x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
สินธานี (เว็บไซต์) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอทเซทเทอร่า อีทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ETC) สินธานี (facebook) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด(สำนักงานใหญ่)

ที่เที่ยว ท่องเที่ยว ทริปเที่ยว การเดินทาง ท่องเที่ยวธรรมชาติ

เที่ยวชม....โบราณสถาน วัดอาทิต้นแก้ว เมืองเชียงแสน

วัดอาทิต้นแก้วเป็นโบราณสถานในเมืองเชียงแสนที่ได้รับการขุดแต่ง บูรณปฏิสังขรณ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์แล้ว มีการปลูกหญ้าคลุมดิน แต่ขณะสำรวจหญ้าและวัชพืชอื่นๆ ขึ้นค่อนข้างสูง ทั้งยังขึ้นที่ตัวโบราณสถานด้วย ภายในพื้นที่โบราณสถานมีป้ายระบุชื่อและข้อมูลโบราณสถานสำหรับผู้เยี่ยมชม นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน โดยไม่เสียค่าเข้าชม และวัดอาทิต้นแก้วได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 97 ตอนที่ 10 วันที่ 24 ตุลาคม 2523


ตามพงศาวดารโยนกและชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ.2038 พระเมืองแก้วกษัตริย์องค์ที่ 11 ของราชวงศ์มังราย แห่งเมืองเชียงใหม่ ได้เสด็จมาเมืองเชียงแสน เพื่อทำการประณีประนอมพระสงฆ์ในสำนักต่าง ๆ เนื่องจากมีความขัดแย้งกันในพระสงฆ์สำนักต่าง ๆ อย่างรุนแรง เช่น นิกายสวนดอก และนิกายป่าแดง เป็นต้น โดยได้เป็นองค์ประธานในการบวชกุลบุตรชาวเชียงแสน ให้เป็นพระสงฆ์ในสำนักต่าง ๆ ให้สามารถกระทำพิธีร่วมกันได้ หลังจากนั้นได้มีการสร้างพระเจดีย์ครอบองค์เดิม 

เป็นพระเจดีย์ทรงกลม ที่มีชั้นมาลัยเถารูปฐานบัวลูกแก้วแปดเหลี่ยม แบบเดียวกับวัดพระยืน รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์องค์นี้เป็นการสร้างทับซ้อนกัน เจดีย์องค์ในเป็นเจดีย์เหลี่ยมยอดระฆัง ที่มีอายุไม่เกินไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 19 ส่วนเจดีย์องค์นอกเป็นเจดีย์ทรงกลม ที่มีฐานบัวลูกแก้วอกไก่ในผังแปดเหลี่ยมซ้อนกันสามชั้นรองรับองค์ระฆังสถาปัตยกรรมรูปแบบนี้เป็นที่นิยมในรัชสมัยพระเมืองแก้ว เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 21 อันสอดคล้องกับเรื่องราวในพงศาวดารดังกล่าวข้างต้น

ตั้งอยู่ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ใกล้ประตูเมืองเชียงแสนทางด้านทิศเหนือ ห่างออกไปประมาณ 700 เมตร สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ พระเจดีย์ประธานที่สร้างครอบซ้อนกันสององค์ และพระวิหารที่มีฐานชุกชีสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป


ข้อมูลติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทร / แฟ็กซ์ 053-650803 (อบต.เวียง)