x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
เอ็มจีล้านนนา สินธานี (เว็บไซต์) บริษัท เอทเซทเทอร่า อีทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ETC) ศุภาลัย (แม่กรณ์) บริษัทโตโยต้าเชียงรายจำกัด สินธานี (facebook)

ที่เที่ยว

เที่ยวชม....โบราณสถาน วัดอาทิต้นแก้ว เมืองเชียงแสน

วัดอาทิต้นแก้วเป็นโบราณสถานในเมืองเชียงแสนที่ได้รับการขุดแต่ง บูรณปฏิสังขรณ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์แล้ว มีการปลูกหญ้าคลุมดิน แต่ขณะสำรวจหญ้าและวัชพืชอื่นๆ ขึ้นค่อนข้างสูง ทั้งยังขึ้นที่ตัวโบราณสถานด้วย ภายในพื้นที่โบราณสถานมีป้ายระบุชื่อและข้อมูลโบราณสถานสำหรับผู้เยี่ยมชม นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน โดยไม่เสียค่าเข้าชม และวัดอาทิต้นแก้วได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 97 ตอนที่ 10 วันที่ 24 ตุลาคม 2523


ตามพงศาวดารโยนกและชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ.2038 พระเมืองแก้วกษัตริย์องค์ที่ 11 ของราชวงศ์มังราย แห่งเมืองเชียงใหม่ ได้เสด็จมาเมืองเชียงแสน เพื่อทำการประณีประนอมพระสงฆ์ในสำนักต่าง ๆ เนื่องจากมีความขัดแย้งกันในพระสงฆ์สำนักต่าง ๆ อย่างรุนแรง เช่น นิกายสวนดอก และนิกายป่าแดง เป็นต้น โดยได้เป็นองค์ประธานในการบวชกุลบุตรชาวเชียงแสน ให้เป็นพระสงฆ์ในสำนักต่าง ๆ ให้สามารถกระทำพิธีร่วมกันได้ หลังจากนั้นได้มีการสร้างพระเจดีย์ครอบองค์เดิม 

เป็นพระเจดีย์ทรงกลม ที่มีชั้นมาลัยเถารูปฐานบัวลูกแก้วแปดเหลี่ยม แบบเดียวกับวัดพระยืน รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์องค์นี้เป็นการสร้างทับซ้อนกัน เจดีย์องค์ในเป็นเจดีย์เหลี่ยมยอดระฆัง ที่มีอายุไม่เกินไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 19 ส่วนเจดีย์องค์นอกเป็นเจดีย์ทรงกลม ที่มีฐานบัวลูกแก้วอกไก่ในผังแปดเหลี่ยมซ้อนกันสามชั้นรองรับองค์ระฆังสถาปัตยกรรมรูปแบบนี้เป็นที่นิยมในรัชสมัยพระเมืองแก้ว เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 21 อันสอดคล้องกับเรื่องราวในพงศาวดารดังกล่าวข้างต้น

ตั้งอยู่ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ใกล้ประตูเมืองเชียงแสนทางด้านทิศเหนือ ห่างออกไปประมาณ 700 เมตร สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ พระเจดีย์ประธานที่สร้างครอบซ้อนกันสององค์ และพระวิหารที่มีฐานชุกชีสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป


ข้อมูลติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทร / แฟ็กซ์ 053-650803 (อบต.เวียง)