x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
สินธานี (facebook) เอ็มจีล้านนนา บริษัทโตโยต้าเชียงรายจำกัด บริษัท เอทเซทเทอร่า อีทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ETC) สินธานี (เว็บไซต์) ศุภาลัย (แม่กรณ์)

ที่เที่ยว

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ห้วยหญ้าไซ จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย


ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริแก่ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ พระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ให้ดำเนินการสำรวจและจัดหาพื้นที่จัดตั้งเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เพื่อให้ราษฎรมีความรู้สึกรัก และหวงแหนป่าไม้ที่มีอยู่และที่ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่

เพื่อให้ราษฎรเกิดความรู้สึกมีความมั่นคงในครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่

เพื่อให้แหล่งน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นที่มีอยู่ในโครงการและรอบๆ มีความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ตลอดไป


ที่ตั้งโครงการ

หมู่บ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย


หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1. สำนักงานป่าไม้เขตเชียงราย

2. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำ)


ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มตั้งแต่ปี 2542

ข้อมูลติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 99/15 ถ.แม่สรวย-ฝาง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

โทร. 053-708172 

เว็บไซต์: http://padadcr.net/