"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

19 กันยายน 2560 11:24 น. 373 Views     กิ๋น ลำ แอ่วม่วน ล้านนาตะวันออก “เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน” เปิดประสบการณ์เที่ยวภาคเหนือตอนบน 2

ไม่ว่าฤดูไหนภาคเหนือก็ยังคงมีมนต์เสน่ห์ สามารถเที่ยวได้ตลอดปี เพราะเอกลักษณ์ของความเป็นล้านนา วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ธรรมชาติอันสวยงาม อาหารการกินก็อร่อย ทำให้นักท่องเที่ยวต่างแวะเวียนกันมาแอ่วเหนือกันไม่ขาดสาย
 
ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 หรือล้านนาตะวันออก ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน ถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีประเพณีที่เก่าแก่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว งดงามและมีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวที่มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นมาอย่างยาวนาน ทั้งด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าว กาแฟ ชา ผลไม้หลากชนิด สามารถนำมาเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
 
นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า บทบาทของท่องเที่ยวและกีฬามีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการการตลาดและการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ โดยบูรณาการ ประสานงานการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ให้มีเอกภาพ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนและเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดสมดุล ยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการให้ได้มาตรฐานสากล และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่สำคัญส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันการนำนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
“กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หรือล้านนาตะวันออก มีแหล่งท่องเที่ยวที่ครบทุกอารมณ์ สามารถเที่ยวได้ทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะฤดูหนาวที่นับเป็นช่วงที่ภาคเหนือจะได้รับความนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความหนาวเย็น อากาศเย็นสดชื่น มักจะขึ้นภูเขา ทั้ง 4 จังหวัดก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ เช่น ภูชีฟ้า ผาตั้ง ดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ดาว ดอยเสมอดาว ภูลังกา ที่ช่วงหนาวสถานที่เหล่านี้จะมีความสวยงามตามธรรมชาติทั้งทะเลหมอก และดอกไม้เมืองหนาวที่หายากอีกด้วย ส่วนในฤดูฝนก็สามารถล่องแก่ง ที่อุทยาแห่งชาติแม่จริม หรือ ล่องเรือแม่น้ำกกชมวิถีชีวิตของชาวเชียงราย หรือจะไปเที่ยวฟาร์มมัลเบอร์รี่ที่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ แม้แต่ไร่ชาที่สิงห์ปาร์ค และไร่ชาฉุยฟง ก็นับเป็นที่ยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ”
 
เพื่อให้เป็นไปตามนโนบายการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่ล้านนาตะวันออก ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยแบ่งออกเป็นเส้นทางต่างๆ ดังนี้
 
 • Gastronomy Activities คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างความรู้ด้านอาหารในท้องถิ่น รวมถึง ผู้ผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำ เกษตรกรผู้ปลูกผักผลิตอาหารต่างๆ ผู้ประกอบอาหารจำหน่ายในท้องถิ่น การนำเสนออาหารของท้องถิ่นที่น่าสนใจ รวมไปถึงนวัตกรรมในการบริโภคอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
 • Art & Culture Tourism คือ กิจกรรมการนำเที่ยวแหล่งสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการเยี่ยมชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลงานเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เช่น วัดร่องขุ่น พิพิธภัณฑ์บ้านดำ วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย วัดหนองบัว และวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน เป็นต้น
 • Green Tourism คือ การท่องเที่ยวแหล่งผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมถึงนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในโครงการตามแนวพระราชดำริ เช่น ไร่ชาฉุยฟง ไร่รื่นรมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงราย มัลเบอร์รี่ฟาร์ม จังหวัดแพร่ และ ภูกลองฮิลล์ ไร่องุ่น จังหวัดพะเยา เป็นต้น    
 • Sport & Adventure Tourism คือ การท่องเที่ยวและทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและกิจกรรมผจญภัย หรือกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นท้าทาย อย่างกิจกรรมปีนหน้าผา โรยตัว ที่หน้าผาเทวดา อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา กิจกรรมล่องแก่งน้ำว้า อุทยานแห่งชาติแม่จริม จ.น่าน กิจกรรม Tree Top Walk ณ สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง  และกิจกรรมโรยตัว Zip Line @ Singh Park  จ.เชียงราย          
 • Hospitality & Wellness Activities คือ การนำเสนอด้านที่พัก โรงแรม ร้านค้า ร้าอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านสปา การใช้สมุนไพรในการบำบัดรักษาโรค หมอพื้นเมือง หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งสามารถเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
 • Coffee & Tea Activities คือการท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการผลิต แปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ชา กาแฟ บอกเล่าเรื่องราวของแรงบันดาลใจในแต่ละท้องถิ่น การสร้างแบรนด์ การสร้างตลาด รวมถึงการสร้างวิถีชีวิต และวัฒนธรรมกาแฟ เช่น กาแฟดอยช้าง ไร่ชาฉุยฟง จ.เชียงราย
 • Faith & Religion คือกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา และผู้นำจิตวิญญาณ การเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เช่น การนำเที่ยวชมวัด โบราณสถาน สำนักปฏิบัติธรรม หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาของผู้คนในท้องถิ่น เช่น วัดห้วยผาเกี๋ยง วัดติโลกอาราม จ.พะเยา วัดถ้ำเสาหินพญานาค วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย และ วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดเขาน้อย จ.น่าน วัดพระธาตุช่อแฮ และ วัดพระธาตุดอยเล็ง จ.แพร่
 • Local Experiences คือ การท่องเที่ยวทางด้านประสบการณ์ในภูมิปัญญา วิถีชีวิตแบบท้องถิ่นแท้ๆ เน้นไปที่ประสบการณ์ร่วมกับชุมชน เช่น หมู่บ้านต้นแบบการท่องเที่ยว
 • Landmark Visit Activities คือ การท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่อันขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัด
 • Connecting Activities คือกิจกรรมท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ประกอบไปด้วย                                                    
 1. การเชื่อมโยง ด้านเวลา ประวัติศาสตร์สู่ปัจจุบัน เพื่อให้เห็นถึงแหล่งที่มาของอารยธรรมความเป็นอยู่ของผู้คน  
 2. การเชื่อมผู้คน ชาติพันธุ์เข้าด้วยกันอย่างลงตัวของพื้นที่ วิถีชีวิต การติดต่อสัมพันธ์ ความแปลกแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ      
 3.   ชื่อมการท่องเที่ยวการค้า การลงทุนส่งเสริมการเท่องเที่ยวในประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับล้านนาตะวันออกภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย


วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย


ร่องเรือไปวัดกลางน้ำ จ.พะเยา


วัดห้วยผาเกี๋ยง จ.แพร่


วัดเขาน้อย จ.น่าน
 
ขอบคุณเนื้อหาข่าว / ภาพ จาก : bangkok-today.com / นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
::: ข่าววันนี้ »
16 กุมภาพันธ์ ททท.สนง.เชียงราย ร่วมต้อนรับและขอบคุณคณะนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาชาวอังกฤษ
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรักในการปั่นจักรยานเข้าร่วมโครงการ(สิงห์แสด ใจเกินร้อย) ระยะทาง 30 ก.ม. วันอาทิตย์ที่ 4 มี.ค.61
เทศบาลนครเชียงราย และ บริษัท โมไบค์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันดำเนินตามโครงการ (จักรยานสาธารณะไร้สถานีจอด Mobike in Chiangrai)
อาจารย์อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ จิตรกรแห่งขุนเขา เชิญชวนผู้ที่คนสนใจร่วมสมัคร และคัดเลือกเป็นนักแสดง ภาพยนต์โฆษณาเพื่อสังคม (สีสรรค์กตัญญู)
อำเภอเชียงของ เชิญชวนคู่รักมาแต่งงานจดทะเบียนสมรสที่บ้านแฟน ในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2561 นี้
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย เปิดงานเทศกาลตรุษจีน 2561 พร้อมเชิญชวนร่วมสักการะบูชาเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความเป็นศิริมงคล
สิงห์ปาร์ค เชียงราย เชิญชวนชมงานแสดงโขนกลางแปลง เรื่องรามเกียรติ์ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ เวลา 18.00 – 19.00 น. ชมฟรีตลอดงาน
สิงห์ปาร์คเชียงรายขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนกลับมาอีกครั้ง Singha Park International Balloon Fiesta 2018วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
อำเภอเวียงแก่น เตรียมจัดพิธีจดทะเบียนสมรสกลางน้ำโขง รัก(ษ์) สุดเขตประเทศไทย ในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2561 นี้
ฉลองครบรอบ756 ปี เชียงรายจัดงาน พ่อขุนเม็งรายปี 2561 มอบความสุขแก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 26 ม.ค.61- 4 ก.พ 61
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
ภาพบรรยากาศกิจกรรมในไร่รื่นรมย์ อ.เทิง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เชียงราย : โอกาสในการค้าชายแดนกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง
Mazda Season of Red ซีซั่นแห่งความโชคดี 10 – 18 ก.พ.นี้
Mazda Sinthanee Test Drive Day สุขทุกวันกับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร
ชาร์ป ไทย เปิดตลาดใหม่ รุกตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยและตลาดเพื่อนบ้านอย่างเต็มกำลัง
::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านผาบ่อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โครงการ
เอกสารแนบท้ายราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงมะดะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนกลางหมู่บ้าน บ้านดงมะดะ หมู่ที่ 7 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โครงการ
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านมะหินกอง หมู่ที่ 11
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
คลินิกศัลยกรรมหมอชาตรี จ.เชียงราย
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โทร.081-568-4767
http://www.doctorchatree.com
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
เชียงรายศัลยกรรมความงามคลินิก
เสริมจมูก ทำตา ตัดปาก เสริมคาง ตัดกราม ตัดท้อง เสริมหน้าอก รีแพร์ แปลงเพศฯลฯ โดย ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ T.086-3545-748
https://www.facebook.com/ChiangRaiSurgery
Untitled Document
อนุบาลสามภาษา อำไพ ระบบ interkids
บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เรียนกับครูชาวอังกฤษ (ทุกวันทุกชั้น) ครูชาวจีน และครูไทย ที่มีคุณภาพ รับตั้งแต่ 1.10 - 6 ปี โทร.053-758294 /053-758295
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
เปิดสอนการดูแลผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก รวมระยะเวลา 6 เดือน เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะมีงานรองรับ อาทิเช่น งานในโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ความงาม, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่บ้าน โทร. 091-0688303 , 052-023688
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com