สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version
"chiangraifocus"
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

07 กรกฎาคม 2560 14:07 น. 211 Views     ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ยื่นคำขออนุญาต ประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 1 สายที่ 5 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ ๒) - ท่าอากาศยานเชียงราย

ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดเชียงราย

เรื่อง  ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาต ประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 1 สายที่ 5 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ ๒) - ท่าอากาศยานเชียงราย

-----------------------------

ด้วยบริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ สายที่ ๕ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ ๒) - ท่าอากาศยานเชียงราย ไม่ไปดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เป็นผลให้เส้นทางสายดังกล่าวว่างผู้ประกอบการขนส่ง นายทะเบียนประจำจังหวัดเชียงรายจึงเห็นควรประกาศรับคำขอเพื่อพิจารณาหาผู้สมควรได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าวต่อไป โดยมีรายละเอียดเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถ ดังนี้

เที่ยวไป  เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ ๒) ไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑ ถึงสี่แยกแม่กรณ์ แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธินสายเก่า แยกขวาไปตามถนนประสพสุข
ถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แล้วกลับตามเส้นทางเดิม แยกขวาไปตามถนนพหลโยธินสายเก่า
ผ่านแยกประตูสลี ตรงไปตามถนนรัตนาเขต ถึงสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย แยกขวาไปตามถนนสิงหไคล
ถึงอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๓๒ ผ่านบ้านร่องปลาค้าว
แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.๕๐๒๓ ผ่านบ้านแควหวาย บ้านป่าแดง ตรงไปตามถนนสนามบิน
ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณท่าอากาศยานเชียงราย

เที่ยวกลับ  เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณท่าอากาศยานเชียงราย ไปตามถนนสนามบิน ตรงไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.๕๐๒๓ ผ่านบ้านป่าแดง บ้านแควหวาย แยกขวาไปตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๓๒ ผ่านบ้านร่องปลาค้าว ถึงอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ตรงไปตาม
ถนนอุตรกิจ ถึงสี่แยกอภิสแคว แยกขวาไปตามถนนศรีเกิด แยกซ้ายไปตามถนนสิงหไคล แล้วไปตามเส้นทางเดิม
ไปสิ้นสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ ๒)


ระยะทาง ๑๕ กม. ถนนลาดยางตลอดสาย


สำหรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถ  กำหนดไว้ ดังนี้

ให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน ๒ และหรือมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารปรับอากาศและหรือรถโดยสารธรรมดา) จำนวน ๕ - ๑๐ คัน เดินรถวันละ ๔๐ - ๖๐ เที่ยว (ไป ๒๐ - ๓๐ เที่ยว กลับ ๒๐ - ๓๐ เที่ยว)  ค่าโดยสารตลอดสายคนละ ๒๐ บาท สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ และคนละ ๑๕ บาท สำหรับรถโดยสารธรรมดา

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น  และเป็นการพัฒนาระบบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารให้สามารถแข่งขันกับบริการขนส่งสาธารณะระบบอื่นที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างทัดเทียม สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  นายทะเบียนจะนำข้อมูลและแผนงานที่ผู้ยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งจัดทำและยื่นพร้อมคำขอ อาทิเช่น สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม สถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร    ฐานะความมั่นคงของผู้ขอ มาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

/ฉะนั้น...

ฉะนั้น  ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งในเส้นทางดังกล่าว ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

              ๑. คำขอตามแบบพิมพ์ของกรมการขนส่งทางบก

              ๒. เอกสารหลักฐานแนบท้ายคำขอและเอกสารตามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔)

              ๓. ข้อเสนอแผนและเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

โดยให้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเอง ได้ที่
กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๕ ๒๐34 ต่อ ๑๑๔ ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่  3  กรกฎาคม  ๒๕60  ถึงวันที่  31  สิงหาคม  ๒๕60         

             

ประกาศ  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60
 

(นายสตวัน  มะโนเครื่อง)

นายทะเบียนประจำจังหวัดเชียงราย

 
* DOWNLOAD ไฟล์แนบ ที่นี่ *
ขอบคุณเนื้อหาข่าว / ภาพ จาก : สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย / นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
::: ข่าววันนี้ »
เชียงราย ความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 60 การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง คาดเปิดให้ชม 15 ตุลาคมนี้
ชาวบ้าน ต.บ้านดู่ จ.เชียงราย ร่วมใจพัฒนาพื้นที่ของกรมปศุสัตว์ 3 ไร่ ทำเกษตรชุมชนครบวงจรตามรอยพ่อ
จังหวัดเชียงราย ร่วมรณรงค์เนื่องในวันอนุรักษ์ พัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ
เชียงราย-ผู้สูงอายุทำดอกดาวเรืองรีไซเคิลประดับรอบชุมชน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทาง มรดกทางศาสนาและวัฒนธรรม ภายในงาน พระธาตุภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
บรรยากาศงาน มหกรรมท่องเที่ยวชากาแฟ Best of Coffee and Tea @Chiangrai
จังหวัดเชียงราย จัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนประจำปี 2560 เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการซื้อสินค้า ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ผู้ประกอบการ นำสินค้าเข้าร่วมจำหน่าย 300 คูหา 26-30 กันยายน 2560 นี้
จังหวัดเชียงรายจัดงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ 23-25 กันยายน 2560 นี้ ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย
ททท.เชียงราย ขอเชิญน้องๆ ที่ชื่นชอบการขี่จักรยานร่วมกิจกรรม แข่งขันจักรยานทรงตัว โดยเปิดโอกาสให้น้องๆที่มีจักรยานทรงตัวหรือขาไถ เข้าแข่งขันได้ทุกแบรนด์ 12 พฤศจิกายน 2560 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ขอเชิญร่วมงาน “SMEs Feat” ชม ชิม ช้อป เลือกซื้อสินค้า จากผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนผลักดันให้เป็นเมืองศิลปะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
กลุ่มล้านนาตะวันออก ปั้น 5 เส้นทางสร้างสุข งัด 11 บ่อน้ำแร่บูมท่องเที่ยว
เปิดแล้ว หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ชาวบ้านผวาจีนบึ้มแก่งน้ำโขงเปิดทางเดินเรือใหญ่ทำคลื่นแรง-ขยะ-คราบน้ำมันลอยเกลื่อน
เริ่มแล้ว..ที่ปรึกษาทุนจีน เปิดเวทีฟังเสียงคนริมน้ำ กรุยทางเปิดร่องน้ำโขงเขตไทยตามเป้า
::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 3/2560
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
คลินิกศัลยกรรมหมอชาตรี จ.เชียงราย
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โทร.081-568-4767
http://www.doctorchatree.com
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
เชียงรายศัลยกรรมความงามคลินิก
เสริมจมูก ทำตา ตัดปาก เสริมคาง ตัดกราม ตัดท้อง เสริมหน้าอก รีแพร์ แปลงเพศฯลฯ โดย ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ T.086-3545-748
https://www.facebook.com/ChiangRaiSurgery
Untitled Document
อนุบาลสามภาษา อำไพ ระบบ interkids
บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เรียนกับครูชาวอังกฤษ (ทุกวันทุกชั้น) ครูชาวจีน และครูไทย ที่มีคุณภาพ รับตั้งแต่ 1.10 - 6 ปี โทร.053-758294 /053-758295
Sakura Language School
เปิดคอร์สสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-767-776 , 052-029-996
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Friends-Inter Education Center ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
สอบถามเพิ่มเติม Tel: 095-4539592,088-2695495 / Line id: f.inter
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
กวดวิชาดาวนภา ติวสอบ ทหาร-ตำรวจ
สอบติดบรรจุข้าราชการทันที รับชาย-หญิง อายุ 13-35 ปี สนใจโทร.082-4566522
โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
เปิดสอนการดูแลผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก รวมระยะเวลา 6 เดือน เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะมีงานรองรับ อาทิเช่น งานในโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ความงาม, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่บ้าน โทร. 091-0688303 , 052-023688
Math Corner Chiangrai
คณิตพิชิตโจทย์ เก่งคณิตอย่างมั่นใจ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล - มัธยม 3 ทดสอบวัดระดับฟรี !! โทร.063-820-2530 ,089-123-8836
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
โรงเรียนทวิบริบาลศาสตร์ เชียงราย
รับสมัครศึกษาต่อด้านการบริบาล สวัสดิการฟรี มากมาย อาทิ โครงการทำงานญี่ปุ่น /ทุนเรียนก่อนผ่อนทีหลัง จบแล้วมีงานรองรับ และเสริมต่อ ม.6 ฟรี สนใจติดต่อ 053-744711 หรือ 089-8509588
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com