"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

19 กันยายน 2560 11:24 น. 503 Views     

กิ๋น ลำ แอ่วม่วน ล้านนาตะวันออก “เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน” เปิดประสบการณ์เที่ยวภาคเหนือตอนบน 2

 
ไม่ว่าฤดูไหนภาคเหนือก็ยังคงมีมนต์เสน่ห์ สามารถเที่ยวได้ตลอดปี เพราะเอกลักษณ์ของความเป็นล้านนา วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ธรรมชาติอันสวยงาม อาหารการกินก็อร่อย ทำให้นักท่องเที่ยวต่างแวะเวียนกันมาแอ่วเหนือกันไม่ขาดสาย
 
ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 หรือล้านนาตะวันออก ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน ถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีประเพณีที่เก่าแก่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว งดงามและมีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวที่มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นมาอย่างยาวนาน ทั้งด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าว กาแฟ ชา ผลไม้หลากชนิด สามารถนำมาเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
 
นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า บทบาทของท่องเที่ยวและกีฬามีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการการตลาดและการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ โดยบูรณาการ ประสานงานการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ให้มีเอกภาพ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนและเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดสมดุล ยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการให้ได้มาตรฐานสากล และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่สำคัญส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันการนำนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
“กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หรือล้านนาตะวันออก มีแหล่งท่องเที่ยวที่ครบทุกอารมณ์ สามารถเที่ยวได้ทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะฤดูหนาวที่นับเป็นช่วงที่ภาคเหนือจะได้รับความนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความหนาวเย็น อากาศเย็นสดชื่น มักจะขึ้นภูเขา ทั้ง 4 จังหวัดก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ เช่น ภูชีฟ้า ผาตั้ง ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ดาว ดอยเสมอดาว ภูลังกา ที่ช่วงหนาวสถานที่เหล่านี้จะมีความสวยงามตามธรรมชาติทั้งทะเลหมอก และดอกไม้เมืองหนาวที่หายากอีกด้วย ส่วนในฤดูฝนก็สามารถล่องแก่ง ที่อุทยาแห่งชาติแม่จริม หรือ ล่องเรือแม่น้ำกกชมวิถีชีวิตของชาวเชียงราย หรือจะไปเที่ยวฟาร์มมัลเบอร์รี่ที่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ แม้แต่ไร่ชาที่สิงห์ปาร์ค และไร่ชาฉุยฟง ก็นับเป็นที่ยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ”
 
เพื่อให้เป็นไปตามนโนบายการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่ล้านนาตะวันออก ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยแบ่งออกเป็นเส้นทางต่างๆ ดังนี้
 
 • Gastronomy Activities คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างความรู้ด้านอาหารในท้องถิ่น รวมถึง ผู้ผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำ เกษตรกรผู้ปลูกผักผลิตอาหารต่างๆ ผู้ประกอบอาหารจำหน่ายในท้องถิ่น การนำเสนออาหารของท้องถิ่นที่น่าสนใจ รวมไปถึงนวัตกรรมในการบริโภคอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
 • Art & Culture Tourism คือ กิจกรรมการนำเที่ยวแหล่งสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการเยี่ยมชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลงานเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เช่น วัดร่องขุ่น พิพิธภัณฑ์บ้านดำ วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย วัดหนองบัว และวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน เป็นต้น
 • Green Tourism คือ การท่องเที่ยวแหล่งผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมถึงนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในโครงการตามแนวพระราชดำริ เช่น ไร่ชาฉุยฟง ไร่รื่นรมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงราย มัลเบอร์รี่ฟาร์ม จังหวัดแพร่ และ ภูกลองฮิลล์ ไร่องุ่น จังหวัดพะเยา เป็นต้น    
 • Sport & Adventure Tourism คือ การท่องเที่ยวและทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและกิจกรรมผจญภัย หรือกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นท้าทาย อย่างกิจกรรมปีนหน้าผา โรยตัว ที่หน้าผาเทวดา อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา กิจกรรมล่องแก่งน้ำว้า อุทยานแห่งชาติแม่จริม จ.น่าน กิจกรรม Tree Top Walk ณ สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง  และกิจกรรมโรยตัว Zip Line @ Singh Park  จ.เชียงราย          
 • Hospitality & Wellness Activities คือ การนำเสนอด้านที่พัก โรงแรม ร้านค้า ร้าอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านสปา การใช้สมุนไพรในการบำบัดรักษาโรค หมอพื้นเมือง หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งสามารถเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
 • Coffee & Tea Activities คือการท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการผลิต แปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ชา กาแฟ บอกเล่าเรื่องราวของแรงบันดาลใจในแต่ละท้องถิ่น การสร้างแบรนด์ การสร้างตลาด รวมถึงการสร้างวิถีชีวิต และวัฒนธรรมกาแฟ เช่น กาแฟดอยช้าง ไร่ชาฉุยฟง จ.เชียงราย
 • Faith & Religion คือกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา และผู้นำจิตวิญญาณ การเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เช่น การนำเที่ยวชมวัด โบราณสถาน สำนักปฏิบัติธรรม หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาของผู้คนในท้องถิ่น เช่น วัดห้วยผาเกี๋ยง วัดติโลกอาราม จ.พะเยา วัดถ้ำเสาหินพญานาค วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย และ วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดเขาน้อย จ.น่าน วัดพระธาตุช่อแฮ และ วัดพระธาตุดอยเล็ง จ.แพร่
 • Local Experiences คือ การท่องเที่ยวทางด้านประสบการณ์ในภูมิปัญญา วิถีชีวิตแบบท้องถิ่นแท้ๆ เน้นไปที่ประสบการณ์ร่วมกับชุมชน เช่น หมู่บ้านต้นแบบการท่องเที่ยว
 • Landmark Visit Activities คือ การท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่อันขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัด
 • Connecting Activities คือกิจกรรมท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ประกอบไปด้วย                                                    
 1. การเชื่อมโยง ด้านเวลา ประวัติศาสตร์สู่ปัจจุบัน เพื่อให้เห็นถึงแหล่งที่มาของอารยธรรมความเป็นอยู่ของผู้คน  
 2. การเชื่อมผู้คน ชาติพันธุ์เข้าด้วยกันอย่างลงตัวของพื้นที่ วิถีชีวิต การติดต่อสัมพันธ์ ความแปลกแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ      
 3.   ชื่อมการท่องเที่ยวการค้า การลงทุนส่งเสริมการเท่องเที่ยวในประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับล้านนาตะวันออกภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย


วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย


ร่องเรือไปวัดกลางน้ำ จ.พะเยา


วัดห้วยผาเกี๋ยง จ.แพร่


วัดเขาน้อย จ.น่าน
 
ขอบคุณเนื้อหาข่าว / ภาพ จาก : bangkok-today.com / นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
จังหวัดเชียงราย ชูแหล่งท่องเที่ยวเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช ผู้สร้างเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย รับสมัครคัดเลือกคนดีศรีเชียงรายประจำปี 2561
จังหวัดเชียงรายชูแหล่งท่องเที่ยวเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช ผู้สร้างเมืองเชียงราย
ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงรายจัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์กินลำได้ บ่ต้องใจ้เหล้าเบียร์ ครั้งที่ 3
ขอเชิญเที่ยวงานตลาดประชารัฐต้องชม กาดใบตอง ของดีเมืองเชียงแสน 23 มิถุนายน 2561 ณ กาดใบตอง ของดีเมืองเชียงแสน ณ ลานตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรเชียงแสน
ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
เชิญเที่ยวงานโคขุนเชียงราย วันที่ 8-10 มิ.ย. 2561 ณ ลานกาสะลอง ห้างเซนทรัลพลาซ่าเชียงราย
ขอเชิญเที่ยวชม ช้อป ในงานมะม่วงและของดีอำเภอพญาเม็งราย ประจำปี 2561
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
ทราเวลเฟรน ขึ้นรับรางวัลแห่งปี ‘SMEs สร้างอาชีพ Awards ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561’
ปีนี้ไม่ธรรมดา!!! อโรม่า กรุ๊ป เตรียมเปิด 2 เวทีใหญ่ ในงาน The Maestro Barista Challenge 2018 ให้บาริสต้าทั่วไทยมาประชันสุดยอดนักชงแล้ว เริ่มเปิดรับสมัครถึง 25 มิ.ย.นี้
ไอเดียดี คว้าเงินหมื่น กิจกรรมดีดี สำหรับนักเรียน และนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยาะ แพร่ และน่าน
การประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook
ขอเชิญร่วมงาน MG NEW FUN DAY วันที่ 23-24 มิถุนายนนี้ ที่โชว์รูม เอ็มจีเชียงราย
::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลผางาม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ่างเก็บน้ำหนองบัว บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลผางาม
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนน บ้านสันสลี หมู่ 4
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ศาลาประชาธิปไตย หมู่ 12
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอย 1 หมู่ 10
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com