"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

11 มีนาคม 2562 11:38 น. 349 Views     

หนุนเสริมพลังชุมชนต้นแบบ ร่วมบ่มเพาะทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย ตอบโจทย์ สร้างบ้านแปงเมืองด้วยการสร้างเด็ก

 
หนุนเสริมพลังชุมชนต้นแบบ ร่วมบ่มเพาะทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย
ตอบโจทย์ “สร้างบ้านแปงเมืองด้วยการสร้างเด็ก”
สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. นำความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า EF ไปพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคนในอำเภอพญาเม็งราย  และพัฒนาอำเภอพญาเม็งรายเป็นพื้นที่ส่งเสริม EF ต้นแบบ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อม ชุมชนเข้มแข็ง มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในอำเภอและวางเป้าหมายชัดที่จะมุ่งพัฒนาบ้านเมือง ผ่านการพัฒนาเด็กเยาวชน 
หลังการส่งเสริม EF อย่างจริงจังทั้งอำเภอ ผ่านการทำความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชน บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครูปฐมวัยทุกคน พบว่า เด็กปฐมวัยอำเภอพญาเม็งรายมีความสุขมากขึ้น ชอบมาโรงเรียน พัฒนาการทั้ง  4 ด้านและพฤติกรรมต่างๆ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะสมองและพัฒนาการเด็กปฐมวัย จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในคณะนักวิชาการและนักวิจัยของโครงการฯ เน้นว่า การพัฒนาสมองส่วนหน้าหรือ EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัยมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะทักษะสมอง EF คือความสามารถของสมองมนุษย์ที่ใช้ในการกำกับควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระทำเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย มีงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศชี้ว่าเด็กที่ EF ดี จะเป็นคนมีวินัย รู้จักคิด รับผิดชอบ มุ่งมั่น อยู่กับคนอื่นได้ดี และมีความสุข ซึ่งทักษะเหล่านี้ฝึกฝนได้ดีที่สุดในช่วงปฐมวัยหรืออายุ 3-6 ปี แล้วจะ “ฝังชิป” กลายเป็นอุปนิสัยของคนคนนั้นไปตลอดชีวิต  
 
สถาบันอาร์แอลจีและภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership ได้จัดการความรู้เรื่อง EF ให้เข้าใจง่าย พร้อมต่อการนำไปใช้ในครอบครัว และ ห้องเรียน  แล้วนำความรู้นี้ไปอบรมและเผยแพร่แก่พยาบาลพัฒนาการเด็กในโรงพยาบาลประจำอำเภอ เจ้าหน้าที่และอสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอพญาเม็งราย  โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงวัย ได้แก่ 
(1) วัยแรกเกิดถึง 3 ปี ใช้เครื่องมือ “7 วิธีพัฒนาลูกสมวัย สมองดี มี EF” โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นำไปแนะนำความรู้ EF แก่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กในวันที่มารับวัคซีน หรือตรวจสุขภาพเด็กที่โรงพยาบาล ซึ่งจากการทำวิจัยประสิทธิภาพของเครื่องมือพบว่า หลังใช้เครื่องมือฯ เจ้าหน้าที่ให้เสียงสะท้อนว่า ตนเองก็มีการเปลี่ยนแปลง คือ วางระบบการบริการได้ดีขึ้น ละเอียดรอบคอบ พูดคุยกับผู้ปกครองได้อย่างมั่นใจและเข้าใจมากขึ้น ตรวจและพูดคุยกับเด็กและผู้ปกครองอย่างมีความหมายมากขึ้น ความหงุดหงิดลดลงเพราะเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมต่างๆ ที่เด็กแสดงออกมา ส่งผลให้ทั้งผู้ปกครองและเด็กผูกพันกับเจ้าหน้าที่ การให้คำแนะนำต่างๆ จึงมีประสิทธิภาพ และผู้ปกครองยินดีที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำมากขึ้น
(2) ช่วงอายุ 3 – 6 ปี มีเครื่องมือ EF Guideline ที่ช่วยครูจัดระบบคิด วิเคราะห์ และออกแบบแผนจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชั้นเรียนอนุบาลให้สอดคล้องกับเป้าหมายมากขึ้น  และสามารถสังเกตพฤติกรรม EF ของเด็กว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อนในด้านใด เพื่อจะส่งเสริมหรือช่วยเหลือได้เหมาะสม หลังการใช้เครื่องมือนี้อย่างต่อเนื่องเพียง  2 ภาคการศึกษา พบว่า ค่าประเมินทักษะสมอง EF ของเด็กในพื้นที่อำเภอพญาเม็งรายสูงขึ้น เด็กๆ มีพัฒนาการและพฤติกรรมต่างๆ โดยเฉพาะมีทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
 
ปัจจัยความสำเร็จอีกส่วนหนึ่ง  มาจากการสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมบทบาทของครูปฐมวัยให้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เมื่อครูไม่ต้องไปทำหน้าที่อื่น ครูจึงมีเวลาคิด วิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมที่ไม่ใช่แค่การสอน แต่เป็นการจัดสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ที่เด็กปฐมวัยควรได้รับอย่างต่อเนื่อง จึงจะเกิดเป็นวงจรประสาทที่พัฒนาเป็นทักษะชีวิต ฝังติดตัว เป็นอุปนิสัยที่จะนำไปใช้เพื่ออยู่รอดและพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพได้ต่อไป  
 
แพทย์หญิงอัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาเม็งราย  กล่าวว่า การพัฒนาทักษะสมอง EF เปรียบเสมือนการให้วัคซีนกับเด็กในทางการแพทย์ คือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็ก เมื่อเติบโตไปอยู่กับสังคมที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้า ถ้ามีวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันชีวิต เขาจะสามารถเข้าใจ รู้เท่าทัน จัดการกับชีวิตตัวเองและอยู่ร่วมกับสังคมนั้นๆได้อย่างเป็นฝ่ายกระทำ ไม่ตกเป็นเหยื่อ ดังนั้นผู้ใหญ่จะต้องร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็กๆ อย่างจริงจัง
 
นางประภาพร เชื้อเมืองพาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (พยาบาลวิชาชีพ) กล่าวว่า EF เป็นกระบวนการการทำงานของสมองส่วนหน้าที่ทำให้เด็กเติบโตไปเป็นคนที่ “คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น มีความสุขเป็น” คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงรายได้ร่วมมือกับภาคีทุกส่วนในท้องถิ่น บูรณาการความรู้และแนวทางการพัฒนา EF เข้าไปปฏิบัติใช้ ในงานดูแลเด็กปฐมวัยของอำเภอ รวมทั้งให้ความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กให้เข้าใจถึงการทำงานของสมองเด็ก จากเดิมปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนและปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา เกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กของผู้ใหญ่ทุกวันนี้ ที่ขาดการศึกษาหาความรู้ ยังยึดติดกับค่านิยมแบบเดิม ไม่ตอบโจทย์การพัฒนาพลเมืองยุค 4.0 เราจึงได้ทำการฝังชิป EF ลงไปกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทั่วทั้งอำเภอ ให้ฝังรากลงไปเลยว่า EF เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกันในการพัฒนาเด็กในอำเภอพญาเม็งรายทุกคน  เมื่อทุกฝ่ายมีความเข้าใจร่วมกัน ผลสำเร็จที่น่าชื่นใจก็เกิดขึ้นกับเด็ก และครอบครัว 
 
นางสุภาวดี หาญเมธี  ประธานสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) กล่าวปิดท้ายว่า ความรู้ความเข้าใจเรื่องทักษะสมองเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใหญ่ทุกคนควรเข้าใจ และนำไปพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างง่ายๆ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต เพื่อว่าจะสามารถสร้างเด็กไทยคุณภาพได้ด้วยมือของเราเอง แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือ การที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับครอบครัว  ดังนั้น ความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายในอำเภอพญาเม็งราย ที่มีเป้าหมายมุ่งพัฒนาบ้านเมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการปักธงที่การพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงเป็นตัวอย่างที่ดียิ่งของการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง และนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ตัวเด็กอย่างแท้จริง ต้องขอบคุณ สสส. ที่มุ่งสร้างสุขภาวะของประเทศด้วยการร่วมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะโดยเริ่มที่ตัวเด็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสังคมในอนาคต
บทเรียนความสำเร็จคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) พญาเม็งรายในครั้งนี้ ควรที่จะได้นำไปขยายผลทั่วประเทศแก่อำเภออื่นๆต่อไป 
 
 
* DOWNLOAD ไฟล์แนบ ที่นี่ *
ขอบคุณข่าว / ภาพ ่๋่่่Jai Phanit   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
คริสตจักรโปรแตสแตนท์จังหวัดเชียงราย จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อร่วมถวายพระพรชัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เกษตรกรแบบพอเพียง ผสมผสานเทคโนโลยีการเกษตรแบบอิสราเอล
สำนักงานจัดหางาน จ.เชียงราย เชิญร่วมกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน
การจัดพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุดอยสะเก็น และพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อดอยสะเก็น
เชียงรายเตรียมจัดมหรสพสมโภช 7 วัน เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
เทศกาลงานวันมะม่วง ของดีประจำถิ่น อำเภอพญาเม็งราย
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562
กำหนดการจัดงานวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๖๒
ขอเขิญแอ่วงาน ฟื้นฮีตสานฮอยปี๋ใหม่เมืองล้านนาเจียงแสน 12-16 เมษายนนี้
รวมสถานที่จัดงานสงกรานต์ 2562 จุดเล่นน้ำ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
เชิญร่วมกันส่องแสง ในงาน CHIANG RAI NIGHT RUN ครั้งที่ 1 Lighting In The City 8 มิถุนายน 2562 นี้!
ลุ้นรับที่พักฟรี!! กับกิจกรรม “แอ่วตึงบ้าน ชิล อาร์ต ฮิป แบบไหนก็ม่วน” จาก ททท..สนง.เชียงราย
SMARTHEART INTERNATIONAL DOG SHOW 2019
งาน Sienwinning Tournament Season 3 การค้นหาตัวแทนเกมเมอร์สายลูกหนังที่จะได้รับสิทธิ์เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย
ขอเชิญชวนน้อง ๆ ในจ.เชียงราย เข้าร่วมการประกวดเต้น MG LANNA BOY&GIRL / The Kid Show 2019
::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโรงจัดการขยะ ม.2,6,7
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องธารกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (สายหลักในหมู่บ้าน) ไม่น้อยกว่า 100 ฝา
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสันต้นม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย(ซอย 1/1)
แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านดงลาน
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com