"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
ศูนย์ข้อมูลจังหวัดเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย

 อำเภอในจังหวัดเชียงราย
 ข้อมูลอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเชียงของอำเภอเทิงอำเภอพานอำเภอป่าแดด
อำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายอำเภอแม่สรวยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอพญาเม็งราย
อำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ลาวอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอดอยหลวง
อำเภอเวียงป่าเป้า
คำขวัญ : เมืองโบราณเวียงกาหลง มีองค์พระธาตุแม่เจดีย์ น้ำพุร้อนดี ทุ่งเทวีและโป่งน้ำร้อน
ข้อมูลติดต่อ : ที่อยู่. ถ.เชียงราย - เชียงใหม่ ม.6 ต.เวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย 57170
โทร. 0-5378-1510
แฟกซ์. 0-5378-1510
ประวัติความเป็นมา :
เวียงป่าเป้าเป็นชุมชนเก่าแก่เรียกตามลักษณะภูมิประเทศเดิมว่า "เมืองป่าเป้า" ต่อมาได้ขนานามใหม่เป็น "เวียงป่าเป้า" จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปี พ.ศ.2450 โดยขึ้นกับ อ.แม่พริก (ปัจจุบันคือ อ.แม่สรวย) และยกฐานะกิ่งอำเภอเป็น อ.เวียงป่าเป่า เมื่อปี พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่ / ลักษณะภูมิอากาศ
เนื้อที่ / พื้นที่ 1,217 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ร้อน หนาว ฝน
 
การปกครอง
หมู่บ้าน 90 หมู่บ้าน ตำบล 7 ตำบล
เทศบาล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง
         
อาชีพ
อาชีพหลัก อาชีพเกษตรกรรม เช่น ข้าว ข้าวโพด ขิง หัตถกรรมเครื่องจักรสาน
อาชีพรอง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตร เครื่องเคลือบดินเผา เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักรสาน เช่น ไม้กวาด
 
การศึกษา
โรงเรียนประถม 45 โรง
โรงเรียนมัธยม 2 โรง
วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย 1 แห่ง
   
ศาสนา
วัด 58 แห่ง
โบสถ์ 0 แห่ง
มัสยิด / สุเหร่า 0 แห่ง
   
ประชากร
จำนวนประชากรชาย 31,003 คน
จำนวนประชากรหญิง 30,511 คน
รวม 61,514 คน
ความหนาแน่น 53.11 คน/ตร.กม.
   
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ผลผลิตทางการเกษตร ข้าว เห็ด ขิง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แหล่งน้ำสำคัญ แม่น้ำลาว แม่น้ำแม่ปูน แม่น้ำฉางข้าว แม่น้ำแม่หาง แม่น้ำแม่เจดีย์
โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานดอกผักสันติภาพ ม.4 ต.สันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย
 
แบ่งการปกครองเป็น 7 ตำบล , 90 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล :
  ตำบลสันสลี รหัสไปรษณีย์ 57170
       หมู่ที่ 1 บ้านโป่งเหนือ, หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งห้า, หมู่ที่ 3 บ้านเด่นศาลา, หมู่ที่ 4 บ้านโล๊ะ, หมู่ที่ 5 บ้านสันสลี, หมู่ที่ 6 บ้านโป่งนก, หมู่ที่ 7 บ้านแม่ตะละ, หมู่ที่ 8 บ้านปางมะขามป้อม, หมู่ที่ 9 บ้านโชคชัยพัฒนา, หมู่ที่ 10 บ้านสันป่าปอ, หมู่ที่ 11 บ้านแม่ปูนน้อย, หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งห้าเหนือ, หมู่ที่ 13 บ้านโป่งนกเหนือ
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี   ( โทร. 053-782042 แฟกซ์ 053-782042 ต่อ 13 )

  ตำบลเวียง รหัสไปรษณีย์ 57170
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง   ( โทร. 053-648856 แฟกซ์ : 053-648856 )

  ตำบลบ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 57170
        

  ตำบลป่างิ้ว รหัสไปรษณีย์ 57170
       หมู่ 1 บ้านป่างิ้ว, หมู่ 2 บ้านป่าสัก, หมู่ 3 บ้านป่าฮ่างต่ำ, หมู่ 4 บ้านรองกู่, หมู่ 5 บ้านป่าเหมือด, หมู่ 6 บ้านหม้อ, หมู่ 7 บ้านแม่หาง, หมู่ 8 บ้านห้วยมะเกลี้ยง, หมู่ 9 บ้านสบลี, หมู่ 10 บ้านหนองเขียว, หมู่ 11 บ้านขุนเมืองงาม, หมู่ 12 บ้านฮ่างต่ำเหนือ, หมู่ 13 บ้านทรายมูล, หมู่ 14 บ้านสันทราย, หมู่ 15 บ้านดงพระพร, หมู่ 16 บ้านสันปูเลย

  ตำบลวียงกาหลง รหัสไปรษณีย์ 57260
        บ้านสันมะเค็ด, บ้านสันขี้เหล็ก, บ้านทุ่งม่าน, บ้านดง, บ้านป่าส้าน, บ้านแม่ห่างใต้, บ้านป่าจั่น, บ้านเกาะ, บ้านร่องนอด, บ้านแม่ห่างเหนือ, บ้านทุ่งรวงทอง, บ้านหัวฝายพัฒนา, บ้านทุ่งม่านเหนือ, บ้านใหม่เจริญ, บ้านเวียงกาหลง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลเวียงกาหลง   ( Tel.0-5370-4510 : Fax.0-5370-4308 )

  ตำบลแม่เจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 57260
       บ้านสันลมจอย, บ้านขันหอม, บ้านสา, บ้านสันกู่ , บ้านป่าแงะ, บ้านสันมะนะ, บ้านทุ่งยาว, บ้านปางมะกาด, บ้านห้วยทราย, บ้านสันป่าก่อ, บ้านใหม่พัฒนา, บ้านห้วยน้ํากืน, บ้านกู่ทอง, บ้านป่าซางพัฒนา, บ้านสาเจริญ
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์   ( โทรศัพท์ : 053-789628 , โทรสาร 053-789602  )

  ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ รหัสไปรษณีย์ 57260
        หมู่ที่ 1 บ้านโฮ่ง, หมู่ที่ 2 บ้านร้อง, หมู่ที่ 3 บ้านแม่เจดีย์, หมู่ที่ 4 บ้านปางอ่าย, หมู่ที่ 5 บ้านจำบอน, หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้ำร้อน, หมู่ที่ 7 บ้านขุนลาว, หมู่ที่ 8 บ้านเมืองน้อย, หมูที่ 9 บ้านบวกขอน, หมู่ที่ 10 บ้านห้วยม่วง, หมู่ที่ 11 บ้านห้วยชมภู, หมู่ที่ 12 บ้านห้วยคุณพระ, หมู่ที่ 13 บ้านห้วยโป่งผาลาด, หมู่ที่ 14 บ้านโป่งป่าตอง

 
 ที่กินที่ดื่ม  »
ไม่มีข้อมูล
 บริษัททัวร์และรถเช่า   »
ไม่มีข้อมูล

 ที่พัก  »
 หลองข้าวตะวาโฮมสเตย์
ที่อยู่ : 60 หมู่ 1 บ้านแม่ขะจาน ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์โทร : 08-4622-0644
Facebook : https://www.facebook.com/longkhowtawa/

โฮมสเตย์แบบหลองข้าว(ยุ้งฉางข้าว) สไตล์คลาสสิคโบราณ ในบรรยากาศล้านนา ราคาเพียง400 บาท
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com