่พัก  »
 บ้านดินดีรีสอร์ท (Baan Din Dee Resort)
ที่อยู่ : บ้านดินดีรีสอร์ท เลขที่ 129 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณี 57250 
โทร : 053-666-669 , 083-156-5530 แฟ็กซ์ : 053-666-668
อีเมล์ : baandindeeresort@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.baandindeeresort.com/
 เม้าท์เท่น วิว เชียงราย
ที่อยู่ : 459 ม.3 ถ.ดงมะดะ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 086-3229691 , 094-5938289
อีเมล์ : achara_e@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.mountainviewchiangrai.com/
 penny bangalow resort
ที่อยู่ : 13/21 ม.4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
เบอร์โทร : 039-551122,081-5959750
Website : http://penny-thailand.com/
Facebook : เกาะช้าง เพ็ญนี รีสอร์ท - Koh Chang Penny\'s Resort
ลิงค์อื่นๆ : -
อีเมล์ : reply@penny-thailand.com

เจิญมาอุดหนุนคนเหนือตวยกั๋นเน้อเจ้า ยินดีต้อนฮับกู่คนเลยเจ้า ถ้าจองมาผ่านเวปไซต์นี้จะลดหื้อเป๊นกรณีพิเศษเจ้า ^-^
 Sixtyhome Homestay
ที่อยู่ : 159 ม.6 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทร : 089-9532735,086-1854805,082-8811393
Facebook : 60home
อีเมล์ : Kanwara.bna@gmail.com

ที่พักแบบโฮมสเตย์ เปิดใหม่อำเภอแม่ลาว!!
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com