x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
สินธานี (facebook) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เอ็มจีล้านนนา บริษัท เอทเซทเทอร่า อีทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ETC) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) สินธานี (เว็บไซต์)

คอนเทนต์มาใหม่

พระเทพสิทธินายก พระมหาเถระที่สามารถกราบได้อย่างสนิทใจ

เป็นเรื่องเศร้าของชาวจังหวัดเชียงรายที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญของชาวพุทธอีกครั้ง เมื่อวันที่ 7 ก.ค.61 พระเทพสิทธินายก (ชื่น ปญฺญาธโร ป.ธ.6) อายุ 79 พรรษา 59 เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย


มรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 

กำหนดการพิธีสรงน้ำศพ วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. 

ณ พระอุโบสถวัดพระสิงห์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมาพระเทพสิทธินายก ได้นำคณะสงฆ์จำนวนประมาณ 500 รูปจากวัดทั่ว จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีมงคลเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา เพื่อให้ทีมนักฟุตบอลหมูป่าอคาเดมีและผู้ฝึกสอนทั้ง 13 คน ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ที่สนามโรงเรียนบ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย วนอุทยานถ้ำหลวงฯ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อให้ทุกคนที่ปลอดภัย มีประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก พิธีดังกล่าวจัดแบบล้านนา นอกจากนั้นยังมีพิธีถวายเจดีย์ทราย ตานขันข้าว 5 ขัน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร พระสงฆ์ทั้งหมดร่วมนั่งเจริญจิตแผ่เมตตาเพื่อให้ทั้ง 13 คนปลอดภัย


ประวัติ

 เดิมชื่อ ชื่น นามสกุล แก้วประภา นามฉายา ปัญญาธโร เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 ณ บ้านปี้ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อุปสมบท ณ วัดบุญนาค ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สอบได้นักธรรมเอก และ เปรียญธรรม 6 ประโยค ในฝ่ายปริยัติศึกษา และจบบาลีศึกษาปีที่ 2 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฝ่ายสามัญศึกษา


งานด้านปกครอง

ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระเทพสิทธินายก รับผิดชอบปกครองวัดใน 18 อำเภอ จำนวน 1,076 วัด แยกเป็นวัดที่มีพัทธสีมา 559 วัด วัดที่เป็นสำนักสงฆ์ 517 วัด วัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่มีมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นวัดในถิ่นทุรกันดาร พระเทพสิทธินายก ออกตรวจเยี่ยมวัดในเขตปกครองเป็นประจำ ท่านมักจะไปด้วยตัวเองอย่างเงียบๆ โดยถวายคำแนะนำให้พัฒนาวัดให้เป็นศาสนสถานควรค่าแก่การมาปฏิบัติธรรม ร่มรื่น สะอาด สัปปายะ


ความเชี่ยวชาญ

พระเทพสิทธินายก มีความเชี่ยวชาญหลายด้าน ได้แก่ การสอนเจริญสมาธิภาวนา การเทศน์ บรรยายธรรม ด้านพิธีกรรมล้านนา ด้านโบราณคดี และประวัติศาสตร์ล้านนา ด้านการอ่าน เขียน และปริวรรตภาษาล้านนาเป็นภาษาไทย ท่านจัดให้มีการสอนภาษาล้านนา (ตั๋วเมือง) แก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป และยังได้จัดทำโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีสืบชาตาเมืองเชียงราย จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จัดงานเทศน์มหาชาติในวันเพ็ญเดือน 12 จัดงานสลากภัตร (ตานก๋วยสลากหลวง) อนุรักษ์การสวดมนต์เย็นแบบล้านนาโบราณ และการทำบุญตักบาตรแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันธรรมสวนะ วัดพระสิงห์จึงมีศาสนพิธีที่ดึงดูดสาธุชนให้เข้าวัดได้ทุกวัน รวมทั้งการมาสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นกับคณะสงฆ์ซึ่งพระเทพสิทธินายกนำสวดเอง เป็นประจำ


นอกจากนี้แล้วกิจของสงฆ์ที่พระเทพสิทธินายก ถือปฏิบัติมาโดยตลอดคือการออกรับอาหารบิณฑบาตจากสาธุชนญาติโยมเป็นประจำทุกวัน ยกเว้นวันพระ วันที่มีกิจนิมนต์ หรือวันที่ฝนตก จึงไม่สามารถออกทำกิจได้ นับเป็นพระมหาเถระเพียงรูปเดียวที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและตำแหน่งการปกครองระดับสูง ที่แม้จะมีศาสนกิจที่มากมายเพียงใด กอปรกับเป็นพระมหาเถระที่สูงอายุ แต่ยังคงยึดมั่นใจสมณกิจอย่างไม่หยุดหย่อน ชาวพุทธในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงต่างทราบกันดีถึงข้อวัตรปฏิบัติอันน่าบูชาเช่นนี้ โดยจะสังเกตเห็นได้ว่ามีผู้มารอใส่บาตรแด่พระเทพสิทธินายกกันอย่างมากมาย นับเป็นพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งที่สามารถกราบได้อย่างสนิทใจ


สมณศักดิ์

เป็นเปรียญธรรม ๖ ประโยค (พ.ศ.​ ๒๕๒๒)

พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูศรีปริยัติวิธาน (พ.ศ. ๒๕๒๙)

พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุนทรปริยัติวิธาน (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔)

พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธินายก ดิลกศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี (๕ ธันวาคม พ.ศ.​ ๒๕๔๔)

พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธินายก ดิลกศีลาจารนิวิฐ วรกิจจานุกิจจาทร บวรสังฆาราม คามวาสี (๕ ธันวาคม ๒๕๕๓)


ผลงานสำคัญ

ผลงานสำคัญของพระเทพสิทธินายก คือ ได้ตั้งสำนักศาสนศึกษาวัดพระสิงห์ โรงเรียนศรีปริยัติวิทยากร ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2523 ตั้งแต่ยังเป็นพระมหาชื่น ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ โดยเริ่มสอนเฉพาะแผนกธรรม นักธรรมชั้นตรี - โท -เอก ครั้น พ.ศ. 2524 ได้จัดการสอนแผนกบาลี โดยท่านดำเนินการสอนด้วยตนเอง


:: ข้อมูลจาก wikipedia.org

ทีมงานเชียงรายโฟกัสน้อมถวายความอาลัยต่อหลวงพ่อ ขอกราบส่งหลวงพ่อสู่พระนิพพาน  


เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์

สิริอายุ ๗๙ ปี ๕๘ พรรษา

๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑


กำหนดการรดน้ำศพ

วัน เสาร์ ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๐๐ น.

ณ วัดพระสิงห์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย