สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version
"chiangraifocus"
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

03 พฤษภาคม 2560 12:20 น. 166 Views     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ย้ำ!!!!!! มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ!!!!!

นายสตวัน  มะโนเครื่อง ขนส่งจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ 

ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 จำนวน 3 ฉบับ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ. 2560

        (1) กำหนดการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารและประตูฉุกเฉินของรถโดยสารมาตรฐาน 2 (จ) ที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร ในประเภทการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทางดังนี้

                (1.1) ให้จัดวางได้ไม่เกิน 13 ที่นั่ง โดยที่นั่งแถวหลังสุดต้องมีช่องทางเดิน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร เพื่อให้ผู้โดยสารใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้าย และเปิดออกจากตัวรถได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุ

                (1.2) รถที่มีประตูทางขึ้นลงที่ด้านซ้ายและด้านขวาของห้องผู้โดยสาร และผู้โดยสารสามารถเปิดประตูเพื่อออกจากรถได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ให้ถือว่าประตูทางขึ้นลงที่ด้านขวาเป็นประตูที่ใช้เป็นทางออกฉุกเฉิน โดยจะมีช่องทางเดินเพื่อให้ผู้โดยสารใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้าย และเปิดออกจากตัวรถได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ก็ได้

                (1.3) ประตูที่ใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้ายของรถ ต้องมีข้อความว่า “ทางออกฉุกเฉิน” เป็นตัวอักษรภาษาไทยสีแดงสะท้อนแสงมีความสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ติดอยู่เหนือบริเวณที่เปิดปิดประตู หรือบริเวณขอบประตูด้านบนทางออกฉุกเฉินให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

        (2) รถที่ดำเนินการจัดวางที่นั่งและจัดให้มีประตูฉุกเฉินแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพและแก้ไขรายการทางทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ ภายในกำหนดเวลา ดังนี้

                (2.1) รถโดยสารประจำทาง ในเส้นทางหมวด 2 และ 3 ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560

                (2.2) รถโดยสารประจำทาง ในเส้นทางหมวด 1 และ 4 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

                (2.3) รถโดยสารไม่ประจำทาง ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2560


 ทั้งนี้ สำหรับการปรับปรุงจำนวนที่นั่ง กรมการขนส่งทางบกมีแนวทางให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน 2560 หากพ้นกำหนดจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับและห้ามใช้รถคันดังกล่าวในการขนส่งผู้โดยสารต่อไป

        (3) หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา ผู้ใช้รถจะมีความผิดตามมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

        (4) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนที่นั่งให้เป็นไปตามประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถใช้คำขออื่นๆ ยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ โดยไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบคำขอทางทะเบียน และไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

        (5) ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 เป็นต้นไป


2. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งและหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ การตรวจสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถ และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2560

        (1) กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องจัดให้มีหรือจัดทำสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ การตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถ และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง

        (2) กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ต้องจัดให้มีหรือจัดทำสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง

        (3) กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ในประเภทการขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งส่วนบุคคล และการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องจัดให้มีหรือจัดทำสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง

        (4) แบบสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ การตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถ และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง ให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศ

        (5) ประกาศนี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไปเว้นแต่การจัดทำสมุดประจำรถให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 98ง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560)

        (6) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด จะมีความผิดตามมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

3. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทรถและวงเงินที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมจากกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2560

        (1) กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ ประเภทรถโดยสารประจำทาง ในเส้นทางหมวด 2 และ 3 (ยกเว้นรถมาตรฐาน 3 ลักษณะสองแถว) รถโดยสารไม่ประจำทาง รถแท็กซี่ และรถสามล้อ ต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

        (2) วงเงินคุ้มครองการจัดทำประกันภัยเพิ่มเติม ให้เป็นดังนี้

                (2.1) รถโดยสารประจำทาง และรถโดยสารไม่ประจำทาง คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายของผู้โดยสารและบุคคลภายนอกในวงเงินไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท สำหรับการชดใช้ค่าเสียหายต่อคนในแต่ละครั้ง และคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินในวงเงินไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท สำหรับการชดใช้ค่าเสียหายในแต่ละครั้ง

                (2.2) รถแท็กซี่ คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายของผู้โดยสารและบุคคลภายนอกในวงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท สำหรับการชดใช้ค่าเสียหายต่อคนในแต่ละครั้ง และคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินในวงเงินไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท สำหรับการชดใช้ค่าเสียหายในแต่ละครั้ง

                (2.3) รถสามล้อ คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายของผู้โดยสารและบุคคลภายนอกในวงเงินไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท สำหรับการชดใช้ค่าเสียหายต่อคนในแต่ละครั้ง และคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินในวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท สำหรับการชดใช้ค่าเสียหายในแต่ละครั้ง

        (3) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ ต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่กำหนดในการเสียภาษีรถประจำปีครั้งถัดไปหลังจากประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย ต้องมีระยะเวลาความคุ้มครองอย่างน้อยตลอดอายุภาษีรถ

        (4) ในการจดทะเบียนรถ หรือเสียภาษีรถประจำปี ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ ต้องแสดงหลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พร้อมหลักฐานการจัดให้มีประกันภัยเพิ่มเติมตามประกาศนี้ต่อนายทะเบียนด้วย

        (5) ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ขนส่งจังหวัดเชียงรายกล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0 5315 2034 ต่อ 114 หรือ โทร 1584

วิไลวรรณ/ข่าว/พิมพ์ (10เม.ย.60)


 
ขอบคุณเนื้อหาข่าว / ภาพ จาก : สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย / นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
::: ข่าววันนี้ »
กระทรวงแรงงานขอให้สถานประกอบการให้ลูกจ้างที่ได้รับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2560
จ.เชียงราย ระดมศิลปินร่วม 100 ชีวิต อาจารย์เฉลิมชัย นำทีมช่วย เจียงฮายเกมส์
เชียงรายเดินหน้าสร้างเสาธงไตรรงค์ 189 ใหญ่ที่สุดในโลก
เชียงราย เกษตรกร เฮ ภาครัฐไม่ทอดทิ้ง สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วย คาดแล้วเสร็จทำเกษตรได้ตลอดทั้งปี
ขอเชิญร่วมชมการประกวด มีสแกรนด์ เชียงราย-แม่ฮ่องสอน 2017 (MISS GRAND : Chiang Rai - Mae Hong Son 2017)
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
เชิญเที่ยวงาน สับปะรด นางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2560
จ.พะเยา จัดกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 30 เนื่องในวันวิสาขบูชา
โครงการวิสาขบูชา และอัฐมีบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน
เทศบาลนครเชียงรายร่วมย้อนอดีตรักษ์วันเป็งปุ๊ดจัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุตชวนทำบุญใส่บาตรหลังเที่ยงคืน
เทศบาลนครเชียงรายร่วมรำลึกวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ส่งเสริมพระพุทธศาสนา มอบเกียรติบัตรยกย่องครอบครัวธรรมะ
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
VIOS FANDAY เป็นแฟนกันมาหลายปี 3 วันนี้ แจกหนัก 26-28 พฤษภาคม นี้
โตโยต้าเชียงรายขอเชิญร่วมงาน PLAY COOL WOW (เพลย์ คูล ว้าว)
งาน IT and Mobile Expo 2017 สุดยอดการรวมตัวของนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเชียงราย
กิจกรรมชิงบัตรคอนเสิร์ตช้างมิวสิคคอนเนคชั่น
3BB บอกต่อ
::: ข่าวประกวดราคา »
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง (ดับเบิ้ลแคป)
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2560 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง(ดับเบิ้ลแคป) จำนวน 1 คัน
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลาง (ดับเบิ้ลแคป) จำนวน 1 คัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เรื่องการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
การเปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (สนามฟุตบอล 5 คน) ภายในหมู่บ้าน ม.1
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
คลินิกศัลยกรรมหมอชาตรี จ.เชียงราย
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โทร.081-568-4767
http://www.doctorchatree.com
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
เชียงรายศัลยกรรมความงามคลินิก
เสริมจมูก ทำตา ตัดปาก เสริมคาง ตัดกราม ตัดท้อง เสริมหน้าอก รีแพร์ แปลงเพศฯลฯ โดย ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ T.086-3545-748
https://www.facebook.com/ChiangRaiSurgery
Untitled Document
อนุบาลสามภาษา อำไพ ระบบ interkids
บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เรียนกับครูชาวอังกฤษ (ทุกวันทุกชั้น) ครูชาวจีน และครูไทย ที่มีคุณภาพ รับตั้งแต่ 1.10 - 6 ปี
Sakura Language School
เปิดคอร์สสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-767-776 , 052-029-996
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Friends-Inter Education Center ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
สอบถามเพิ่มเติม Tel: 095-4539592,088-2695495 / Line id: f.inter
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
สมายด์ คิดส์ เนิสเซอรี่ (Slime Kids Nursery)
รับเลี้ยงเด็กตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป สถานที่สะอาด ปลอดภัย เน้นความรัก ความเข้าใจ เน้นกิจกรรมเสริมพัฒนา มีเครื่องปรับอากาศ กล้องวงจรปิด โทร.099-1430909, 090-0590555
กวดวิชาดาวนภา ติวสอบ ทหาร-ตำรวจ
สอบติดบรรจุข้าราชการทันที รับชาย-หญิง อายุ 13-35 ปี สนใจโทร.082-4566522
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com