สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version
"chiangraifocus"
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

17 กุมพาพันธ์ 2560 15:39 น. 241 Views     เทศบาลนครเชียงรายสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี2559 พร้อมจัดทำเอกสารรายงานสภาฯ ร่วมตรวจสอบความโปร่งใส

 เทศบาลนครเชียงราย สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบปี ตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี งบประมาณ 2559  รวม 5 ยุทธศาสตร์ 181 โครงการ จัดทำเอกสารรายงานสภาเทศบาลฯ และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงาน  

นายวันชัย จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  เปิดเผยว่า “ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) ได้กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลนครเชียงรายได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน   ในรอบปีขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยจัดทำเป็นประกาศเทศบาลนครเชียงราย ทั้งในส่วนของการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ไว้จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลนครเชียงราย ได้มีบรรจุโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีจำนวน 181 โครงการ คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 502,844,000 บาท ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายสามารถพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้จำนวนทั้งสิ้น 165 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.16 เป็นเงินงบประมาณจำนวน 303,224,758 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.30 โดยที่ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติมากที่สุดจำนวน 61 โครงการ รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 33 โครงการ ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร 29 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 28 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 โครงการ ตามลำดับ โดยทั้งหมดนี้มีการดำเนินงาน จำนวน 137 โครงการ จำนวนงบประมาณ 273,946,406 บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการไปจำนวน 129 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 231,127,978 บาท  

จะเห็นได้ว่าจากการกำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านของเทศบาลนครเชียงรายมีการวางแผนกำหนดเป็นโครงการต่างๆ ซึ่งมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการ ในภาพรวมนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีความตระหนักถึงความมีคุณค่าในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นสำคัญในทุกช่วงวัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในส่วนของเด็ก เยาวชนบุคลากร ครูผู้สอน อาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในหน่วยงานและชุมชนในการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลจนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร

นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในการนี้ จึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จนบรรลุผลสำเร็จไปในแต่ละโครงการและก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องชุมชนต่างๆ ในภาพรวม โดยปรากฏตามเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ได้จัดทำขึ้น ซึ่งรวบรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงานได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือทาง   เวบไซด์ www.Chiangraicity.go.th”

 
ขอบคุณเนื้อหาข่าว / ภาพ จาก : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครเชียงราย / นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
::: ข่าววันนี้ »
เยอะขึ้นเรื่อย ๆ ! จับ 2 ผู้ต้องหานำยาบ้าซุกตึกแถวแม่สาย 4 ล้านเม็ดไอซ์ 200 กิโลเตรียมส่งแพร่
ประชาชน 2 ประเทศ ไทย - เมียนมา ร่วมปลูกป่าในโครงการผืนป่าอาเซียน ภายใต้โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน
เชียงราย ฝนตกหนักทำน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงใกล้จุดวิกฤติ ผู้ว่าฯสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมช่วยอพยพสิ่งของประชาชนสั่งพร้อมห้ามนายอำเภอออกนอกพื้นที่
จังหวัดเชียงราย 10 เดือนจับยาเพิ่มเท่าตัว 134 ล้านเม็ด ไอซ์พุ่ง 340 เปอร์เซ็นต์
7 กลุ่มชาติพันธุ์ ดอยแม่สลอง ส่งมอบดอกดารัตน์ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ขอเชิญชวนส่งผลงานการประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) ชิงรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท
อบจ.เชียงราย ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560
ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมงาน “วันรำลึกเสรีไทย ประจำปี 2560” ณ พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่
ศึกแชมป์ชนแชมป์แข่งเรือพายจ้าวสายน้ำ 4 ภาค เชื่อมสายใยล้านนาตะวันออก (Lanna East Friendship Cup 2017)
จังหวัดเชียงราย เตรียมปล่อยขบวนคาราวานลำไยคุณภาพ เกรด AA เพื่อส่งตรงถึงผู้บริโภค ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
เชียงรายปล่อยขบวนรถบรรทุกลำไย 30 ตัน สู่ผู้บริโภคเสริมการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกร
หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย เดินหน้าแก้ปัญหาเชิงรุกช่วงราคาลำไยตกต่ำ
โตโยต้าเชียงราย ขอเชิญร่วมกิจกรรม PLAY FUN WOW
เอไอเอส ส่งความสุขต้อนรับเทศกาลวันแม่ มอบสิทธิพิเศษและของขวัญจากใจลูกสู่แม่
เชียงราย - วิกฤตราคาลำไยตกต่ำ ยังไร้สัญญาณฟื้น ล่าสุด พบ 4 ทุนใหญ่จีน หยุดรับซื้อแล้ว 3 ราย ทำราคาลำไยสดดิ่งเหวไม่หยุด พาณิชย์เชียงราย เร่งเจรจาล้ง พร้อมกระจายผลผลิตขายทุกภาคทั่วไทยเริ่มวันนี้ (3 ส.ค.)
::: ข่าวประกวดราคา »
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านม้งแปดหลัง หมู่ 12
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 9
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
คลินิกศัลยกรรมหมอชาตรี จ.เชียงราย
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โทร.081-568-4767
http://www.doctorchatree.com
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
เชียงรายศัลยกรรมความงามคลินิก
เสริมจมูก ทำตา ตัดปาก เสริมคาง ตัดกราม ตัดท้อง เสริมหน้าอก รีแพร์ แปลงเพศฯลฯ โดย ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ T.086-3545-748
https://www.facebook.com/ChiangRaiSurgery
Untitled Document
อนุบาลสามภาษา อำไพ ระบบ interkids
บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เรียนกับครูชาวอังกฤษ (ทุกวันทุกชั้น) ครูชาวจีน และครูไทย ที่มีคุณภาพ รับตั้งแต่ 1.10 - 6 ปี โทร.053-758294 /053-758295
Sakura Language School
เปิดคอร์สสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-767-776 , 052-029-996
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Friends-Inter Education Center ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
สอบถามเพิ่มเติม Tel: 095-4539592,088-2695495 / Line id: f.inter
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
กวดวิชาดาวนภา ติวสอบ ทหาร-ตำรวจ
สอบติดบรรจุข้าราชการทันที รับชาย-หญิง อายุ 13-35 ปี สนใจโทร.082-4566522
โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
เปิดสอนการดูแลผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก รวมระยะเวลา 6 เดือน เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะมีงานรองรับ อาทิเช่น งานในโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ความงาม, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่บ้าน โทร. 091-0688303 , 052-023688
Math Corner Chiangrai
คณิตพิชิตโจทย์ เก่งคณิตอย่างมั่นใจ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล - มัธยม 3 ทดสอบวัดระดับฟรี !! โทร.063-820-2530 ,089-123-8836
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
โรงเรียนทวิบริบาลศาสตร์ เชียงราย
รับสมัครศึกษาต่อด้านการบริบาล สวัสดิการฟรี มากมาย อาทิ โครงการทำงานญี่ปุ่น /ทุนเรียนก่อนผ่อนทีหลัง จบแล้วมีงานรองรับ และเสริมต่อ ม.6 ฟรี สนใจติดต่อ 053-744711 หรือ 089-8509588
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com