"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

03 ตุลาคม 2562 09:19 น. 94 Views     

จังหวัดเชียงรายประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 
จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ในภาคการศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติไว้

เช้าวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (คณะทำงานระดับจังหวัด) ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายอำเภอ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงรายพะเยา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาทั้ง 4 เขต องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาหารือในเรื่องของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ซึ่งในการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา พบประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา คือ คุณภาพ และโอกาสของผู้เรียน โดยมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของคุณภาพและโอกาสของผู้เรียน กล่าวคือ โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนทั้งหมดไม่เกิน 120 คน) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีแนวโน้มทวีจำนวนมากขึ้นในทุกปีอย่างต่อเนื่อง และปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เช่น โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนน้อย ได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาจากรัฐบาล โดยคิดเป็นรายหัวนักเรียนน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนนักเรียนมาก

นับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กขาดอุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนลดลง ขาดแคลนครูผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และจำนวนครูไม่ครบชั้นเรียน ครูไม่ครบในการเรียนการสอนลดลง ขาดแคลนครูที่ทีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และจำนวนครูไม่ครบชั้นเรียน ครูไม่ครบทุกสาขาวิชา

ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ชั้นป 6 ของโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวม อยู่ในระดับต่ำกว่าโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ อัตราเกิดของประชากรลดลง ส่งผลให้ขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น นโยบายจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขาดความต่อเนื่อง ความนิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนยังโรงเรียนในเมือง

แต่ทั้งนี้ ผู้ปกครองและชุมชนมีความหวงแหนโรงเรียน มีความต้องการคงสภาพโรงเรียนในชุมชน ไม่ต้องการให้ยุบเลิกสถานศึกษาเนื่องจากไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการดำเนินนโยบาย และขาดความมั่นใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีใกล้บ้าน รวมถึงสถานการณ์ความไม่สงบในบางพื้นที่ ครูไม่ต้องการให้ยุบเลิกสถานศึกษาเนื่องจากมีความผูกพันกับโรงเรียนและไม่ต้องการไปอยู่โรงเรียนอื่น โรงเรียนขนาดเล็กมีลักษณะพื้นที่ตั้งของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นแบบ stand alone เช่น บนเกาะ พื้นที่สูง หรือที่ตั้งห่างไกล ไม่สามารถดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กได้ครบทุกโรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนขนาดเล็ก ประชากรมีฐานะยากจน ทำให้มีศักยภาพในการระดมทรัพยากร เพื่อมาสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน

ดังนั้น จังหวัดเชียงรายได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยให้คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โดยได้มีการกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายอีกด้วย

 
ขอบคุณข่าว / ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
สธ.เชียงราย เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวปี 62 นี้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระวังมิเตอร์น้ำประปาหาย
วันล้างมือโลก ทุกวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี
บรรยากาศตักบาตรเทโวโรหณะ เทศบาลนครเชียงราย
ขอเชิญประชาชนทุกท่าน ชมการแข่งขันเรือพาย ออกพรรษา ประจำปี 2562
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง อำเภอเชียงแสน ประจำปี 2562
ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี 2562 ฉลองครบรอบ 60 ปี มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ชวนช้อปในงาน Start up festival 2019
ขอเชิญชมคอนเสิร์ต ช่อง3 สนุกบุกทั่วไทย ในโครงการ ส่งความสุข ต้อนรับลมหนาว ส่งเสริมการท่องเทียวเชียงราย
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
Central & UNICEF Together For Every Child
AIS esports battle challenge การแข่งขันสำหรับคอเกม PUBG Mobile ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 320,000 บาท
โตโยต้าเชียงรายขอเชิญร่วมชม ศึกมวยไทยมาราธอน ไฮลักซ์ รีโว่
โตโยต้าเชียงราย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
เปิดให้บริการห้องรับรองภายในประเทศ ณ สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 19 ตุลาคมนี้
::: ข่าวประกวดราคา »
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 1
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6เชื่อมหมู่ที่ 9 ทต.ป่าก่อดำ (ต่อจากของเดิม)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศแผนปฏิบัติการ 2563
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com