"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

07 กรกฎาคม 2560 14:07 น. 239 Views     ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ยื่นคำขออนุญาต ประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 1 สายที่ 5 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ ๒) - ท่าอากาศยานเชียงราย

ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดเชียงราย

เรื่อง  ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาต ประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 1 สายที่ 5 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ ๒) - ท่าอากาศยานเชียงราย

-----------------------------

ด้วยบริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ สายที่ ๕ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ ๒) - ท่าอากาศยานเชียงราย ไม่ไปดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เป็นผลให้เส้นทางสายดังกล่าวว่างผู้ประกอบการขนส่ง นายทะเบียนประจำจังหวัดเชียงรายจึงเห็นควรประกาศรับคำขอเพื่อพิจารณาหาผู้สมควรได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าวต่อไป โดยมีรายละเอียดเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถ ดังนี้

เที่ยวไป  เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ ๒) ไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑ ถึงสี่แยกแม่กรณ์ แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธินสายเก่า แยกขวาไปตามถนนประสพสุข
ถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แล้วกลับตามเส้นทางเดิม แยกขวาไปตามถนนพหลโยธินสายเก่า
ผ่านแยกประตูสลี ตรงไปตามถนนรัตนาเขต ถึงสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย แยกขวาไปตามถนนสิงหไคล
ถึงอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๓๒ ผ่านบ้านร่องปลาค้าว
แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.๕๐๒๓ ผ่านบ้านแควหวาย บ้านป่าแดง ตรงไปตามถนนสนามบิน
ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณท่าอากาศยานเชียงราย

เที่ยวกลับ  เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณท่าอากาศยานเชียงราย ไปตามถนนสนามบิน ตรงไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.๕๐๒๓ ผ่านบ้านป่าแดง บ้านแควหวาย แยกขวาไปตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๓๒ ผ่านบ้านร่องปลาค้าว ถึงอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ตรงไปตาม
ถนนอุตรกิจ ถึงสี่แยกอภิสแคว แยกขวาไปตามถนนศรีเกิด แยกซ้ายไปตามถนนสิงหไคล แล้วไปตามเส้นทางเดิม
ไปสิ้นสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ ๒)


ระยะทาง ๑๕ กม. ถนนลาดยางตลอดสาย


สำหรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถ  กำหนดไว้ ดังนี้

ให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน ๒ และหรือมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารปรับอากาศและหรือรถโดยสารธรรมดา) จำนวน ๕ - ๑๐ คัน เดินรถวันละ ๔๐ - ๖๐ เที่ยว (ไป ๒๐ - ๓๐ เที่ยว กลับ ๒๐ - ๓๐ เที่ยว)  ค่าโดยสารตลอดสายคนละ ๒๐ บาท สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ และคนละ ๑๕ บาท สำหรับรถโดยสารธรรมดา

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น  และเป็นการพัฒนาระบบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารให้สามารถแข่งขันกับบริการขนส่งสาธารณะระบบอื่นที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างทัดเทียม สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  นายทะเบียนจะนำข้อมูลและแผนงานที่ผู้ยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งจัดทำและยื่นพร้อมคำขอ อาทิเช่น สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม สถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร    ฐานะความมั่นคงของผู้ขอ มาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

/ฉะนั้น...

ฉะนั้น  ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งในเส้นทางดังกล่าว ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

              ๑. คำขอตามแบบพิมพ์ของกรมการขนส่งทางบก

              ๒. เอกสารหลักฐานแนบท้ายคำขอและเอกสารตามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔)

              ๓. ข้อเสนอแผนและเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

โดยให้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเอง ได้ที่
กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๕ ๒๐34 ต่อ ๑๑๔ ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่  3  กรกฎาคม  ๒๕60  ถึงวันที่  31  สิงหาคม  ๒๕60         

             

ประกาศ  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60
 

(นายสตวัน  มะโนเครื่อง)

นายทะเบียนประจำจังหวัดเชียงราย

 
* DOWNLOAD ไฟล์แนบ ที่นี่ *
ขอบคุณเนื้อหาข่าว / ภาพ จาก : สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย / นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
::: ข่าววันนี้ »
สำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาล จนถึง 31 มีนาคม 2561 นี้ โดยสามารถตรวจสอบโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการสำหรับปี 61 ได้
16 กุมภาพันธ์ ททท.สนง.เชียงราย ร่วมต้อนรับและขอบคุณคณะนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาชาวอังกฤษ
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรักในการปั่นจักรยานเข้าร่วมโครงการ(สิงห์แสด ใจเกินร้อย) ระยะทาง 30 ก.ม. วันอาทิตย์ที่ 4 มี.ค.61
เทศบาลนครเชียงราย และ บริษัท โมไบค์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันดำเนินตามโครงการ (จักรยานสาธารณะไร้สถานีจอด Mobike in Chiangrai)
อาจารย์อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ จิตรกรแห่งขุนเขา เชิญชวนผู้ที่คนสนใจร่วมสมัคร และคัดเลือกเป็นนักแสดง ภาพยนต์โฆษณาเพื่อสังคม (สีสรรค์กตัญญู)
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย เปิดงานเทศกาลตรุษจีน 2561 พร้อมเชิญชวนร่วมสักการะบูชาเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความเป็นศิริมงคล
สิงห์ปาร์ค เชียงราย เชิญชวนชมงานแสดงโขนกลางแปลง เรื่องรามเกียรติ์ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ เวลา 18.00 – 19.00 น. ชมฟรีตลอดงาน
สิงห์ปาร์คเชียงรายขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนกลับมาอีกครั้ง Singha Park International Balloon Fiesta 2018วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
อำเภอเวียงแก่น เตรียมจัดพิธีจดทะเบียนสมรสกลางน้ำโขง รัก(ษ์) สุดเขตประเทศไทย ในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2561 นี้
ฉลองครบรอบ756 ปี เชียงรายจัดงาน พ่อขุนเม็งรายปี 2561 มอบความสุขแก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 26 ม.ค.61- 4 ก.พ 61
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
ภาพบรรยากาศกิจกรรมในไร่รื่นรมย์ อ.เทิง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เชียงราย : โอกาสในการค้าชายแดนกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง
Mazda Season of Red ซีซั่นแห่งความโชคดี 10 – 18 ก.พ.นี้
Mazda Sinthanee Test Drive Day สุขทุกวันกับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร
ชาร์ป ไทย เปิดตลาดใหม่ รุกตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยและตลาดเพื่อนบ้านอย่างเต็มกำลัง
::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ถนน คสล. บ้านนาโต่ หมู่ 20
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงถมดินสนามกีฬาเอนกประสงค์ บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ 9
ประกาศราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านผาบ่อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โครงการ
เอกสารแนบท้ายราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงมะดะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนกลางหมู่บ้าน บ้านดงมะดะ หมู่ที่ 7 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โครงการ
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
คลินิกศัลยกรรมหมอชาตรี จ.เชียงราย
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โทร.081-568-4767
http://www.doctorchatree.com
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
เชียงรายศัลยกรรมความงามคลินิก
เสริมจมูก ทำตา ตัดปาก เสริมคาง ตัดกราม ตัดท้อง เสริมหน้าอก รีแพร์ แปลงเพศฯลฯ โดย ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ T.086-3545-748
https://www.facebook.com/ChiangRaiSurgery
Untitled Document
อนุบาลสามภาษา อำไพ ระบบ interkids
บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เรียนกับครูชาวอังกฤษ (ทุกวันทุกชั้น) ครูชาวจีน และครูไทย ที่มีคุณภาพ รับตั้งแต่ 1.10 - 6 ปี โทร.053-758294 /053-758295
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
เปิดสอนการดูแลผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก รวมระยะเวลา 6 เดือน เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะมีงานรองรับ อาทิเช่น งานในโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ความงาม, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่บ้าน โทร. 091-0688303 , 052-023688
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com