สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version
"chiangraifocus"
ดูเว็บโทนสีปกติ
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

17 กุมพาพันธ์ 2560 15:39 น. 260 Views     เทศบาลนครเชียงรายสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี2559 พร้อมจัดทำเอกสารรายงานสภาฯ ร่วมตรวจสอบความโปร่งใส

 เทศบาลนครเชียงราย สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบปี ตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี งบประมาณ 2559  รวม 5 ยุทธศาสตร์ 181 โครงการ จัดทำเอกสารรายงานสภาเทศบาลฯ และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงาน  

นายวันชัย จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  เปิดเผยว่า “ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) ได้กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลนครเชียงรายได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน   ในรอบปีขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยจัดทำเป็นประกาศเทศบาลนครเชียงราย ทั้งในส่วนของการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ไว้จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลนครเชียงราย ได้มีบรรจุโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีจำนวน 181 โครงการ คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 502,844,000 บาท ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายสามารถพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้จำนวนทั้งสิ้น 165 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.16 เป็นเงินงบประมาณจำนวน 303,224,758 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.30 โดยที่ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติมากที่สุดจำนวน 61 โครงการ รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 33 โครงการ ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร 29 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 28 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 โครงการ ตามลำดับ โดยทั้งหมดนี้มีการดำเนินงาน จำนวน 137 โครงการ จำนวนงบประมาณ 273,946,406 บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการไปจำนวน 129 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 231,127,978 บาท  

จะเห็นได้ว่าจากการกำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านของเทศบาลนครเชียงรายมีการวางแผนกำหนดเป็นโครงการต่างๆ ซึ่งมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการ ในภาพรวมนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีความตระหนักถึงความมีคุณค่าในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นสำคัญในทุกช่วงวัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในส่วนของเด็ก เยาวชนบุคลากร ครูผู้สอน อาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในหน่วยงานและชุมชนในการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลจนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร

นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในการนี้ จึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จนบรรลุผลสำเร็จไปในแต่ละโครงการและก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องชุมชนต่างๆ ในภาพรวม โดยปรากฏตามเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ได้จัดทำขึ้น ซึ่งรวบรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงานได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือทาง   เวบไซด์ www.Chiangraicity.go.th”

 
ขอบคุณเนื้อหาข่าว / ภาพ จาก : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครเชียงราย / นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
::: ข่าววันนี้ »
กลับมาอีกครั้ง Fin Vacation หนาวนี้...ที่เชียงราย พบกับสินค้าแฟชั่นที่มีกิมมิคเท่ๆ และ อาหารครีเอทีฟ 15-19 พ.ย. 2560 ณ ลานกาสะลอง1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
รับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นวิชาตัดผมชายและเสริมสวย 255 ชั่วโมง
ขอเรียนเชิญชาวเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
พุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 289 รูป หลังจากประเพณีออกพรรษา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำ 5 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 23.50 – 04.00 น.ตามแผนเพื่อสำรวจหาท่อแตกรั่วในพื้นที่
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ “ตักบาตรเทโวโรหณะ” ออกพรรษานี้ ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 06.39 น. เป็นต้นไป ณ เชิงบันได วัดดอยงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
บรรยากาศงาน มหกรรมท่องเที่ยวชากาแฟ Best of Coffee and Tea @Chiangrai
จังหวัดเชียงราย จัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนประจำปี 2560 เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการซื้อสินค้า ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ผู้ประกอบการ นำสินค้าเข้าร่วมจำหน่าย 300 คูหา 26-30 กันยายน 2560 นี้
จังหวัดเชียงรายจัดงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ 23-25 กันยายน 2560 นี้ ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย
ททท.เชียงราย ขอเชิญน้องๆ ที่ชื่นชอบการขี่จักรยานร่วมกิจกรรม แข่งขันจักรยานทรงตัว โดยเปิดโอกาสให้น้องๆที่มีจักรยานทรงตัวหรือขาไถ เข้าแข่งขันได้ทุกแบรนด์ 12 พฤศจิกายน 2560 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
ขอเชิญชวนชาวเชียงรายร่วมสัมมนา E-commerce โอกาสต่อยอดธุรกิจ SME โอกาสต่อยอดธุรกิจ SME จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอีคอมเมิร์ซ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ขอเชิญร่วมงาน “ข้อเข่าดี มีสุข ข้อเข่าเสื่อมทรุด...เราซ่อมได้!”
กิจกรรมเช้านี้เที่ยวข้ามภาคร่วมกับ ททท. พาเที่ยวจังหวัดเชียงราย เยือนดินแดนล้านนา เสพงานศิลป์ดินแดนล้านนา กราบสักการะรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งเดียวในไทย ไปกับ “ขวัญ อุษามณี”
จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนผลักดันให้เป็นเมืองศิลปะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
กลุ่มล้านนาตะวันออก ปั้น 5 เส้นทางสร้างสุข งัด 11 บ่อน้ำแร่บูมท่องเที่ยว
::: ข่าวประกวดราคา »
ประสัมพันธ์โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ 6
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำกลาง หมู่ที่ 5
ตาราง ปปช.01 โครงการ โรงจอดรถ สำนักงาน อบต.แม่สลองใน
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2560
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก ศุนย์พัฒนาเด็กเ
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
คลินิกศัลยกรรมหมอชาตรี จ.เชียงราย
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โทร.081-568-4767
http://www.doctorchatree.com
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
เชียงรายศัลยกรรมความงามคลินิก
เสริมจมูก ทำตา ตัดปาก เสริมคาง ตัดกราม ตัดท้อง เสริมหน้าอก รีแพร์ แปลงเพศฯลฯ โดย ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ T.086-3545-748
https://www.facebook.com/ChiangRaiSurgery
Untitled Document
อนุบาลสามภาษา อำไพ ระบบ interkids
บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เรียนกับครูชาวอังกฤษ (ทุกวันทุกชั้น) ครูชาวจีน และครูไทย ที่มีคุณภาพ รับตั้งแต่ 1.10 - 6 ปี โทร.053-758294 /053-758295
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
เปิดสอนการดูแลผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก รวมระยะเวลา 6 เดือน เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะมีงานรองรับ อาทิเช่น งานในโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ความงาม, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่บ้าน โทร. 091-0688303 , 052-023688
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com