สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version
"chiangraifocus"
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

17 กุมพาพันธ์ 2560 15:39 น. 106 Views     เทศบาลนครเชียงรายสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี2559 พร้อมจัดทำเอกสารรายงานสภาฯ ร่วมตรวจสอบความโปร่งใส

 เทศบาลนครเชียงราย สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบปี ตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี งบประมาณ 2559  รวม 5 ยุทธศาสตร์ 181 โครงการ จัดทำเอกสารรายงานสภาเทศบาลฯ และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงาน  

นายวันชัย จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  เปิดเผยว่า “ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) ได้กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลนครเชียงรายได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน   ในรอบปีขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยจัดทำเป็นประกาศเทศบาลนครเชียงราย ทั้งในส่วนของการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ไว้จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลนครเชียงราย ได้มีบรรจุโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีจำนวน 181 โครงการ คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 502,844,000 บาท ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายสามารถพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้จำนวนทั้งสิ้น 165 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.16 เป็นเงินงบประมาณจำนวน 303,224,758 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.30 โดยที่ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติมากที่สุดจำนวน 61 โครงการ รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 33 โครงการ ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร 29 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 28 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 โครงการ ตามลำดับ โดยทั้งหมดนี้มีการดำเนินงาน จำนวน 137 โครงการ จำนวนงบประมาณ 273,946,406 บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการไปจำนวน 129 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 231,127,978 บาท  

จะเห็นได้ว่าจากการกำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านของเทศบาลนครเชียงรายมีการวางแผนกำหนดเป็นโครงการต่างๆ ซึ่งมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการ ในภาพรวมนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีความตระหนักถึงความมีคุณค่าในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นสำคัญในทุกช่วงวัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในส่วนของเด็ก เยาวชนบุคลากร ครูผู้สอน อาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในหน่วยงานและชุมชนในการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลจนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร

นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในการนี้ จึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จนบรรลุผลสำเร็จไปในแต่ละโครงการและก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องชุมชนต่างๆ ในภาพรวม โดยปรากฏตามเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ได้จัดทำขึ้น ซึ่งรวบรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงานได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือทาง   เวบไซด์ www.Chiangraicity.go.th”

 
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครเชียงราย / นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
::: ข่าววันนี้ »
แจ้งปิดถนนเพื่อที่จะซ่อมแซมพื้นผิวจราจร
ผงะ! พบลูกระเบิดยาวเป็นเมตรกลางหมู่บ้านสมรภูมิดอยยาว-ผาหม่น
การประชุมสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขงเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนครั้งที่ 6 จังหวัดเชียงราย
ขอเชิญเยาวชนไทย (อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี) ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
จังหวัดเชียงรายเยือนสปป.ลาว-เวียดนาม ผลักดันเส้นทางขนส่งกลุ่มประเทศ GMS
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
เทศกาลดนตรีเพื่อความผ่อนคลาย ณ เชียงราย (Stress Free Music Festival)
สุดอลังการ งาน 109 ปี ของดีเวียงป่าเป้าเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ปั่นฮอมบุญสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล และ ท่องเที่ยวสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครเชียงรายร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดบอลลูนนานาชาติชวนคู่รักจดทะเบียนลอยฟ้า
มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย NORTHERN FARMER’S MARKET 2017
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
ขอเชิญร่วมสัมมนาเสริมความแกร่งด้านการลงทุน วันศุกร์ ที่17 ก.พ.60 สนใจ สำรองที่นั่งได้!! ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
งานแข่งขันจักรยานทรงตัวสำหรับเด็ก 2-6 ขวบ ครังแรกของจังหวัดเชียงราย
TNP จัดงานครบรอบ 1 ปี การเป็นบริษัทมหาชน ตอกย้ำโชห่วยไทยสุดแกร่ง
ขอเชิญนักลงทุน และผู้สนใจ เข้าร่วมลงทุน เข้าร่วมงาน มหกรรมการลงทุนเชียงราย
สุเมธ แอนด์ เดอะปั๋ง และแจ๊ส แฮพเพ่นส์ แบนด์ เปิดบ้านแจ๊ส แฮพเพ่นส์ เชียงรายจัดมินิคอนเสิร์ตเพลงรักวันวาเลนไทน์ 13-14 กุมภาพันธ์ 2560
::: ข่าวประกวดราคา »
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หน้าโรงเรียนสันนาหนองบัว ม.10
การจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับช่วงเปิดภาคเรียนและช่วงปิดภาคเรียน
ราคากลางโครงการก่อนร้างถนน คสล.สายทางบ้านป่ากุ๊ก-บ้านธิ
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเวียงสรวย จำนวน 7 โครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
คลินิกศัลยกรรมหมอชาตรี จ.เชียงราย
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โทร.081-568-4767
http://www.doctorchatree.com
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
เชียงรายศัลยกรรมความงามคลินิก
เสริมจมูก ทำตา ตัดปาก เสริมคาง ตัดกราม ตัดท้อง เสริมหน้าอก รีแพร์ แปลงเพศฯลฯ โดย ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ T.086-3545-748
https://www.facebook.com/ChiangRaiSurgery
Untitled Document
อนุบาลสามภาษา อำไพ ระบบ interkids
บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เรียนกับครูชาวอังกฤษ (ทุกวันทุกชั้น) ครูชาวจีน และครูไทย ที่มีคุณภาพ รับตั้งแต่ 1.10 - 6 ปี
Sakura Language School
เปิดคอร์สสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-767-776 , 052-029-996
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Friends-Inter Education Center ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
สอบถามเพิ่มเติม Tel: 095-4539592,088-2695495 / Line id: f.inter
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
สมายด์ คิดส์ เนิสเซอรี่ (Slime Kids Nursery)
รับเลี้ยงเด็กตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป สถานที่สะอาด ปลอดภัย เน้นความรัก ความเข้าใจ เน้นกิจกรรมเสริมพัฒนา มีเครื่องปรับอากาศ กล้องวงจรปิด โทร.099-1430909, 090-0590555
กวดวิชาดาวนภา ติวสอบ ทหาร-ตำรวจ
สอบติดบรรจุข้าราชการทันที รับชาย-หญิง อายุ 13-35 ปี สนใจโทร.082-4566522
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com