สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version
"chiangraifocus"
ดูเว็บโทนสีปกติ
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

03 พฤษภาคม 2560 12:20 น. 243 Views     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ย้ำ!!!!!! มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ!!!!!

นายสตวัน  มะโนเครื่อง ขนส่งจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ 

ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 จำนวน 3 ฉบับ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ. 2560

        (1) กำหนดการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารและประตูฉุกเฉินของรถโดยสารมาตรฐาน 2 (จ) ที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร ในประเภทการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทางดังนี้

                (1.1) ให้จัดวางได้ไม่เกิน 13 ที่นั่ง โดยที่นั่งแถวหลังสุดต้องมีช่องทางเดิน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร เพื่อให้ผู้โดยสารใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้าย และเปิดออกจากตัวรถได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุ

                (1.2) รถที่มีประตูทางขึ้นลงที่ด้านซ้ายและด้านขวาของห้องผู้โดยสาร และผู้โดยสารสามารถเปิดประตูเพื่อออกจากรถได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ให้ถือว่าประตูทางขึ้นลงที่ด้านขวาเป็นประตูที่ใช้เป็นทางออกฉุกเฉิน โดยจะมีช่องทางเดินเพื่อให้ผู้โดยสารใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้าย และเปิดออกจากตัวรถได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ก็ได้

                (1.3) ประตูที่ใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้ายของรถ ต้องมีข้อความว่า “ทางออกฉุกเฉิน” เป็นตัวอักษรภาษาไทยสีแดงสะท้อนแสงมีความสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ติดอยู่เหนือบริเวณที่เปิดปิดประตู หรือบริเวณขอบประตูด้านบนทางออกฉุกเฉินให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

        (2) รถที่ดำเนินการจัดวางที่นั่งและจัดให้มีประตูฉุกเฉินแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพและแก้ไขรายการทางทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ ภายในกำหนดเวลา ดังนี้

                (2.1) รถโดยสารประจำทาง ในเส้นทางหมวด 2 และ 3 ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560

                (2.2) รถโดยสารประจำทาง ในเส้นทางหมวด 1 และ 4 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

                (2.3) รถโดยสารไม่ประจำทาง ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2560


 ทั้งนี้ สำหรับการปรับปรุงจำนวนที่นั่ง กรมการขนส่งทางบกมีแนวทางให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน 2560 หากพ้นกำหนดจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับและห้ามใช้รถคันดังกล่าวในการขนส่งผู้โดยสารต่อไป

        (3) หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา ผู้ใช้รถจะมีความผิดตามมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

        (4) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนที่นั่งให้เป็นไปตามประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถใช้คำขออื่นๆ ยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ โดยไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบคำขอทางทะเบียน และไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

        (5) ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 เป็นต้นไป


2. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งและหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ การตรวจสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถ และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2560

        (1) กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องจัดให้มีหรือจัดทำสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ การตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถ และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง

        (2) กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ต้องจัดให้มีหรือจัดทำสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง

        (3) กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ในประเภทการขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งส่วนบุคคล และการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องจัดให้มีหรือจัดทำสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง

        (4) แบบสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ การตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถ และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง ให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศ

        (5) ประกาศนี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไปเว้นแต่การจัดทำสมุดประจำรถให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 98ง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560)

        (6) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด จะมีความผิดตามมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

3. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทรถและวงเงินที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมจากกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2560

        (1) กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ ประเภทรถโดยสารประจำทาง ในเส้นทางหมวด 2 และ 3 (ยกเว้นรถมาตรฐาน 3 ลักษณะสองแถว) รถโดยสารไม่ประจำทาง รถแท็กซี่ และรถสามล้อ ต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

        (2) วงเงินคุ้มครองการจัดทำประกันภัยเพิ่มเติม ให้เป็นดังนี้

                (2.1) รถโดยสารประจำทาง และรถโดยสารไม่ประจำทาง คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายของผู้โดยสารและบุคคลภายนอกในวงเงินไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท สำหรับการชดใช้ค่าเสียหายต่อคนในแต่ละครั้ง และคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินในวงเงินไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท สำหรับการชดใช้ค่าเสียหายในแต่ละครั้ง

                (2.2) รถแท็กซี่ คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายของผู้โดยสารและบุคคลภายนอกในวงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท สำหรับการชดใช้ค่าเสียหายต่อคนในแต่ละครั้ง และคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินในวงเงินไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท สำหรับการชดใช้ค่าเสียหายในแต่ละครั้ง

                (2.3) รถสามล้อ คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายของผู้โดยสารและบุคคลภายนอกในวงเงินไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท สำหรับการชดใช้ค่าเสียหายต่อคนในแต่ละครั้ง และคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินในวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท สำหรับการชดใช้ค่าเสียหายในแต่ละครั้ง

        (3) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ ต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่กำหนดในการเสียภาษีรถประจำปีครั้งถัดไปหลังจากประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย ต้องมีระยะเวลาความคุ้มครองอย่างน้อยตลอดอายุภาษีรถ

        (4) ในการจดทะเบียนรถ หรือเสียภาษีรถประจำปี ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ ต้องแสดงหลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พร้อมหลักฐานการจัดให้มีประกันภัยเพิ่มเติมตามประกาศนี้ต่อนายทะเบียนด้วย

        (5) ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ขนส่งจังหวัดเชียงรายกล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0 5315 2034 ต่อ 114 หรือ โทร 1584

วิไลวรรณ/ข่าว/พิมพ์ (10เม.ย.60)


 
ขอบคุณเนื้อหาข่าว / ภาพ จาก : สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย / นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
::: ข่าววันนี้ »
กลับมาอีกครั้ง Fin Vacation หนาวนี้...ที่เชียงราย พบกับสินค้าแฟชั่นที่มีกิมมิคเท่ๆ และ อาหารครีเอทีฟ 15-19 พ.ย. 2560 ณ ลานกาสะลอง1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
รับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นวิชาตัดผมชายและเสริมสวย 255 ชั่วโมง
ขอเรียนเชิญชาวเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
พุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 289 รูป หลังจากประเพณีออกพรรษา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำ 5 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 23.50 – 04.00 น.ตามแผนเพื่อสำรวจหาท่อแตกรั่วในพื้นที่
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ “ตักบาตรเทโวโรหณะ” ออกพรรษานี้ ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 06.39 น. เป็นต้นไป ณ เชิงบันได วัดดอยงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
บรรยากาศงาน มหกรรมท่องเที่ยวชากาแฟ Best of Coffee and Tea @Chiangrai
จังหวัดเชียงราย จัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนประจำปี 2560 เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการซื้อสินค้า ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ผู้ประกอบการ นำสินค้าเข้าร่วมจำหน่าย 300 คูหา 26-30 กันยายน 2560 นี้
จังหวัดเชียงรายจัดงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ 23-25 กันยายน 2560 นี้ ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย
ททท.เชียงราย ขอเชิญน้องๆ ที่ชื่นชอบการขี่จักรยานร่วมกิจกรรม แข่งขันจักรยานทรงตัว โดยเปิดโอกาสให้น้องๆที่มีจักรยานทรงตัวหรือขาไถ เข้าแข่งขันได้ทุกแบรนด์ 12 พฤศจิกายน 2560 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
ขอเชิญชวนชาวเชียงรายร่วมสัมมนา E-commerce โอกาสต่อยอดธุรกิจ SME โอกาสต่อยอดธุรกิจ SME จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอีคอมเมิร์ซ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ขอเชิญร่วมงาน “ข้อเข่าดี มีสุข ข้อเข่าเสื่อมทรุด...เราซ่อมได้!”
กิจกรรมเช้านี้เที่ยวข้ามภาคร่วมกับ ททท. พาเที่ยวจังหวัดเชียงราย เยือนดินแดนล้านนา เสพงานศิลป์ดินแดนล้านนา กราบสักการะรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งเดียวในไทย ไปกับ “ขวัญ อุษามณี”
จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนผลักดันให้เป็นเมืองศิลปะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
กลุ่มล้านนาตะวันออก ปั้น 5 เส้นทางสร้างสุข งัด 11 บ่อน้ำแร่บูมท่องเที่ยว
::: ข่าวประกวดราคา »
ประสัมพันธ์โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ 6
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำกลาง หมู่ที่ 5
ตาราง ปปช.01 โครงการ โรงจอดรถ สำนักงาน อบต.แม่สลองใน
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2560
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก ศุนย์พัฒนาเด็กเ
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
คลินิกศัลยกรรมหมอชาตรี จ.เชียงราย
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โทร.081-568-4767
http://www.doctorchatree.com
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
เชียงรายศัลยกรรมความงามคลินิก
เสริมจมูก ทำตา ตัดปาก เสริมคาง ตัดกราม ตัดท้อง เสริมหน้าอก รีแพร์ แปลงเพศฯลฯ โดย ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ T.086-3545-748
https://www.facebook.com/ChiangRaiSurgery
Untitled Document
อนุบาลสามภาษา อำไพ ระบบ interkids
บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เรียนกับครูชาวอังกฤษ (ทุกวันทุกชั้น) ครูชาวจีน และครูไทย ที่มีคุณภาพ รับตั้งแต่ 1.10 - 6 ปี โทร.053-758294 /053-758295
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
เปิดสอนการดูแลผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก รวมระยะเวลา 6 เดือน เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะมีงานรองรับ อาทิเช่น งานในโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ความงาม, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่บ้าน โทร. 091-0688303 , 052-023688
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com