"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

06 พฤศจิกายน 2562 18:16 น. 288 Views     

งานมหกรรมเชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching ข้าวหอมมะลิพะเยา

 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือบน 2 รุกเชื่อมตลาดข้าวหอมมะลิพะเยา
จัดงาน“มหกรรมเชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching ข้าวหอมมะลิพะเยา”

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา รุกนำข้าวหอมมะลิพะเยาจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching ข้าวหอมมะลิพะเยา ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน -20 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิ

นายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดพะเยา เชียงราย และแพร่ น่าน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคการเกษตรในฐานะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการช่วยสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นแหล่งผลิตพืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าว ชา กาแฟ ผลไม้ หลากหลายชนิด ฯลฯ เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อีกทั้งมีภูมิประเทศ ทำเลที่ตั้งกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนประชาคมอาเซียน (AEC) ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และกลุ่มจังหวัดมีแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามนโยบายของรัฐบาล ให้มีศักยภาพที่จะก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจในอนาคต  โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จะได้จัดงาน “มหกรรมเชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching ข้าวหอมมะลิพะเยา” ขึ้นระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 -20 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และเพื่อขยายช่องทางการตลาดข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอมมะลิพะเยา ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ในหลายปีที่ผ่านมา รวมถึง ปีการเพาะปลูก 2561/62 อีกด้วย ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรม
1. การเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching 
2.การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
3.การจัดแสดงนิทรรศการการเกษตร
4.การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งการทำตลาดเชื่อมโยงผ่านการจับคู่ธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคในพื้นที่เป้าหมายได้พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้
 
นายนาวิน เกษตรจังหวัดพะเยา ได้กล่าวถึงลักษณะเด่นของข้าวหอมมะลิพะเยาว่า จังหวัดพะเยาเป็นหนึ่งในแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งถูกเรียกขานเป็นดินแดนแห่งทุ่งรวงทอง เป็นหนึ่งใน 3 จังหวัดในเขตภาคเหนือที่ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและมีชื่อเสียง    ในด้าน ความหอม หุงต้ม อ่อนนุ่ม เป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาเนิ่นนาน พื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยเทือกเขา และที่ลุ่มล้อมรอบด้วยเทือกเขา หรือแอ่ง (Basin) ซึ่งรองรับด้วยส่วนที่หินแข็งอายุตั้งแต่ 286 ล้านปี จนถึงตะกอนปัจจุบัน สามารถแบ่งเป็นตะกอนร่วน หินตะกอน และหินอัคนี ประกอบด้วยชั้นทรายปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย กรวดละเอียด และลูกรังปะปนในบางชั้น โดยเกิดน้ำพัดพา กรวด หิน ดิน ทราย ไปสะสมตัวอย่างไม่เป็นระบบ ซึ่งความลาดชันและน้ำผิวดินปะปนบ้าง จึงได้ตะกอนหลากหลายชนิดปนกัน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบริมแม่น้ำ พื้นที่ราบนี้มักเป็นแหล่งสะสมตัวของชั้นทรายแม่น้ำ โดยทั่วไปสภาพดินเป็นดินร่วนที่มีแร่ธาตุจำเป็นต่อพืช อุดมสมบูรณ์ จากสภาพภูมิศาสตร์ดังกล่าว ทำให้การผลิตข้าวหอมมะลิมีคุณภาพดี ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ค่อนข้างสูง และด้วยอากาศเย็นในช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ส่งผลให้เมื่อหุงแล้วนุ่ม มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย แม้ทิ้งไว้นานก็ยังคงสภาพกลิ่นหอม ซึ่งเกิดจากสารระเหย    ที่เรียกว่า 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) ที่มากกว่าข้าวทั่วไป ข้าวหอมมะลิพะเยาเป็นข้าวที่มีคุณลักษณะเด่น คือ เมล็ดข้าวสารมีรูปร่างเรียว ยาว เมล็ดใส ท้องไข่น้อย เมื่อหุงเป็นข้าวสุกมีสีขาวนวล เนื้อสัมผัสนุ่ม เหนียว เกาะติดกัน ผิวเมล็ดข้าวสุกจะมีความเลื่อมมัน และที่สำคัญมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย ตั้งแต่ระยะกล้า แทงช่อดอก และระยะข้าวสุกแก่ ที่เป็นอัตลักษณ์ มี 2 พันธุ์ คือ ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เห็นความสำคัญของการพัฒนาเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรไปถึงยังกลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดโดยตรง จึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อย การเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching โดยจะได้นำข้าวหอมมะลิปลอดภัย ข้าวชนิดต่างๆ สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ ทำการตลาดเชื่อมโยงผ่านการจับคู่ธุรกิจ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงได้พบปะ แลกเปลี่ยนสินค้า และข้อมูลทางการเกษตรกับผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ต่อไป

เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวอีกว่าภายในงาน นอกจากจะมีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป นิทรรศการความรู้เกษตรปลอดภัย  ยังมีกิจกรรมบันเทิง ศิลปวัฒนธรรมบนเวที การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว กิจกรรมส่งเสริมการขายเล่นเกมชิงรางวัล จึงขอเชิญ พี่น้องประชาชน เกษตรกร ชาวจังหวัดพะเยา และพื้นที่ใกล้เคียง เยี่ยมชมงาน และจับจ่ายซื้อสินค้าเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรงได้ในงาน ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา และลานโดยรอบ
************************
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
 
* DOWNLOAD ไฟล์แนบ ที่นี่ *
ขอบคุณข่าว / ภาพ บอส   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
เปิดป้ายนิกายตันตระวัชรยานแห่งภูฏานในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงราย
ขอรับบริจาคเลือดให้คุณชูชาติ คำวิชัย ที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ค่ะ
โครงการ 100 เดียวเที่ยวไทย รอบ 2 มาแล้ว.. ส่งความสุขให้คนไทยฉลองปีใหม่เที่ยวไทยในราคา 100 เดียว เปิดลงทะเบียนซื้อของขวัญ 11-12 ธันวาคม 2562 นี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำจิตอาสาฯ ร่วมพัฒนา “หนองกล้วย” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
เปิดเทศกาลแห่งความสุข! แอ่วดอยม่วนใจ เล่น ชม ช็อป ชิล สไตล์ Go Green ทั้งครอบครัวใน “สีสันแห่งดอยตุง” ครั้งที่ 6
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ตักบาตรดอกไม้ ครั้งที่ 4 ในเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16
วัดพระสิงห์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓
วันพ่อปีนี้ พาพ่อมานั่งรถรางเที่ยวในเมืองเชียงรายกันนะคะ บริการฟรี‼ มี 2 เส้นทางค่ะ
ขอเชิญร่วมงานประเพณีการทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด (ตักบาตรเที่ยงคืน) วันที่ 10 ธันวาคมนี้
(วันนี้) ขอเชิญเที่ยวงาน ตลาดสีเขียว ณ ไร่แม่ฟ้ากลวง เวลา 10.00-16.00 น.
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
เชิญผู้รักสุขภาพร่วมโครงการ อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน ครั้งที่ 4
กิโลรัน เชียงราย 2019 ชวนวิ่ง กิน เที่ยวกับดารา ชวนช้อปสินค้าท้องถิ่น พบกิจกรรมแจกของรางวัลเพียบ 15 ธค.นี้ ที่เชียงราย
ลิ้มรสอาหารอิตาเลียนสุดพิเศษ จากครัวแบบเปิด Artists Night @Favola ห้องอาหารริมแม่น้ำฟาโวล่าโฉมใหม่ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท
THE FLOWER ART OF LANNA 2019
NEW MG EXENDER กระบะพันธ์ยักษ์ที่ให้มากกว่าความแกร่ง พร้อมให้ทดสอบแล้ววันที่ เอ็มจี ทุกสาขา
::: ข่าวประกวดราคา »
(รอบ 2)ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตและท่อประปาหนองเขียว เทศบาลตำบลจันจว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตและท่อประปาหนองเขียว เทศบาลตำบลจันจว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com