"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
ศูนย์ข้อมูลจังหวัดเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย

 อำเภอในจังหวัดเชียงราย
 ข้อมูลอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเชียงของอำเภอเทิงอำเภอพานอำเภอป่าแดด
อำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายอำเภอแม่สรวยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอพญาเม็งราย
อำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ลาวอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอดอยหลวง
อำเภอแม่สรวย
คำขวัญ : ดอยช้างสูงเด่น ร่มเย็นพระธาตุจอมแจ้ง แหล่งชาวาวี ประเพณีสูงค่า งามสง่าศาลสมเด็จฯ ขิงเผ็ดรสดี สตรีงามน้ำใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
ข้อมูลติดต่อ : ที่อยู่. ถนนเชียงราย - เชียงใหม่ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทร. 0-5378-6109
แฟกซ์. 0-5378-6125
ประวัติความเป็นมา :
 เริ่มตั้งมาตั้งแต่ ร.ศ. 119 ( พ.ศ. 2444 ) มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพายัพ ภาคเหนือ และอยู่ในบริเวณเมืองเชียงใหม่ ตำนานกล่าวว่า ชื่อของอำเภอมาจากชื่อ ของแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้าน และตำบลที่ตั้งของอำเภอเดิมที่เรียกว่า  แม่ซ่วย ซึ่งซ่วย เป็นภาษาพื้นเมือง หมายถึง ล้าง ต่อมาเรียกชื่อเป็น แม่สรวย ครั้นต่อมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2454 ได้มีประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้รวม เมืองเชียงแสน เมืองฝาง อำเภอเวียงป่าเป้า เมืองพะเยา อำเภอแม่ใจ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่สรวย เมืองเชียงคำ เมืองเทิง เมืองเชียงของ ตั้งเป็นเมืองจัตวา เรียกว่า เมืองเชียงราย อยู่ในมณฑลพายัพ และจัดแบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ  แม่สรวย จึงมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของ จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นมา

พื้นที่ / ลักษณะภูมิอากาศ
 เนื้อที่ / พื้นที่ 420 ตร.กม.
 สภาพภูมิอากาศ ฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัด ฤดูอื่นอากาศเย็นสบาย
   
 การปกครอง
 หมู่บ้าน 125 หมู่บ้าน ตำบล 7 ตำบล
 เทศบาล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง
   
 อาชีพ
 อาชีพหลัก 1. เกษตรกรรม 2. ปศุสัตว์
 อาชีพรอง 1. ประมง 2. อุตสาหกรรม
   
 การศึกษา
 โรงเรียนประถม 50 โรง
 โรงเรียนมัธยม 2 โรง
 วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย 0 แห่ง
   
 ศาสนา
 วัด 80 แห่ง
 โบสถ์ 1 แห่ง
 มัสยิด / สุเหร่า 0 แห่ง
   
 ประชากร
 จำนวนประชากรชาย 42,827 คน
 จำนวนประชากรหญิง 41,265 คน
 รวม 84,092 คน
 ความหนาแน่น 262.78 คน/ตร.กม.
   
 การเกษตรและอุตสาหกรรม
 ผลผลิตทางการเกษตร ชา กาแฟ ลิ้นจี่ ส้ม
 แหล่งน้ำสำคัญ แม่น้ำลาว และแม่น้ำสรวย
 โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานไม้กวาด ที่ตั้ง ม.1 ต.เจดีย์หลวง และโรงงานอบผักกาด ที่ตั้ง ม.2 ต.เจดีย์หลวง
 
แบ่งการปกครองเป็น 7 ตำบล , 125 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล :
  ตำบลแม่สรวย รหัสไปรษณีย์ 57180
        หมู่ที่ 1 บ้านโป่งปูเฟือง, หมู่ที่ 2 บ้านสันกลาง, หมู่ที่ 3 บ้านสันปูเลย, หมู่ที่ 4 บ้านป่าบง, หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้าน, หมู่ที่ 7 บ้านร้องเจริญ (บ้านร่องเฮี้ย) , มู่ 8 บ้านเหล่า (บ้านตีนดอย), หมู่ที่ 9 บ้านหนองผำ, หมู่ที่ 10 บ้านห้วยม่วง, หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า, หมู่ที่ 13 บ้านริมทาง, หมู่ที่ 14 บ้านเด่นภูเวียง, หมู่ที่ 15 บ้านห้วยน้ำมา, หมู่ที่ 16 บ้านโป่งป่าแขม, หมู่ที่ 17 บ้านแม่สรวยหลวง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลแม่สรวย   ( Tel. 0-5378-6123 , 0-5378-6329 Fax. 0-5378-6123 , 0-5378-6329 )
             เทศบาลตำบลเวียงสรวย   ( โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18  )

  ตำบลป่าแดด รหัสไปรษณีย์ 57180
       หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ, หมู่ที่ 2 บ้านไร, หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดด, หมู่ที่ 4 บ้านป่ากว๋าว, หมู่ที่ 5 บ้านท้าวแก่นจันทร์, หมู่ที่ 6 บ้านสันขี้เหล็ก, หมู่ที่ 7 บ้านดอนสลี, หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย, หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหญ้าไซ, หมู่ที่ 10 บ่านโป้ง, หมู่ที่ 11 บ้านจะหา, หมู่ที่ 12 บ้านสันโค้ง, หมู่ที่ 13 บ้านสันกลาง, หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ, หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งรวงทอง, หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว, หมู่ที่ 17 บ้านสันโค้งใต้, หมู่ที่ 18 บ้านแม่ตาช้าง, หมู่ที่ 19 บ้านศรีดอนเรือง, หมู่ที่ 20 บ้านห้วยมะแกง, หมู่ที่ 21 บ้านห้วยสลัก, หมู?ที่ 22 บ้านเหล่าพฒนา
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด   ( 053-708172 )

  ตำบลแม่พริก รหัสไปรษณีย์ 57180
        หมู่ที่ 1 บ้านแม่พริก, หมู่ที่ 2 บ้านหัวทุ่ง, หมู่ที่ 3 บ้านสันจ าปา, หมู่ที่ 4 บ้านปางกลาง, หมู่ที่ 5 บ้านปางต้นผึ้ง, หมู่ที่ 6 บ้านปางอาณาเขต, หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งฟ้าผ่า, หมู่ที่ 8 บ้านหัวริน, หมู่ที่ 9 บ้านปางอ้อย, หมู่ที่ 10 บ้านโฮ่ง, หมู่ที่ 11 บ้านปางซาง, หมู่ที่ 12 บ้านชุมชนสันจ าปา, หมู่ที่ 13 บ้านป่าซางพัฒนา
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก   ( - )

  ตำบลศรีถ้อย รหัสไปรษณีย์ 57180
       หมู่ที่ 1 ทุ่งต้อม, หมู่ที่ 2 ป่าหวาย, หมู่ที่ 3 หนองบัวสรวย , หมู่ที่ 4 แม่ยางมิ้น, หมู่ที่ 5 ห้วยเฮ้ีย, หมู่ที่ 6 พญากองดี, หมู่ที่ 7 ทุ่งยาว, หมู่ที่ 8 ศรีถ้อย, หมู่ที่ 9 อายิโก๊ะ, หมู่ที่ 10 ทองทิพย์, หมู่ที่ 11 ใหม่แม่ยางมิ้น, หมู่ที่ 12 ม่วงคำ
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย   ( โทรศัพท์ 053-708058,053950063 โทรสาร 053-950063 ต่อ 18 )

  ตำบลท่าก๊อ รหัสไปรษณีย์ 57180
        บ้านดินดำ, บ้านป่าถ่อน, บ้านป่าลัน, บ้านแม่ต๋ำ, บ้านสบก๊อ, บ้านท่าก๊อพลับพลา, บ้านโฮ่ง, บ้านปางหลวง, บ้านปางน้ำฮ้าย, บ้านดอนชัย, บ้านแม่ผักแหละ, บ้านหล่ายลาว, บ้านสันมะแฟน, บ้านป่าเหียง, บ้านดอยงาม, บ้านห้วยน้ำขุ่น, บ้านห้วยชมภู, บ้านป่าเกี๊ยะ, บ้านบาหรา, บ้านผาต้าย, บ้านชัยมงคล, บ้านร่มโพธิ์ทอง, บ้านลอจอ, บ้านแม่ต๋ำน้อย, บ้านพนาเสรี, บ้านใหม่สุขสันต์, บ้านดอนแก้ว
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ   ( โทร. 053-724217 โทรสาร. 053-724218 )

  ตำบลวาวี รหัสไปรษณีย์ 57180
        หมู่1 บ้านวาวี, หมู่2 บ้านปางกิ่ว, หมู่3 บ้านดอยช้าง, หมู่4 บ้านดอยล้าน, หมู่5 บ้านห้วยมะซาง, หมู่6 บ้านห้วยปู, หมู่7 บ้านทุ่งพร้าว, หมู่8 บ้านทุ่งพร้าว, หมู่9 บ้านห้วยขี้เหล็ก, หมู่10 บ้านแสนเจริญ, หมู่11 บ้านห้วยน้ำเย็น, หมู่12 บ้านโป่งกลางน้ำ, หมู่13 บ้านห้วยไคร้, หมู่14 บ้านขุนสรวย, หมู่15 บ้านแม่โมงเย้า, หมู่16 บ้านยานำ, หมู่17 บ้านผาแดงหลวง, หมู่18 บ้านห้วยกล้า, หมู่19 บ้านจู้จี้, หมู่20 บ้านเลาสี, หมู่21 บ้านมังค่าลา, หมู่22 บ้านห้วยน้ำขุ่น, หมู่23 บ้านปางซันโจ, หมู่24 บ้านปานกลาง
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี    ( โทรศัพท์ 053-605950  )

  ตำบลเจดีย์หลวง รหัสไปรษณีย์ 57180
        บ้านห้วยส้ม, บ้านหนองหล่ม , บ้านห้วยหมอเฒ่า, บ้านร้องหมอหงส์, บ้านสันก้างปลา , บ้านห้วยหมอเฒ่า , บ้านสันธาตุ
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง   ( โทรศัพท์ : 053-950732, 053-950449, 053-950382 แฟกซ์ : 053-950382 )

 
 ที่กินที่ดื่ม  »
ไม่มีข้อมูล
 บริษัททัวร์และรถเช่า   »
ไม่มีข้อมูล

 ที่พัก  »
 Balcony Hill Resort (บาลโคนี ฮิลล์ รีสอร์ท)
ที่อยู่ : 198 ม.4 ถ.แม่สรวย-ฝาง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 
อีเมล์ : balcony_hill@hotmail.com 
เว็บไซต์http://www.balconyhill.com/
โทร : 087-5027662/053-786481-3 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com